Община Омуртаг обявява открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ІV-КЛАСНА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА ОМУРТАГ“

Документацията по тази ОП можете да изтеглите оттук.

Публикувана на 04.06.2015 г.


ПРОТОКОЛ № 1

(по чл. 101г, ал. 4 о~т Закона за обществените поръчки) на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите по обществена поръчка с предмет: “Текущ ремонт на улици и IV-класна пътна мрежа в Община Омуртаг”, проведена по реда на глава осма „а“ от Закона за

обществените поръчки

 

ПРОТОКОЛ № 1 (по чл. 101г, ал. 4 от Закона за обществените поръчки) на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите по обществена поръчка с предмет: “Текущ ремонт на улици и IV-класна пътна мрежа в Община Омуртаг”, проведена по реда на глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки.

Публикувана на ср 22.7.2015 14:51

 


 

ПРОТОКОЛ № 2 (по чл. 101г, ал. 4 от Закона за обществените поръчки) на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите по обществена поръчка с предмет: “Текущ ремонт на улици и IV-класна пътна мрежа в Община Омуртаг”, проведена по реда на глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки.

Публикувана на ср 22.7.2015 14:51


 

 

ЗАПОВЕД № 354 от 30.07.2015 г. (относно прекратяване на обществена с предмет: “Текущ ремонт на улици и IV-класна пътна мрежа в Община Омуртаг”, обявена в АОП чрез Публична покана с уникален код в РОП 9042492, по реда на Глава Осма "а" от ЗОП.

Публикувана на 30.7.2015