СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ

 

МЕХАНИЗЪМ ЛИЧНА ПОМОЩ

 

МЕХАНИЗЪМ ЛИЧНА ПОМОЩ

Приложение №1

Приложение №4

Декларация  асистент -ТД

Декларация асистент ЗЗДН

 

СОЦИАЛНА УСЛУГА "АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА"

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ:
- ОБЯВА
- ОБРАЗЕЦ НА ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТИ ЗА СОЦИАЛНИ АСИСТЕНТИ
- ОБЯВА
- ЗАЯВЛЕНИЕ
- ДЕКЛАРАЦИЯ

 

25.01.2021 г.

 

Проект "Патронажна грижа + в община Омуртаг" по процедура BG05M9OP001-6.002 "Патронажна грижа +"

- Информация за проект "Патронажна грижа + в община Омуртаг"
- Обява персонал
- Приложения за попълване
- Обява потребители
- Приложения за попълване
19.02.2021г.

- Информация за проект: "Патронажна грижа + в община Омуртаг" по процедура BG05M9OP001-6.002 "Патронажна грижа +"
19.03.2021г.


09.12.2021г.

Съобщение-Асистентска подкрепа

05.01.2022 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ “ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА ОМУРТАГ”

02.09.2022г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ "ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ОМУРТАГ"
04.01.2023г.
04.01.2023г.

10.01.2023г.