СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ

 

МЕХАНИЗЪМ ЛИЧНА ПОМОЩ

 

МЕХАНИЗЪМ ЛИЧНА ПОМОЩ

Приложение №1

Приложение №4

Декларация  асистент -ТД

Декларация асистент ЗЗДН

 

СОЦИАЛНА УСЛУГА "АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА"

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ:
- ОБЯВА
- ОБРАЗЕЦ НА ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТИ ЗА СОЦИАЛНИ АСИСТЕНТИ
- ОБЯВА
- ЗАЯВЛЕНИЕ
- ДЕКЛАРАЦИЯ

 

25.01.2021 г.

 

Проект "Патронажна грижа + в община Омуртаг" по процедура BG05M9OP001-6.002 "Патронажна грижа +"

- Информация за проект "Патронажна грижа + в община Омуртаг"
- Обява персонал
- Приложения за попълване
- Обява потребители
- Приложения за попълване
19.02.2021г.

- Информация за проект: "Патронажна грижа + в община Омуртаг" по процедура BG05M9OP001-6.002 "Патронажна грижа +"
19.03.2021г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТИ НА ДЛЪЖНОСТ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА"- СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

21.04.2021г.


09.12.2021г.

Съобщение-Асистентска подкрепа

05.01.2022 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ “ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА ОМУРТАГ”

02.09.2022г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ "ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ОМУРТАГ"
04.01.2023г.
04.01.2023г.

10.01.2023г.

 

13.01.2023г.

Анализ на потребностите и Предложение за планиране на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ „ЗАКУПУВАНЕ НА ЛЕКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА РАЗНОС НА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ ГР. ОМУРТАГ"

07.02.2023 г

СЪОБЩЕНИЕ

20.03.2023г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТИ НА ДЛЪЖНОСТ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА"- СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

- ЗАЯВЛЕНИЕ

- ДЕКЛАРАЦИЯ

ОБЯВЛЕНИЕ

03.04.2023 г.

 

ОБЯВЯВА

Провеждане на процедура по подбор на персонал по предоставянето на интегрирани здравно-

социални услуги в Община Омуртаг

За длъжностите:Шофьор - 1 бр.

ОБЯВА ЗА ПЕРСОНАЛ

ДОКУМЕНТИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ - ПЕРСОНАЛ

08.08.2023г.

СОЦИАЛНА УСЛУГА „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА"

- ОБРАЗЕЦ НА ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КАНДИДАТ -ПОТРЕБИТЕЛИ

- ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ

-ОБРАЗЕЦ ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ

10.08.2023г.


 

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Омуртаг е бенефициент по Проект BG05SFPR002-2.001-0114 „Грижа в дома в община Омуртаг“, процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, Съфинансирано от Европейския съюз“.

ОБЯВЯВА

Провеждане на процедура по подбор на персонал по предоставянето на интегрирани здравно-

социални услуги в Община Омуртаг

За длъжностите:

Домашни помощници – 15 бр.

Специалист по "Здравни грижи"- 1 бр.

Документи за попълване - Персонал

01.09.2023 г


11.10.2023 г.