ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА И УЛИЦИ В ГР. ОМУРТАГ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2014/2015 Г.”

Идентификационен номер на обществената поръчка в Регистъра на обществените поръчки: 00449-2014-0009-01

Номер на преписката в АОП: 00449-2014-0009

Статус: (Затворена)

Описание: Обявената от Община Омуртаг обществена поръчка е с предмет: "Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа и улици в гр. Омуртаг за експлоатационен сезон 2014/2015 г." и включва две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Зимно поддържане и снегопочистване на улици в град Омуртаг”, Обособена позиция № 2: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа”. Цели се осигуряване на нормална проходимост и безопасна експлоатация на общинските пътища и градската улична мрежа през зимния сезон, както и достъп до населените места от общината.

Краен срок за получаване на оферти или за подаване на заявления за участие:       14/11/2014,  17:00 часа

Документация за участие в процедурата:

No10 на ПодписТип на документа Изпратен на;Пу6ликуВан
документа на:
1 628991 Решение 16.10.2014 г. 16.10.2014 г.
2 628994 Обявление за обществена поръчка 16.10.2014 г. 16.10.2014 г.