На проведеното извънредно заседание на Общински съвет – гр.Омуртаг на 04.11.2013 г.  освен ръководство на община Омуртаг присъстваха още Народният представител от ПП ДПС за област Търговище д-р Тунчер Кърджалиев, областният управител за област Търговище Емел Расимова, Кметът на община Антоново Танер Али, инж.Явор Миланов  Управител на „ВиК” ООД гр.Търговище, общински съветници, кметове по населени места, служители,  журналисти, граждани.  Организаторите на протестите в Омуртаг, въпреки поканата от Кмета на общината не присъстваха на заседанието. Кметът на общината Неждет Шабан, докладва по двете точки от дневния ред.

По първа точка той представи подробна информация относно Водоснабдителна система Кипилово, от която се водоснабдява към момента градът и така също предостави информация относно създалата се кризисна ситуация поради продължителната липса на вода в гр.Омуртаг в началото на месец октомври 2013 г. /Подробната информация ще намерите в раздел Актуално на електронната ни страница/.

По втората точка, която представляваше Доклад по изпълнението на обект: „Допълнително водоснабдяване на гр.Омуртаг от яз.Ястребино” той представи изключително подробен доклад, който обхваща период от около 10 години /подробния Доклад ще намерите на сайта ни в раздел Актуално/.  Още в началото на доклада си г-н Шабан обърна внимание на факта, че той е кмет на общината от 07.11.2007 г., а Първият етап на проекта за допълнителното водоснабдяване е стартирал през 2002 г. , т.е. пет години преди встъпването му в длъжност, като кмет.  От този момент нататък, Неждет Шабан е предприел редица активни мерки през годините за разрешаването на проблема, които ясно са изложени в отчета му.

Най-много въпроси и критики по време на заседанието бяха отправени към управителя на водоснабдителното дружество. Те бяха относно поддръжката на трасето от Кипилово. Г-н Миланов от своя страна също представи отчет за свършеното от тяхна страна за периода от 2007 до 2013 г. Над  75 хил.лв  са били изразходваните средства по време на кризисната ситуация с водата в Омуртаг, а за месец октомври по амортизираното трасе са били отстранети 91 аварии.

На извънредното заседание, което продължи повече от 4 часа , Танер Али , който е кмет на община Антоново, даде пояснения за спекулациите относно питейните качества на водата от яз. Ястребино. Той взе отношение по въпроса понеже към настоящия момент Антоново използват този водоизточник . Представени бяха анализи,  и сертификати, удостоверяващи доброто качество на водата. Стана ясно, че ежедневно се вземат проби от водата за лабораторни изследвания. Язовирът в Ястребино според проучванията, които са направени разполага с достатъчен воден резерв,  който няма да се изчерпи дори и при засушаване  за по-дълъг период от време. Той увери присъстващите, че ПСПВ в Ястребино,  където се пречиства водата,  е от най-модерната в България и  отговоря на съвременните изисквания и стандарти. Същата е притежавала озонова система за пречистване на водата, но понеже анализите от пробите сочат, че водата е достатъчно чиста не е нужно да се прибягва до пречистване с озон. Три са били начините за пречистване на водата. Първият е с пясък, активен въглен и хлор, вторият е реагенти, пясък, активен въглен и хлор. Към момента се използват тези два способа. Допълнително разяснения внесе и инж. Бахтишен Кадирова, която в момента е управител на ПСПВ. Третият начин, до който не се е налагало да се прибегне  е озон, реагенти, пясък, активен въглен и хлор.  Също така беше подчертано, че в състава на водата няма съдържание на манган, който се счита че е изключително вреден за здравето на човека, но пък присъства в състава на някои водоизточници, които се използват за питейни нужди.

В заключение Народният представител д-р Тунчер Кърджалиев,  каза че завършването на Първия етап на водопровода от Ястребино  до  ПС –Омуртаг ще бъде приоритет за настоящето правителство. Самият той е оказвал неведнъж съдействие на  кмета  Шабан за срещите  му  в сегашния кабинет. Проблемът с водоснабдяването, той каза, че приема, като лична кауза и най-важна задача за ДПС област Търговище за този мандат и очерта  евентуалните лица, от които трябва да се търси отговорност за настоящата ситуация. След това той връчи на Кмета на общината решение от четвърто редовно заседание в Министерството на регионалното развитие по проблемите на водоснабдяването на Омуртаг и действията за водопровода от язовир Ястребино. Оказа се, че то се е провело паралелно с извънредното  заседание в Омуртаг. От решението става ясно, че обектът е включен в тазгодишната програма на Министерството. През седмицата ще бъде сключен договор за възлагане и обследване на водопровода. Ще се провери цялата проектна документация, включително изчисления и замервания. Ще се обследва и самият водопровод. Обследването ще покаже, какво е състоянието на водопровода и ще се реши дали да се пристъпи към ремонт или подмяна на тръбите.  Тази седмица Строителното министерство ще подготви и представи пред Премиера Пламен Орешарски докладна с искане за осигуряване на целеви 3 млн.лв. за водоснабдяването на Омуртаг. 2,7 млн.лв. от тях ще бъдат предназначени за водопровода от Ястребино. Останалите 300 000 лв. ще са за ремонти по трасето от Кипилово.

От 15,00 часа същия ден се проведе тридесет и пето извънредно заседание на ОС-гр.Омуртаг в изпълнение на изискванията на Закона за водите и постъпило писмо  от Председателя на асоциацията по „ВИК”. Дневният ред включваше една точка. Тя беше относно избор на представител на община Омуртаг в Общото събрание на Асоциацията по „ВИК” в обособена територия Търговище. Общинските съветници избраха Неждет Джевдет Шабан – Кмет на община Омуртаг за представител в Общото събрание на съдружниците на асоциацията за срок до края на мандата на настоящия ОС – Омуртаг. При невъзможност да вземе участие г-н Шабан ще бъде заместван от Ердинч Алиев, който е заместник председател на ОС-гр.Омуртаг. Представителят се упълномощи да гласува „ЗА” всички проекти за решения, приложени към проекта за дневен ред, след проведеното заседание да представи протокол в ОС-Омуртаг.