Изготвяне на инвестиционни проекти, във фаза технически проект за обекти на територията на Община Омуртаг във връзка с кандидатстване по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

Изготвяне на инвестиционни проекти, във фаза технически проект за обекти на територията на Община Омуртаг във връзка с кандидатстване по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

 

Обява

Документация

Задание за проектиране ОП 1

Задание за проектиране ОП 2

15.08.216 г.


Информация за удължен срок за получаване на оферти

23.08.2016 г.

Протокол

31.08.2016 г

във връзка с кандидатстване по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г

Договор ОП 1

Договор ОП 2

Задание за технически проект ОП 1

Задание за технически проект ОП 2

Приложение 1 за ОП 1

Приложение 1 за ОП 2

Техническа спецификация

Техническо предложение Обос.поз 1

Техническо предложение Обос.поз 2

Ценово предложение Обос.поз 1

Ценово предложение Обос.поз 2

08.09.2016 г.