Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортни схеми

 

Документация

 

Таблица

 

Публична покана

 

дата на публикуване: 11.01.2016 г

 

ОБЛАСТНА ТРАНСПОРТНА СХЕМА


ОБЩИНСКА ТРАНСПОРТНА СХЕМА

I Автобусни линии изпълнявани ежедневно и в работни дни

II  Автобусни линии изпълнявани в определени дни

III Градски автобусни линии

 

РЕПУБЛИКАНСКА  ТРАНСПОРТНА СХЕМА

П Р О Т О К О Л

(по чл. 101г, ал. 4 от Закона за обществените поръчки)

на комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на офертите

по обществена поръчка с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортни схеми” с  15 (петнадесет) обособени позиции,

дата на публикуване: 22,01,2016 г.

 

 

IIPOTOKOJI
om deilnocmma Ha KoMucLtn, onpedercua ctc 3anooed lW 23/1 1.01.2016 e. rua 3a.m.-KMemq Hct
O1quua Ouypmaz, B u3nbnHeHue Hq 3anosed Ns 61/03.02.20162. ua 3au.-rcuemq Hq O6u4uua
Ouypmaz, 3a npolec{daHe ua npeeolopu no o6n4ecmseHa nopbqxa c npeduem:
,rlltc-oputcaHe Ha oduqecmeeH npeso3 Ha n'bmHuqu no ymsbpdeuu naprupymuu
pasnucaHun ua aemofycHu JtuHuu om penyfinuKaHcKama, odnacmnama u o6t4uncxama
mpaHcnopmHu cxeMa" sa o6oco6eHu nosuLluu Ns 3, I l, 13, 14 u 15

П Р О Т О К О Л

от дейността на комисия, за извършване на преговори

по обществена поръчка с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортни схеми”

за обособени позиции 3, 11, 13, 14 и 15

дата на публикуване: 04.02.2016 г.

 

 

Договор за обособена позиция №1

Договор за обособена позиция №2

Договор за обособена позиция №3

Договор за обособена позиция №4

Договор за обособена позиция №5

Договор за обособена позиция №6

Договор за обособена позиция №7

Договор за обособена позиция №8

Договор за обособена позиция №9

Договор за обособена позиция №10

Договор за обособена позиция №11

Договор за обособена позиция №12

дата на публикуване: 15.02.2016 г

 

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

за извършени плащания по Договор от 10.02.2016 г.

„Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортни схеми“”

дата на публикуване: 30.03.2016 г

 

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

за извършени плащания по Договори от 10.02.2016 г.

„Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортни схеми“”

дата на публикуване:29.04.2016 г.

 

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

за извършени плащания по Договори от 10.02.2016 г.

„Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортни схеми“”

дата на публикуване:31.05.2016 г.

 

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП към 04.07.2016

дата на публикуване: 04.07.2016 г

 

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП към 08.08.2016

дата на публикуване 08.08.2016 г.