Предоставяне на консултантски услуги, свързани с изготвянето и окомплектоването на заявление/-я за подпомагане по Програмата за развитие на селските региони 2014-2020 г., Мярка 7 - Основни услуги и обновяване на селата в селските райони, Подмярка 7.2. - Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия.

„Предоставяне на консултантски услуги, свързани с изготвянето и окомплектоването на заявление/-я за подпомагане по Програмата за развитие на селските региони 2014-2020 г., Мярка 7 - Основни услуги и обновяване на селата в селските райони, Подмярка 7.2. - Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия.”

Обява

Документация

16.08.2016

Информация за удължен срок за получаване на оферти

24.08.2016 г.

Обособена позиция 1: "Предоставяне на консултантски услуги, свързани с изготвянето и окомплектоването на заявление за подпомагане по Програмата за развитие на селските региони 2014-2020 г., Мярка 7 - Основни услуги и обновяване на селата в селските райони, Подмярка 7.2. - Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия" за проект: „Рехабилитация на общински пътища Община Омуртаг";
Обособена позиция 2: "Предоставяне на консултантски услуги, свързани с изготвянето и окомплектоването на проектно предложение по Програмата за развитие на селските региони 2014-2020 г., Мярка 7 - Основни услуги и обновяване на селата в селските райони, Подмярка 7.2. - Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия" за проект: „Рехабилитация на улица в град Омуртаг";
Протокол

Оценъчни листове

Извадка от ТР

07.09.2016 г

 

Договор ОП 1

Договор ОП 2

 

Приложение към Договор ОП 1

Приложение към Договор ОП 2

21.09.2016