Екология

Протокол от Общо събрание на “Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Омуртаг”, проведено на 15.11.2013 г.


 

Днес, на 15.11.2013 гна 15.11.2013 г.

 

Протоколи от проведените заседания на "Регионалното сдружение за управление на отпадъците - регион Омуртаг"


 

Като цяло екологичната характеристика на община Омуртаг е отлична. На територията на общината няма големи замърсители на почвата, въздуха и водите. Благоприятното географско разположение и съхранената природна среда създават условия за развитието на селски, ловен и риболовен туризъм. Това е една от основните насоки на развитие. Районът разполага с богати дивечови .запаси представени от благороден елен, сърна, заек, дива свиня. Общината разполага с горски и планински хижи. На 16 км. от Омуртаг се намира вр.Лисец 1130м., където съществуват реални условия за развитието на зимен туризъм.

Решение № ШУ-09-ПР/2010г.

Решение № ШУ-20-ПР/2011г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.