Актуално 2024

Заповеди от директора на Областна дирекция "Земеделие" Търговище по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ

ОТНОСНО: Разпределение на масивите за ползване в землищата на община Омуртаг

05.01.2024 г.

Публично обсъждане на бюджет 2024 на 29.01.2024

 

 

1. Покана
2. Бюджет - кратка информация за граждани
3. Приложение 1 - Приходи
4. Приложение 2 - Разходи
5. Капиталова програма
22.01.2024 г.

Заповеди от директора на Областна дирекция "Земеделие" Търговище

по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ

ОТНОСНО: Разпределение на масивите за ползване в землищата на община Омуртаг

Заповеди за селата Веренци, Илийно, Красноселци, Първан и Станец

25.01.2024 г.

 

Заповеди от директора на Областна дирекция "Земеделие" Търговище по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ
ОТНОСНО: Разпределение на масивите за ползване в землищата на община Омуртаг

за селата Зелена морава, Змейно, Паничино, Птичево, Росица, и град Омуртаг

31.01.2024 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНА  ОМУРТАГ

Обявява се процедура за подбор на здравен медиатор

23.02.2024

 

ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗБРАНИЯ ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ОМУРТАГ СЛЕД ПРОВЕДЕНА ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ. 445, АЛ.3 ОТ ИК И ИЗВЪРШВАНЕ НА НОВО ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ В СИК № 252200037 С.МОГИЛЕЦ, СИК № 252200012 С.БЕЛОМОРЦИ И СИК № 252200055 ГР.ОМУРТАГ

РЕШЕНИЕ № 162 / 16. 03.2024 г.

ОТНОСНО: обявяване на избрания за Кмет на община Омуртаг след проведена процедура по чл. 445, ал.3 от ИК и извършване на ново преброяване на гласовете в СИК  № 252200037 с.Могилец, СИК № 252200012 с.Беломорци и СИК № 252200055 гр.Омуртаг

Общинската избирателна комисия на основание Чл.87, ал.1, т.26 от ИК, чл. 452 от Изборния кодекс във вр. с Решение № 2745 от 07.03.2024 г. на Върховният административен съд на Република България и решение № 172 от 24.11.2023 г., по административно дело № 215 от 2023 година на Административен съд – Търговище и въз основа на получените данни от протоколите на СИК,  разписка за съответствие на приетите, въведени и потвърдени секционни протоколи за избиране на Кмет на община, предложение за протокол на ОИК за избиране на кмет на община и предложение за решение на ОИК за избиране на Кмет на община (и трите предложения генерирани от системата на Информационно обслужване АД и по приложение към решението), Р Е Ш И :

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на община Омуртаг, област Търговище

ЕШРЕФ ХАСАНОВ ЕШРЕФОВ, ЕГН 851015****

издигнат от МК СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ (НДПС),

получил 5118 действителни гласове.

Решението е прието единодушно.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд в 7 дневен срок от обявяването му съгласно чл. 459, ал.1 от ИК.

 

ЗА ДЕТАЙЛИ  ТУК

 

 

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕО ЗА ОБЕКТ: "ДОПЪЛНИТЕЛНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА С. ЧЕРНОКАПЦИ, ОБЩИНА ОМУРТАГ"

18.03.2024

 

Относно: Осигуряване на пожарната безопасност, предотвратяване и гасенето на пожари в горските територии на Община Омуртаг, Област Търговище

Заповед №149 от 01.04.2024 г.

 

Заповед №152

 

Заповед №153

 

Заповед № 92

Относно осигуряването на пожарна безопасност в Област Търговище

Областен Управител на Търговище

18.04.2024 г

 

Обявяване на пожароопасен сезон през пролетно-летния период на 2024 г. на Община Омуртаг, Област Търговище.

27.05.2024 г.

 

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ОМУРТАГ

04.06.2024 г.

Празник на Община Омуртаг 7 ЮНИ - полетът на Алексанър Александров

05.06.2024 г