Обществена поръчка с предмет: “ДОСТАВКА ПО ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА СТАРИ ХОРА, ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ И ОБЩЕСТВЕНИ ТРАПЕЗАРИИ ПРИ ОБЩИНА ОМУРТАГ”

Идентификационен номер на обществената поръчка в Регистъра на обществените поръчки:

00449-2014-0011-03

Номер на преписката в АОП: 00449-2014-0011 (Затворена)

Описание: Обществената поръчка с предмет: “Доставка по предварителна заявка на хранителни продукти за нуждите на Дневен център за стари хора, Домашен социален патронаж и Обществени трапезарии при Община Омуртаг” има за цел снабдяването на бюджетните учреждения в Община Омуртаг с необходимите хранителни продукти, посочени в списъците спецификации, в необходимото количество и с гарантирано качество, съответстващо на законовите изисквания и стандартите на производителя. Продуктите са разпределени в обособени позиции, и всеки от участниците може да участва за една, няколко или всички обособени позиции. Поръчката включва следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: “Хляб, хлебни изделия, нишесте, нишестени продукти”; Обособена позиция № 2: “Месо, месни продукти и риба”; Обособена позиция № 3: “Мляко, млечни продукти, растителни масла и мазнини”; Обособена позиция № 4: “Различни хранителни продукти”; Обособена позиция № 5: “Плодове и зеленчуци”; Обособена позиция № 6: “Консерви”.

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 17/12/2014 17:00


Документация по процедурата:

Публикувани на: ср 19.11.2014 13:38


Публикувани на: вт 13.1.2015 11:54


Публикувани на: пет 13.2.2015 10:54СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.69а., ал.3 от ЗОП обявяваме, че отварянето на Ценови предложения в обществена поръчка с предмет: “Доставка по предварителна заявка на хранителни продукти за нуждите на Дневен център за стари хора, Домашен социален патронаж и Обществени трапезарии при Община Омуртаг”, ще се извърши на 05.01.2015 г. от 10,00 часа в Заседателна зала на Общинска администрация, град Омуртаг.


23.12.2014г.


Публикувани на: вт 19.5.2015 9:52

 

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП към 20.01.2016

Публикувано на: 20.01.2016 8:40

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП към10.02.2016

Публикувано на 10.02.2016 г

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП към 17.03.2016

Публикувано на 17.03.2016

 

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП към 29.04.2016

Публикувано на 29,04,2016

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП към 10.06.2016

Публикувано на 10,06,2016

Информация за изпълнението на дог. ОП 1

Информация за изпълнението на дог. ОП 2

Информация за изпълнението на дог. ОП 3

Информация за изпълнението на дог. ОП 4

Информация за изпълнението на дог. ОП 5

Информация за изпълнението на дог. ОП 6

Публикувано на 01.07.2016 г.

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 15 от ЗОП за ОП 1

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 15 от ЗОП за ОП 2

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 15 от ЗОП за ОП 3

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 15 от ЗОП за ОП 4

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 15 от ЗОП за ОП 5

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 15 от ЗОП за ОП 6

Публикувано на 13,07,2016

 

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 16 от ЗОП за ОП 1,2,3,4,5 и 6

дата на публикуване 08.08.2016 г.