Община Омуртаг обявява открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА СЪДОВЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ОМУРТАГ” .

С документацията по тази обществена поръчка можете да се запознаете оттук.

Публикувано на 10.06.2015 г.


ПРОТОКОЛ (по чл. 101г, ал. 4 от Закона за обществените поръчки) на комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на офертите по обществена поръчка с предмет: ,,Доставка на съдове за събиране на битови отпадъци за нуждите на Община Омуртаг", проведена по реда на глава осма „а" от Закона за обществените поръчки

Публикувано на 30.07.2015 г.

 


ДОГОВОР

Публикуван на 17.08.2015 г.