08.09.2014 г.

Днес в кабинета на кмета на Община Омуртаг г-н Неждет Шабан бе подписан договор за инженеринг на обект “Изпълнение на дейности за осигуряване проводимостта и техническите параметри на изградения водопровод от ПСПВ „Ястребино” до помпена станция „Омуртаг” и съоръженията към него, за обезпечаване на необходимото водно количество за водоснабдяване на гр.Омуртаг ".

Подписаният договор е между Дружество ЗЗД „ВиК Омуртаг – 2014”и Община Омуртаг на стойност 468 729,58 (четиристотин шестдесет и осем хиляди седемстотин двадесет и девет лева и 58 стотинки) лева с ДДС. Средствата за реализирането на обекта са отпуснати съгласно подписано Споразумение между МРР и Община Омуртаг. С подписаното през месец май Споразумение Община Омуртаг получи финансиране за разрешаването на проблема с водоснабдяването на град Омуртаг в размер на  1 млн.лв.

Срокът за изпълнение на строителството според настоящия договор е 60 календарни дни (не по-малко от 60 календарни дни, в т.ч. провеждане на 72-часова проба при експлоатационни условия на двата етапа, не по-късно от 30.10.2014г.), считано от датата на съставяне и подписване на Протокол обр. 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

Предстои да се подпише и договор за обект: „Реконструкция на съществуващ водопровод от ВС „Кипилово” – Омуртаг. Подобект: „Реконструкция на напорен водопровод от ПС „Кипилово” до Облекчителен резервоар V= 50 м³ ” и подобект: "Гравитачен довеждащ водопровод до ПС Кипилово с обхват от въздушник №5 до черпателен резервоар на ПС Кипилово", като част от програмата за решаване на проблема „Сезонен и целогодишен воден режим в някои населени места“ и в изпълнение на чл.1, ал.2 т.3 от ПМС №19/2014 г. С неговото подписване ще бъде направена реконструкция на съществуващия водопровод от Водоснабдителна система „Кипилово”.