Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Омуртаг 2011 - 2015 година

Стратегия за развитие на социалните услуги в община Омуртаг 2011 - 2015 г. е част от политиката на българското правителство за децентрализация на планирането на социалните услуги на регионално и местно ниво. Тя е разработена от общински експертен екип с активното участие на заинтересованите страни: Общинска администрация гр.Омуртаг,  териториалните структури на АСП, местни структури на централната изпълнителна власт, неправителствени организации, доставчици на социални услуги. ... прочети целия документ


Стратегия за подобряване на положението на възрастните хора с увреждане в Община Омуртаг 2006 - 2013 година

Стратегията за развитие на социални услуги в Община Омуртаг е необходим документ, който да определи задачите и насочи усилията на местната власт, неправителствените организации и местната общност към разрешаване на нарастващите потребности на жителите на общината от социални услуги. Съобразен е с изискванията и нормативните документи, регламентиращи предоставянето на социални услуги, децентрализацията при управлението и финансирането им. Отчетени са приоритетите на Правителството в областта на социалната политика в частта - социални услуги, а именно: промяна философията на представянето им - насочване към най-уязвимите групи: хора с увреждания, самотни родители, възрастни и деца застрашени от попадане в институции...прочети целия документ

 

С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2019 – 2023 г.

23.04.2021 г.