На 25.06.2000 г. в община Омуртаг е подписана Спогодба за побратимяване между общините Омуртаг /Република България/ и Османгази /Република Турция/. С подписването на този протокол между кметовете Бехчет Керим /Кмет на община Омуртаг/ и Хилми Шенсой /Кмет на община Османгази/ се предвижда установяването, развитието и укрепването на приятелски връзки, отношения на сътрудничество и партньорство, на взаимна обмяна на информация, идеи и опит между градовете.

 

СПОГОДБА ЗА ПОБРАТИМЯВАНЕ