Община Омуртаг обявява открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:

"РАЗШИРЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР НА ГР. ОМУРТАГ - ІV ЕТАП"

Публикувано на: пон 6.4.2015 14:44


  • ПРОТОКОЛ № 1 от дейността на комисия, назначена със Заповед № 174/08.05.2014 г.  на Радка Йорданова Рашева-Зам.кмет на Община Омуртаг, упълномощена със Заповед № 136/03.04.2014 г., за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в открита процедура при условията на опростените правила за възлагане на  обществена поръчка с предмет: ”Разширяване на административен център на гр. Омуртаг – ІV етап”, открита с Решение № 3/03.04.2015 г. на Зам. кмета на община Омуртаг,  с УИН в РОП  00449-2015-0001, съставен на основание чл. 68, ал. 7 от ЗОП

Публикувано на: пон 18.5.2015 14:59

 


 

  • ПРОТОКОЛ №2 от дейността на комисия, назначена със Заповед № 174/08.05.2015 г. на Радка Йорданова Рашева-Зам.кмет на Община Омуртаг, упълномощена със Заповед № 136/03.04.2015 г., за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в открита процедура при условията на опростените правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Разширяване на административен център на гр. Омуртаг - IV етап”, открита с Решение № 3/03.04.2015 г. на Зам. кмета на община Омуртаг, с УИН в РОП 00449-2015-0001,

Публикувано на: пон 18.5.2015 14:59


  • СЪОБЩЕНИЕ до участниците в обществена поръчка с предмет: Разширяване на административен център на гр. Омуртаг – ІV етап”

Публикувано на: пон 18.5.2015 14:59


  • ПРОТОКОЛ №3 от дейността на комисия, назначена със Заповед № 174/08.05.2015 г. на Радка Йорданова Рашева-Зам.кмет на Община Омуртаг, упълномощена със Заповед № 136/03.04.2015 г., за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в открита процедура при условията на опростените правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Разширяване на административен център на гр. Омуртаг - IV етап”, открита с Решение № 3/03.04.2015 г. на Зам. кмета на община Омуртаг, с УИН в РОП 00449-2015-0001,

Публикувано на: 26.5.2015


  • РЕШЕНИЕ № 4 за класиране на участниците и определяне на изпълнител на открита процедура при условията на опростените правила с предмет: „Разширяване на административен център на гр. Омуртаг -IV етап открита с Решение № 3/03.04.2015г. на Зам. кмета на Община Омуртаг, с УИК в РОП 00449-2015-0001

Публикувано на: 26.5.2015


  • ДОГОВОР за CMP за o6eкт: "„Разширяване на административен център на гр. Омуртаг -IV етап"

Публикувано на: четв 18.6.2015


Публикувано на: четв 2.7.2015 10:51

 


Публикувано на 03.09.2015 г.

 


 

Публикувано на 09.11.2015 г.

 

Публикувано на: 13.01.2016

 

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП към 15,02,2016

Публикувано на 15.02.2016 г.

 

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 15 от ЗОП къв 17.02.2016 г.

Публикувано на 17.02.2016 г.