Община Омуртаг обявява открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: “Доставка по предварителна заявка на хранителни продукти за нуждите на Общински детски градини, Детска ясла № 1 и детска млечна кухня при община Омуртаг”

Идентификационен номер на обществената поръчка в Регистъра на обществените поръчки: 00449-2014-0009-02

Номер на преписката в АОП: 00449-2014-0010 (Отворена)

Описание: Обществената поръчка с предмет: “Доставка по предварителна заявка на хранителни продукти за нуждите на Общински детски градини, Детска ясла № 1 и детска млечна кухня при община Омуртаг” има за цел снабдяването на бюджетните учреждения в Община Омуртаг с необходимите хранителни продукти, посочени в списъците спецификации, в необходимото количество и с гарантирано качество, съответстващо на законовите изисквания и стандартите на производителя. Продуктите са разпределени в обособени позиции, и всеки от участниците може да участва за една, няколко или всички обособени позиции. Поръчката включва следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: “Хляб, хлебни изделия, нишесте, нишестени продукти”; Обособена позиция № 2: “Месо, месни продукти и риба”; Обособена позиция № 3: “Мляко, млечни продукти, растителни масла и мазнини”; Обособена позиция № 4: “Различни хранителни продукти”; Обособена позиция № 5: “Плодове и зеленчуци”; Обособена позиция № 6: “Консерви”.

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 17/12/2014 17:00Документация за участие в процедурата:


Публикувани на: ср 19.11.2014 10:36


Публикувано на: ср 14.1.2015 15:45


Публикувано на: пет 23.1.2015 14:30


Публикувано на: пет 27.2.2015 9:00


Публикувано на: пет 27.2.2015

Публикувано на: петък, 01.04.2015 г.

Публикувано на: пон, 04.05.2015 г.

 


 

Публикувано на: пон, 01.06.2015 г.

 


 

Публикувано на: пон, 01.07.2015 г.

 


 

Публикувано на: 10.08.2015 г.


 

Публикувано на: 28.09.2015 г.

 


 

Публикувано на: 26.10.2015

 


 

Публикувано на: 12.11.2015

 


Публикувано на: 12.10.2015

 


Публикувано на: 18.12.2015

 

Публикувано на: 13.01.2016

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП към 12.02.2016

публикувано на 12.02.2016 г.

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП към 17.03.2016

Публикувано на 17.03.2016 г.

Информация за изпълнението на дог. ОП 1

Информация за изпълнението на дог. ОП 2

Информация за изпълнението на дог. ОП 3

Информация за изпълнението на дог. ОП 4

Информация за изпълнението на дог. ОП 5

Информация за изпълнението на дог. ОП 6

Публикувано на 18.01.2017 г.