Доставка на хранителни продукти за нуждите на Общински детски градини, Детска ясла № 1 и Детска млечна кухня при Община Омуртаг 00449-2016-0002

 

Документация

Решение

Обявление

публикувано на 03.02.2016г.

 

П Р О Т О К О Л 1

От дейността на комисия, назначена със Заповед № 184/08.03.2016 г.  на инж. Мехмед Ибрахимов Мехмедов - Зам.-кмет на Община Омуртаг, упълномощен със Заповед № 56/01.02.2016 г., за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в открита процедура при условията на опростените правила за възлагане на  обществена поръчка с предмет: ”Доставка на хранителни продукти за нуждите на Общински детски градини, Детска ясла № 1 и детска млечна кухня при община Омуртаг”, открита с Решение № 2/03.02.2016 г. на Зам. кмета на община Омуртаг,  с УИК в РОП  00449-2016-0002, съставен на основание чл. 68, ал. 7 от ЗОП

Публикувано на 14.03.2016 г.

 

съобщение по чл.69а, ал.3 от ЗОП

Публикувано на 23.03.2016 г.

 

ПРОТОКОЛ № 2

ПРОТОКОЛ № 3

ПРОТОКОЛ № 4

Решение

Публикувано на : 11.04.2016 г

Договор ОП 1

Договор ОП 2

Договор ОП 3

Договор ОП 4

Договор ОП 5

Договор ОП 6

дата на публикуване 05.05.20016 г