АКТУАЛИЗИРАН ПЛАН ЗА
ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА
ОМУРТАГ ЗА ПОДКРЕПА НА
ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ПОЛИТИКИ
(2015-2020)
МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ОМУРТАГ 2014 – 2020г.
ГОДИШЕН ПЛАН
за ползване на дървесина в rорски територии - общинска собственост, попадащи в землищата на с. Тъnчилещово, с.Царевци; с. Висок, с. Илийно, с.Петрино, с.Зелена морава, с.Първен; общ. Омуртаг, обл. Търговище за 2016 rод.
График за провеждане на процедури по отдаване на дървесина от ОбГТ на Община Омуртаг за 2016 год.


 

 

АКТУАЛИЗИРАН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА ОМУРТАГ ЗА ПОДКРЕПА НА ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ПОЛИТИКИ (2015-2020)

 


 

 

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ОМУРТАГ 2014-2020 г.


 

Програма за реализация на общинския план за развитие на община Омуртаг в периода 2014 - 2020 г.


ПЛАН

ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ОМУРТАГ

ЗА ПЕРИОДА 2005 – 2013 Г.

Планът за развитие на община Омуртаг за периода 2005-2013 г.” е управленски  документ, разработването на който  произтича от Закона за регионално развитие (2004 г.). С него се очертават общата рамка и конкретните действия на местните власти и техните партньори (публични структури, представители на бизнеса и неправителствения сектор и др.) за комплексното социално-икономическо и инфраструктурно развитие  общината за периода 2005-2013 г.... прочети целия документ

Приложение 1 Индикативна финансова таблица към плана за развитие на община Омуртаг (2005-2013г.)

Актуализирана индикативна финансова таблица към плана за развитие на община Омуртаг (2011-2013 г.)

Междинна оценка на съответствието, въздействието и приложимостта на общинския план за развитие на община Омуртаг 2005-2013г.

Актуализация на стратегическата рамка за постигане на устойчиво интегрирано развитие на община Омуртаг - актуализиран документ за изпълнение на общинския план за развитие на община Омуртаг за периода 2011-2013г.

Доклад с резултати от Последваща оценка на  Общински план за развитие на община Омуртаг за периода 2005-2013 г.

Приложение № 1. Списък с реализирани проекти и дейности на ОПР Омуртаг 2005-2013 г.

 


ПЛАН

ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО И НАЦИОНАЛНОТО СТОПАНСТВО

ПРИ БЕДСТВИЯ В ОБЩИНА ОМУРТАГ

Планът за защита при бедствия в община Омуртаг е разработен на основание и в изпълнение на чл. 9 и чл. 65 от Закона за защита при бедствия.

Цел на плана

 1. да създаде оптимална организация за своевременно прогнозиране на възможните за общината бедствия и последствията от тях;
 2. да осигури организирани и координирани действия за предотвратяване или намаляване на последиците от бедствията;
 3. осигуряване на средства, необходими за преживяване на населението от засегнатата територия;
 4. да създаде оптимална организация за премахване на последиците от бедствия... прочети целия документ

ПЛАН

ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО И НАЦИОНАЛНОТО СТОПАНСТВО

ПРИ ТЕРОРИСТИЧНИ ДЕЙСТВИЯ В ОБЩИНА ОМУРТАГ

Възстановяване /изграждане на съоръжения.

Критерии за определяне на съоръженията за възстановяване или изграждане

Изградените системи и съоръжения да доведат до следните резултати:

 • Намаляване на риска и предотвратяване на терористичен акт;
 • Своевременно откриване и неутрализиране на средствата за терористичен акт...прочети целия документ

ПЛАН

ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО И НАЦИОНАЛНОТО СТОПАНСТВО

ПРИ СИЛНИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ В ОБЩИНА ОМУРТАГ

Земетресението е природно бедствие, което не може да бъде предсказано и предотвратено. За недопускането на човешки жертви и тежки материални загуби трябва да се предприемат мерки, свързани с антисеизмичното строителство и спазване на строителните норми...прочети целия документ

ПЛАН

ЗА ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОПУМ

ПРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2009-2010

Зимното поддържане на ОПУМ има за цел да премахне или да ограничи неблагоприятното влияние на снега и леда върху условията на движение през зимния период. С настоящия план се цели максимално да се обхванат проблемите и сроковете за изпълнение на мероприятията...прочети целия документ

ПЛАН

НАЦИОНАЛНОТО СТОПАНСТВО

ПРИ СНЕГОНАВЯВАНИЯ, ОБЛЕДЯВАНИЯ И СВЛАЧИЩА В ОБЩИНА ОМУРТАГ

На възстановяване и изграждане подлежат съоръженията, които биха:

Предотвратили или намалили възможността за образуване на големи снежни преспи по пътищата и тяхното заледяване;

 • Улеснили достъпа снегопочистваща и аварийна техника до обектите от критичната инфраструктура (помпени станции, водоизточници, язовири и др. обекти на съобщителните и електроснабдителни фирми);

свлачища...прочети целия документ

 

ПЛАН

 

ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО И НАЦИОНАЛНОТО СТОПАНСТВО

ПРИ ПОВИШЕНА РАДИОАКТИВНОСТ В ОБЩИНА ОМУРТАГ

На възстановяване (изграждане) подлежат съоръженията, които ще послужат за защита на населението и продоволствието от радиоактивно замърсяване при обща радиационна авария в АЕЦ “Козлодуй” или при трансгранично замърсяване в резултат от авария в АЕЦ на съседни страни...прочети целия документ

ПЛАН

ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО И НАЦИОНАЛНОТО СТОПАНСТВО

ПРИ ПРОМИШЛЕНИ АВАРИИ В ОБЩИНА ОМУРТАГ

Към настоящия момент в община Омуртаг няма производствени дейности, които да представляват потенциална опасност за населението.

Източници на местни аварии, представляващи опасност за обслужващия персонал и намиращите се на близо могат да бъдат:

 • Компресорната станция и ресивера за сгъстен въздух в “Ок Олимп” ЕООД;
 • Хлораторната инсталация във водоем гр. Омуртаг....прочети целия документ

ПЛАН

ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО И НАЦИОНАЛНОТО СТОПАНСТВО

ПРИ МАСОВИ ПОЖАРИ В ОБЩИНА ОМУРТАГ

На възстановяване подлежат съоръженията, които биха:

 • ограничили разпространението на пожарите;
 • биха довели до навременното локализиране и ликвидиране на пожарите....прочети целия документ

ПЛАН

ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО И НАЦИОНАЛНОТО СТОПАНСТВО

ПРИ НАВОДНЕНИЯ В ОБЩИНА ОМУРТАГ

На възстановяване подлежат съоръженията, които не отговарят на изискванията на ЗУТ (чл. 169) и съоръженията, които биха:

 • Довели до намаляване на риска от наводнения;
 • Довели до намаляване на загубите от наводнения;
 • Предотвратили появата на вторични поразяващи фактори...прочети целия документ

Последваща оценка на изпълнението на "Общински план за развитие на Община Омуртаг 2014-2020 г."

13.12.2021г.

 

План

за интегрирано развитие на община Омуртаг 2021-2027 г.

ОМУРТАГ П.И.Р.О

Решение на ОбС- Омуртаг

РЕШЕНИЕ-РИОСВ

Приложение 1 - Мерки в програмата за реализация ПИРО_Омуртаг

Приложение 1A - Индикативен списък на важни за общината проекти ПИРО_Омуртаг

Приложение 2 - Индикативна финансова таблица ПИРО_Омуртаг

 

- ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ЗА 2021Г. НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ОМУРТАГ 2021-2027Г.

- Решение на Общински съвет за одобрение

 

Дата на публикуване: 05.05.2022г.

 

- ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ЗА 2022Г. НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ОМУРТАГ 2021-2027Г.

 

- Решение на Общински съвет за одобрение

 

Дата на публикуване: 11.05.2023г.

 


ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ЗА 2023Г. НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ОМУРТАГ 2021-2027Г.

Решение на Общински съвет за одобрение 2023 г.

21.06.2024г.