Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Омуртаг, одобрени по Националната програма за енергийна ефективност-00449-2016-0008.

Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Омуртаг, одобрени по Националната програма за енергийна ефективност-00449-2016-0008.

дата на публикуване: 13.04.2016 г.

Решение за промяна

дата на публикуване: 27.04.2016 г.

 

С ъ о б щ е н и е

От Комисия, назначена със Заповед №303/ 17.05.2016 г. на Зам.- кмета на Община Омуртаг

дата на публикуване: 14.06.2016г.

 

 

РЕШЕНИЕ

Решение за прекратяване на ОП 1

протокол 1

протокол 2

протокол 3

оценъчен лист към Протокол 2

оценъчен лист към Протокол 3

дата на публикуване: 22.06.2016 г.

 

Ценово предложение Дунав 31

Техническо предложение Дунав 31

техническа спецификация Дунав 31

ДОГОВОР

1-0001

1-0002

1-0003

дата на публикуване: 14.07.2016 г.