Съобщения и обявления по ЗУТ за 2023 г.

Съобщения и обявления по ЗУТ за 2023 г.

 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

гр. Омуртаг, 18.01.2023 год.

Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че на основание чл. 135, ал. 3 от ЗУТ със Заповед № 23 / 17.01.2023 год. на Кмета на Община Омуртаг, във връзка със Заявление вх. № 53-00-216 / 25.11.2022 г. от „Кента” АД е разрешено изработване на изменение на ПУП – План за регулация в обхват: кв. 3 поземлен имот с ид.53535.501.2020 и поземлен имот с ид.53535.501.3189, гр.Омуртаг, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация в кв.3 от поземлен имот с ид.53535.501.2020 и част от поземлен имот с ид.53535.501.3189 да се образува нов урегулиран поземлен имот УПИ ХХІV с отреждане „за производствени и складови дейности”.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не подлежат на оспорване.

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

гр. Омуртаг, 19.01.2023 год.

На основание чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че във връзка със Заповед № 517 / 30.12.2022 год. на Кмета на Община Омуртаг е изработено изменение на ПУП – План за регулация на кв. 29, УПИ ХІІІ и УПИ ХІV, с.Змейно, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация в кв.29 от УПИ ХІІІ с отреждане „за жилищно строителство” и част от УПИ ХІV с площ 1600 кв.м. с отреждане „за жилищно строителство” се образуват два нови урегулирани поземлени имота с отреждане „за жилищно строителство”, като вътрешните регулационни линии се поставят по съществуващите граници на ПИ № 142 и ПИ № 143

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14 - дневен срок от получаване на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация - гр. Омуртаг.

 

 

 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

гр. Омуртаг, 19.01.2023 год.

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че във връзка с Решение № 436 по протокол № 40 от 31.08.2022 г. на Общински съвет – Омуртаг, е изработен проект ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 53535.221.239, местност „Ирелча”, гр.Омуртаг, общ. Омуртаг.

С изработването на плана за застрояване се предвижда изграждане на „Фотоволтаичен парк, логистичен център и сгради, обслужващи съответните дейности в  ПИ с идентификатор 53535.221.239, местност „Ирелча”, гр.Омуртаг, общ. Омуртаг”.

С ПУП - План за застрояване е определен устройствения режим, начинът и характерът на застрояване на имота.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14 - дневен срок от получаване на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация - гр. Омуртаг.

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

гр. Омуртаг, 19.01.2023 год.

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че във връзка с Решение № 424 по протокол № 39 от 29.07.2022 г. на Общински съвет – Омуртаг, е изработен проект ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 53535.221.240, местност „Ирелча”, гр.Омуртаг, общ. Омуртаг.

С изработването на плана за застрояване се предвижда изграждане на „Фотоволтаичен парк, логистичен център и сгради, обслужващи съответните дейности в  ПИ с идентификатор 53535.221.240, местност „Ирелча”, гр.Омуртаг, общ. Омуртаг”.

С ПУП - План за застрояване е определен устройствения режим, начинът и характерът на застрояване на имота.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14 - дневен срок от получаване на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация - гр. Омуртаг.

 

 

 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

гр. Омуртаг, 18.01.2023 год.

Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 24 / 17.01.2023 год. на Кмета на Община Омуртаг, във връзка с Решение № 6 по Протокол № 12 от 09.12.2022 год. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Омуртаг е одобрено изменение на ПУП – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 68761.24.19, местност „Пандъклък” по КК на с. Станец, общ. Омуртаг.

С ПУП е определено ново предназначение на имота – за „фотоволтаична електрическа централа, батерии за съхранение на електроенергия и електрическа подстанция”, определен е устройственият режим, начинът и характерът на застрояване, като територията му е отнесена към Предимно производствена устройствена зона – Пп. Плана за застрояване е изработен с ограничителни линии на застрояване, които към прилежащите пътища са на разстояние 5 м. навътре в имота, а към съседните имоти са на разстояние 3 м. от имотните граници.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Търговище, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявяването и.

 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

гр. Омуртаг, 27.01.2023 год.

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че във връзка с Решение № 500 по протокол № 46 от 29.12.2022 г. на Общински съвет – Омуртаг, е изработен проект ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 53535.221.243, местност „Ирелча”, гр.Омуртаг, общ. Омуртаг.

С изработването на плана за застрояване се предвижда изграждане на „Повишаваща електрическа подстанция” в  ПИ с идентификатор 53535.221.243, местност „Ирелча”, гр.Омуртаг, общ. Омуртаг.

С ПУП - План за застрояване е определен устройствения режим, начинът и характерът на застрояване на имота.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14 - дневен срок от получаване на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация - гр. Омуртаг.

 

 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

гр. Омуртаг, 30.01.2023 год.

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че във връзка със Заповед № 305 / 09.08.2022 год. на Кмета на Община Омуртаг, е изработен проект ПУП – План за регулация и План за застрояване в обхват кв. 40б, УПИ ІІІ и улица от о.т. 489 до о. т. 490 – гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация в кв. 40б се заличава проектна улица от о. т. 489 до о. т. 490 и се образува предаваемо място към УПИ ІІІ. Променя се отреждането на УПИ ІІІ от „за жилищно строителство” на „за обществено обслужване и жилищно строителство”. С плана за застрояване се предвижда изграждане на сграда със смесено предназначение. Планът за застрояване е изработен с ограничителни линии на застрояване.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14 - дневен срок от получаване на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация - гр. Омуртаг.

 

 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

гр. Омуртаг, 30.01.2023 год.

Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че с Решение № 508 по протокол № 47 от 26.01.2023 г. на Общински съвет – Омуртаг, във връзка с Решение № 3 по Протокол № 1 от 17.01.2023 год. на Експертния съвет по устройство на територията, е одобрено изменение на ПУП – План за застрояване на ПИ с ид. 53062.15.56 и ПИ с ид. 53062.16.209 в землището на с.Обител, общ. Омуртаг за строеж „Разширение на фотоволтаична електроцентрала”.

С изменението на плана за застрояване от поземлен имот с ид. 53062.15.56 с начин на трайно ползване – за електроенергийно производство и поземлен имот с ид. 53062.16.209 с начин на трайно ползване – пасище е образуван нов поземлен имот с проектен ид.53062.15.57 с предназначение „за изграждане на централа за производство на електроенергия от фотоволтаични съоръжения”.

С ПУП - План за застрояване е определен устройствения режим, начинът и характерът на застрояване, линиите за застрояване, в рамките на които ще се осъществява дейността в имота.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Търговище, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявяването и.

 

ОБЩИНА ОМУРТАГ

ул.Александър Стамболийски № 2а

 

СЪОБЩЕНИЕ

Община Омуртаг на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е изработен Подробен устройствен план – Парцеларен план /План за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии/ за обект: „Въздушна и кабелна линия СрН 20кV за присъединяване на фотоволтаична електроцентрала в ПИ с ид.53535.3.290 и фотоволтаична електроцентрала в ПИ с ид.53535.3.291 в подстанция ”Омуртаг” в местност „Калето”, общ.Омуртаг, обл.Търговище. Трасето преминава през: ПИ № 53535.3.290, общ.Омуртаг, гр.Омуртаг, вид собственост: Общинска публична, вид територия: Земеделска, НТП: Пасище; ПИ № 53535.3.291, общ.Омуртаг, гр.Омуртаг, вид собственост: Общинска публична, вид територия: Земеделска, НТП: Пасище; ПИ № 53535.3.45, общ.Омуртаг, гр.Омуртаг, вид собственост: Общинска публична, вид територия: Земеделска, НТП: Селскостопански, горски, ведомствен път; ПИ № 53535.3.33, общ.Омуртаг, гр.Омуртаг, вид собственост: Стопанисвано от Общината, вид територия: Земеделска, НТП: Пасище; ПИ № 53535.3.36, общ.Омуртаг, гр.Омуртаг, вид собственост: Съсобственост, вид територия: Земеделска, НТП: Друг вид земеделска земя; ПИ № 53535.3.12, общ.Омуртаг, гр.Омуртаг, вид собственост: Държавна публична, вид територия: Територия на транспорта, НТП: За път от Републиканската пътна мрежа; ПИ № 53535.205.34, общ.Омуртаг, гр.Омуртаг, вид собственост: Стопанисвано от Общината, вид територия: Земеделска, НТП: Пасище; ПИ № 53535.221.242, общ.Омуртаг, гр.Омуртаг, вид собственост: Частна, вид територия: Земеделска, НТП: Нива; ПИ № 53535.221.228, общ.Омуртаг, гр.Омуртаг, вид собственост: Общинска публична, вид територия: Земеделска, НТП: Селскостопански, горски, ведомствен път; ПИ № 53535.221.236, общ.Омуртаг, гр.Омуртаг, вид собственост: Общинска публична, вид територия: Земеделска, НТП: Селскостопански, горски, ведомствен път; ПИ № 53535.501.3238, общ.Омуртаг, гр.Омуртаг, вид собственост: Общинска публична, вид територия: Урбанизирана, НТП: Друг вид производствен, складов обект; ПИ № 53535.501.3239, общ.Омуртаг, гр.Омуртаг, вид собственост: Общинска публична, вид територия: Урбанизирана, НТП: За второстепенна улица.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ брой 12 от 03.02.2023 г., заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация.

Проекта е изложен за проучване в сградата на Общинска администрация – гр.Омуртаг, етаж 2, стая № 17.

 

ОБЩИНА ОМУРТАГ

ул.Александър Стамболийски № 2а

 

СЪОБЩЕНИЕ

Община Омуртаг на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че с Решение № 509 от 26.01.2023 г. на Общински съвет – Омуртаг е одобрен Подробен устройствен план – Парцеларен план /План за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии/ за обект: „Допълнително водоснабдяване на с. Чернокапци, Община Омуртаг”. Трасето на водопровода преминава през: ПИ № 81147.13.1, общ. Омуртаг, с. Чернокапци, вид собственост: Частна, вид територия: Земеделска, НТП: Нива; ПИ № 81147.13.2, общ. Омуртаг, с. Чернокапци, вид собственост: Стопанисвана от Общината, вид територия: Земеделска, НТП: Пасище; ПИ № 81147.13.13, общ. Омуртаг, с. Чернокапци, вид собственост: Общинска публична, вид територия: Земеделска, НТП: Дере; ПИ № 81147.13.18, общ. Омуртаг, с. Чернокапци, вид собственост: Държавна публична, вид територия: Територия заета от води и водни обекти, НТП: Водно течение, река; ПИ № 81147.14.2, общ. Омуртаг, с. Чернокапци, вид собственост: Стопанисвана от Общината, вид територия: Земеделска, НТП: Пасище; ПИ № 81147.14.13, общ. Омуртаг, с. Чернокапци, вид собственост: Стопанисвана от Общината, вид територия: Земеделска, НТП: Гори и храсти в земеделска земя; ПИ № 81147.14.16, общ. Омуртаг, с. Чернокапци, вид собственост: Стопанисвана от Общината, вид територия: Земеделска, НТП: Гори и храсти в земеделска земя; ПИ № 53062.16.1, общ. Омуртаг, с. Обител, вид собственост: Стопанисвана от Общината, вид територия: Земеделска, НТП: Пасище; ПИ № 53062.16.21, общ. Омуртаг, с. Обител, вид собственост: Общинска публична, вид територия: Земеделска, НТП: Дере; ПИ № 53062.16.22, общ. Омуртаг, с. Обител, вид собственост: Държавна публична, вид територия: Територия заета от води и водни обекти, НТП: Водно течение, река; ПИ № 81147.17.13, общ. Омуртаг, с. Чернокапци, вид собственост: Стопанисвана от Общината, вид територия: Земеделска, НТП: Гори и храсти в земеделска земя; ПИ № 81147.18.7, общ. Омуртаг, с.Чернокапци, вид собственост: Стопанисвана от Общината, вид територия: Земеделска, НТП: Пасище; ПИ № 81147.18.12, общ. Омуртаг, с. Чернокапци, вид собственост: Частна, вид територия: Земеделска, НТП: Нива; ПИ № 81147.18.13, общ. Омуртаг, с. Чернокапци, вид собственост: Стопанисвана от Общината, вид територия: Земеделска, НТП: Нива; ПИ № 81147.18.25, общ. Омуртаг, с. Чернокапци, вид собственост: Стопанисвана от Общината, вид територия: Земеделска, НТП: Гори и храсти в земеделска земя; ПИ № 81147.19.1, общ. Омуртаг, с. Чернокапци, вид собственост: Стопанисвана от Общината, вид територия: Земеделска, НТП: Пасище; ПИ № 81147.19.2, общ. Омуртаг, с. Чернокапци, вид собственост: Частна, вид територия: Земеделска, НТП: Нива; ПИ № 81147.19.4, общ. Омуртаг, с. Чернокапци, вид собственост: Частна, вид територия: Земеделска, НТП: Нива; ПИ № 81147.19.5, общ. Омуртаг, с. Чернокапци, вид собственост: Частна, вид територия: Земеделска, НТП: Нива; ПИ № 81147.19.6, общ. Омуртаг, с. Чернокапци, вид собственост: Стопанисвана от Общината, вид територия: Земеделска, НТП: Пасище; ПИ № 81147.19.7, общ. Омуртаг, с. Чернокапци, вид собственост: Частна, вид територия: Земеделска, НТП: Пасище; ПИ № 81147.19.8, общ. Омуртаг, с. Чернокапци, вид собственост: Общинска публична, вид територия: Земеделска, НТП: Селскостопански, горски, ведомствен път; ПИ № 81147.21.1, общ. Омуртаг, с. Чернокапци, вид собственост: Стопанисвана от Общината, вид територия: Земеделска, НТП: Пасище; ПИ № 81147.21.7, общ. Омуртаг, с. Чернокапци, вид собственост: Общинска публична, вид територия: Земеделска, НТП: Селскостопански, горски, ведомствен път; ПИ № 81147.22.1, общ. Омуртаг, с. Чернокапци, вид собственост: Стопанисвана от Общината, вид територия: Земеделска, НТП: Нива; ПИ № 81147.22.2, общ. Омуртаг, с. Чернокапци, вид собственост: Общинска публична, вид територия: Земеделска, НТП: Селскостопански, горски, ведомствен път;

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” брой 13 от 07.02.2023 г., чрез Община Омуртаг до Административен съд – Търговище.

 

До: Всички  заинтересувани

Срок на уведомлението: 14 дни

Публикация на: 10.02.2023 г.

Дата на отпубликуване: 27.02.2023 г.

Документи: Заявление вх.№ 91-00-1285 / 29.11.2022 г.от „Омуртаг Солар” ЕООД, гр.Пловдив

На основание §4, ал.2 от ДР на ЗУТ и чл.61, ал.1 от АПК и чл.18а, ал.9 и ал.10 от АПК, Ви уведомяваме, че със Заповед № 24 / 17.01.2023 г. на Кмета на Община Омуртаг и Решение № 6 по Протокол № 12 / 09.12.2022 г.на Експертния съвет по устройство на територията при Община Омуртаг е одобрен проект ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 68761.24.19, местност „Пандъклък”, с.Станец, общ. Омуртаг с възложител „Омуртаг Солар” ЕООД, гр.Пловдив.

Проектната разработка e направена съгласно Наредба № 8, за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, Закон за устройството на територията и Наредба № 7 за правила и нормативи за отделните видове територии и устройствени зони и се състои от писмена и графична част.

В 14-дневен срок от залепване на уведомлението на таблото в община Омуртаг, и публикувано в електронната страница на община Омуртаг, Ви се предоставя възможност да се запознаете с проекта на ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 68761.24.19, местност „Пандъклък”, с.Станец, общ. Омуртаг и документите по преписката, които се намират в сградата на Община Омуртаг, ет.2, стая № 17.

 

Настоящата заповед подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Търговище, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица.

Настоящето уведомление се обявява на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.18а, ал.9 и ал.10 от АПК.

10.02.2023 г.

 

До: Всички  заинтересувани

Срок на уведомлението: 14 дни

Публикация на: 21.02.2023 г.

Дата на отпубликуване: 08.03.2023 г.

Документи: Заявление вх.№ 92-00-15 / 27.01.2023 г.от „Геосолар Омуртаг” ООД, гр.Омуртаг

На основание §4, ал.2 от ДР на ЗУТ и чл.61, ал.1 от АПК и чл.18а, ал.9 и ал.10 от АПК, Ви уведомяваме, че със Решение № 500 по Протокол № 46 / 29.12.2022 г.на Общински съвет - Омуртаг е изработен проект ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 53535.221.243, местност „Ирелча”, гр.Омуртаг, общ. Омуртаг с възложител „Геосолар Омуртаг” ООД, гр.Омуртаг.

Проектната разработка e направена съгласно Наредба № 8, за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, Закон за устройството на територията и Наредба № 7 за правила и нормативи за отделните видове територии и устройствени зони и се състои от писмена и графична част.

В 14-дневен срок от залепване на уведомлението на таблото в Община Омуртаг, и публикувано в електронната страница на Община Омуртаг, Ви се предоставя възможност да се запознаете с проекта на ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 53535.221.243, местност „Ирелча”, гр.Омуртаг, общ. Омуртаг и документите по преписката, които се намират в сградата на Община Омуртаг, ет.2, стая № 17.

Заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация - гр. Омуртаг на адрес: гр. Омуртаг, ул.”Александър Стамболийски” № 2А в 14-дневен срок от датата на уведомяването.

При непредставяне в предвидения срок на писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените към преписката , ще се продължи процедурата.

Настоящето уведомление се обявява на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.18а, ал.9 и ал.10 от АПК.

 

21.02.2023 г.

ОБЩИНА ОМУРТАГ

ул.Александър Стамболийски № 2а

 

СЪОБЩЕНИЕ

Община Омуртаг на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че с Решение № 540 от 22.03.2023 г. на Общински съвет – Омуртаг е одобрен Подробен устройствен план – Парцеларен план /План за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии/ за обект: „Въздушна и кабелна линия СрН 20кV за присъединяване на фотоволтаична електроцентрала в ПИ с ид.53535.3.290 и фотоволтаична електроцентрала в ПИ с ид.53535.3.291 в подстанция ”Омуртаг” в местност „Калето”, общ.Омуртаг, обл.Търговище. Трасето преминава през: ПИ № 53535.3.290, общ.Омуртаг, гр.Омуртаг, вид собственост: Общинска публична, вид територия: Земеделска, НТП: Пасище; ПИ № 53535.3.291, общ.Омуртаг, гр.Омуртаг, вид собственост: Общинска публична, вид територия: Земеделска, НТП: Пасище; ПИ № 53535.3.45, общ.Омуртаг, гр.Омуртаг, вид собственост: Общинска публична, вид територия: Земеделска, НТП: Селскостопански, горски, ведомствен път; ПИ № 53535.3.33, общ.Омуртаг, гр.Омуртаг, вид собственост: Стопанисвано от Общината, вид територия: Земеделска, НТП: Пасище; ПИ № 53535.3.36, общ.Омуртаг, гр.Омуртаг, вид собственост: Съсобственост, вид територия: Земеделска, НТП: Друг вид земеделска земя; ПИ № 53535.3.12, общ.Омуртаг, гр.Омуртаг, вид собственост: Държавна публична, вид територия: Територия на транспорта, НТП: За път от Републиканската пътна мрежа; ПИ № 53535.205.34, общ.Омуртаг, гр.Омуртаг, вид собственост: Стопанисвано от Общината, вид територия: Земеделска, НТП: Пасище; ПИ № 53535.221.242, общ.Омуртаг, гр.Омуртаг, вид собственост: Частна, вид територия: Земеделска, НТП: Нива; ПИ № 53535.221.228, общ.Омуртаг, гр.Омуртаг, вид собственост: Общинска публична, вид територия: Земеделска, НТП: Селскостопански, горски, ведомствен път; ПИ № 53535.221.236, общ.Омуртаг, гр.Омуртаг, вид собственост: Общинска публична, вид територия: Земеделска, НТП: Селскостопански, горски, ведомствен път; ПИ № 53535.501.3238, общ.Омуртаг, гр.Омуртаг, вид собственост: Общинска публична, вид територия: Урбанизирана, НТП: Друг вид производствен, складов обект; ПИ № 53535.501.3239, общ.Омуртаг, гр.Омуртаг, вид собственост: Общинска публична, вид територия: Урбанизирана, НТП: За второстепенна улица.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник”, чрез Община Омуртаг до Административен съд – Търговище.

04.04.2023 г.

До: Всички  заинтересувани

Срок на уведомлението: 14 дни

Публикация на: 22.05.2023 г.

Дата на отпубликуване: 06.06.2023 г.

Документи: Заявление вх.№ 92-00-15 / 27.01.2023 г. от „Геосолар Омуртаг” ООД, гр.Омуртаг

На основание §4, ал.2 от ДР на ЗУТ и чл.61, ал.1 от АПК и чл.18а, ал.9 и ал.10 от АПК, Ви уведомяваме, че със Заповед № 181 / 24.04.2023 г. на Кмета на Община Омуртаг и Решение № 1 по Протокол № 3 / 06.03.2023 г. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Омуртаг е одобрен проект ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 53535.221.243, местност „Ирелча”, гр.Омуртаг, общ. Омуртаг с възложител „Геосолар Омуртаг” ООД, гр.Омуртаг.

Проектната разработка e направена съгласно Наредба № 8, за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, Закон за устройството на територията и Наредба № 7 за правила и нормативи за отделните видове територии и устройствени зони и се състои от писмена и графична част.

В 14-дневен срок от залепване на уведомлението на таблото в Община Омуртаг, и публикувано в електронната страница на Община Омуртаг, Ви се предоставя възможност да се запознаете с проекта на ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 53535.221.243, местност „Ирелча”, гр.Омуртаг, общ. Омуртаг и документите по преписката, които се намират в сградата на Община Омуртаг, ет.2, стая № 17.

Настоящата заповед подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Търговище, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица.

Настоящето уведомление се обявява на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.18а, ал.9 и ал.10 от АПК.

 

Дата  на  публикуване  на  електронната  страница  на  Община Омуртаг: 22.05.2023 г.

 

До: Всички  заинтересувани

Срок на уведомлението: 14 дни

Публикация на: 22.05.2023 г.

Дата на отпубликуване: 06.06.2023 г.

Документи: Заявление вх.№ 05-008 / 22.02.2023 г. от Хюсеин Хюсеинов Хасанов, ул.“Демокрация“ № 12, с.Могилец, общ.Омуртаг.

На основание §4, ал.2 от ДР на ЗУТ и чл.61, ал.1 от АПК и чл.18а, ал.9 и ал.10 от АПК, Ви уведомяваме, че със Заповед № 206 / 12.05.2023 г. на Кмета на Община Омуртаг и Решение № 2 по Протокол № 4 / 04.04.2023 г. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Омуртаг е одобрен проект ПУП – План за регулация в обхват: кв. 7, УПИ VІ-177, УПИ VІІ-177,176, УПИ VІІІ176,175 и УПИ ІХ-173, с.Могилец, общ. Омуртаг с възложител Хюсеин Хюсеинов Хасанов, ул.“Демокрация“ № 12, с.Могилец, общ.Омуртаг.

Проектната разработка e направена съгласно Наредба № 8, за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, Закон за устройството на територията и Наредба № 7 за правила и нормативи за отделните видове територии и устройствени зони и се състои от писмена и графична част.

В 14-дневен срок от залепване на уведомлението на таблото в Община Омуртаг, и публикувано в електронната страница на Община Омуртаг, Ви се предоставя възможност да се запознаете с проекта на ПУП – План за регулация в обхват: кв. 7, УПИ VІ-177, УПИ VІІ-177,176, УПИ VІІІ176,175 и УПИ ІХ-173, с.Могилец, общ. Омуртаг и документите по преписката, които се намират в сградата на Община Омуртаг, ет.2, стая № 17.

 

Настоящата заповед подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Търговище, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица.

Настоящето уведомление се обявява на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.18а, ал.9 и ал.10 от АПК.

 

Дата  на  публикуване  на  електронната  страница  на  Община Омуртаг : 22.05.2023 г.

 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

гр. Омуртаг, 22.05.2023 год.

На основание чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че във връзка със Решение № 558 по протокол № 52 от 27.04.2023 г. на Общински съвет – Омуртаг е изработен ПУП – План за застрояване на поземлен имот с ид.53535.239.51, местност „Саръ Боба“, землище гр.Омуртаг, общ. Омуртаг.

С изработването на плана за застрояване се предвижда изграждане на „Фотоволтаична електроцентрала с обща мощност 4000 kW ” в  ПИ с идентификатор 53535.239.51, местност „Саръ Боба“, землище гр.Омуртаг, общ. Омуртаг.

С ПУП - План за застрояване е определен устройствения режим, начинът и характерът на застрояване на имота.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14 - дневен срок от получаване на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация - гр. Омуртаг.

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

гр. Омуртаг, 12.06.2023 год.

Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 237 / 09.06.2023 год. на Кмета на Община Омуртаг, във връзка с Решение № 3 по Протокол № 2 от 15.02.2023 год. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Омуртаг е одобрен ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 53535.221.240, местност „Ирелча”, гр.Омуртаг, общ. Омуртаг.

С ПУП - План за застрояване е определено ново предназначение на имота - „ за фотоволтаичен парк, логистичен център и сгради, обслужващи съответните дейности“, определен е устройственият режим, начинът и характерът на застрояване, като територията му е отнесена към Предимно производствена устройствена зона - Пп. Планът за застрояване е изработен с ограничителни линии на застрояване, установени на разстояние 3,00 м. от имотните граници навътре в имота.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Търговище, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявяването и.

 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

гр. Омуртаг, 24.07.2023 год.

Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 291 / 21.07.2023 год. на Кмета на Община Омуртаг, във връзка с Решение № 1 по Протокол № 6 от 05.06.2023 год. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Омуртаг е одобрен ПУП – План за регулация в обхват: кв. 15, УПИ І, с.Беломорци, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация в кв.15 от УПИ І с отреждане „за озеленяване“ се образувани нови урегулирани поземлени имоти: УПИ V с отреждане „за озеленяване“, УПИ VІ, УПИ VІІ, УПИ VІІІ, УПИ ІХ и УПИ Х с отреждане „за жилищно строителство“.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Търговище, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявяването и.

 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

гр. Омуртаг, 24.07.2023 год.

Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 289 / 21.07.2023 год. на Кмета на Община Омуртаг, във връзка с Решение № 2 по Протокол № 7 от 04.07.2023 год. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Омуртаг е одобрено изменение на ПУП – План за застрояване в обхват: ПИ с ид.53062.15.56 и ПИ с ид.53062.16.209, землище на с.Обител, общ. Омуртаг.

В плана за застрояване, одобрен с Решение № 508 по протокол № 47 от заседание на Общински съвет – Омуртаг, проведено на 26.01.2023 г., е образуван нов ПИ с проектен ид.53062.15.57 в землището на с.Обител, Община Омуртаг с предназначение „за разширение на фотоволтаична електроцентрала“ чрез обединяване на ПИ с ид.53062.15.56 и ПИ с ид.53062.16.209. С изменението на Плана за застрояване ПИ с ид.53062.15.56 и ПИ с ид.53062.16.209 се запазват като самостоятелни имоти с предназначение „за фотоволтаична електроцентрала“. С изменението на плана за застрояване в ПИ с ид.53062.15.56 са нанесени съществуващите в имота могили и охранителните им зони.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Търговище, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявяването и.

 

До: Всички  заинтересувани

Срок на уведомлението: 14 дни

Публикация на: 24.07.2023 г.

Дата на отпубликуване: 09.08.2023 г.

Документи: Заявление вх.№ 94-03-148 / 09.05.2023 г. от Нирман Илханова Ахмедова и Нежля Илханова Ахмедова, с.Камбурово, общ.Омуртаг.

На основание §4, ал.2 от ДР на ЗУТ и чл.61, ал.1 от АПК и чл.18а, ал.9 и ал.10 от АПК, Ви уведомяваме, че със Заповед № 292 / 21.07.2023 г. на Кмета на Община Омуртаг и Решение № 2 по Протокол № 6 / 05.06.2023 г. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Омуртаг е одобрено изменение на ПУП – План за регулация в обхват: кв. 37, УПИ ХVІІ-432, с.Камбурово, общ. Омуртаг с възложители Нирман Илханова Ахмедова, Нежля Илханова Ахмедова и Айсел Сабриева Хасанова, с.Камбурово, общ.Омуртаг.

Проектната разработка e направена съгласно Наредба № 8, за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, Закон за устройството на територията и Наредба № 7 за правила и нормативи за отделните видове територии и устройствени зони и се състои от писмена и графична част.

В 14-дневен срок от залепване на уведомлението на таблото в Община Омуртаг, и публикувано в електронната страница на Община Омуртаг, Ви се предоставя възможност да се запознаете с проекта на ПУП – План за регулация в обхват: кв. 37, УПИ ХVІІ-432, с.Камбурово, общ. Омуртаг, и документите по преписката, които се намират в сградата на Община Омуртаг, ет.2, стая № 17.

 

Настоящата заповед подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Търговище, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица.

Настоящето уведомление се обявява на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.18а, ал.9 и ал.10 от АПК.

 

 

 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

гр. Омуртаг, 24.07.2023 год.

Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 290 / 21.07.2023 год. на Кмета на Община Омуртаг, във връзка с Решение № 3 по Протокол № 6 от 05.06.2023 год. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Омуртаг е одобрено изменение на ПУП – План за регулация в обхват: кв. 35, УПИ ХV, с.Илийно, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация от УПИ ХV с отреждане „за жилищно строителство“ са образувани нови урегулирани поземлени имоти: УПИ ХV с отреждане „за жилищно строителство“ и УПИ ХVІІ с отреждане „за жилищно строителство“.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Търговище, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявяването и.

 

 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

гр. Омуртаг, 24.07.2023 год.

Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 287 / 21.07.2023 год. на Кмета на Община Омуртаг, във връзка с Решение № 6 по Протокол № 7 от 04.07.2023 год. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Омуртаг е одобрена „План – Схема за елементи на техническата инфраструктура за строеж „Кабелна линия НН от УПИ VІ, кв.24, с.Илийно, общ. Омуртаг до ТП 2 „Илийно“ за присъединяване на ФЕЦ с мощност 30 kW“.

План – схемата определя трасето на кабелна линия НН в урбанизирана територия, присъединяваща фотоволтаична електроцентрала с мощност 30 kW в УПИ VІ, кв.24, с.Илийно към електроразпределителната мрежа. Дължина на трасе на кабелна линия НН – 162 м.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Търговище, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявяването и.

 

 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

гр. Омуртаг, 24.07.2023 год.

Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че на основание чл. 135, ал. 3 от ЗУТ със Заповед № 288 / 21.07.2023 год. на Кмета на Община Омуртаг е разрешено изработване на изменение на ПУП – План за регулация в обхват: кв.10, УПИ VІІ-38, с.Кестеняво, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация от УПИ VІІ-38 в кв. 10 с отреждане „за жилищно строителство“ да се образуват два нови урегулирани поземлени имота: УПИ ХVІІ и УПИ ХVІІІ с отреждане „за жилищно строителство“.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не подлежат на оспорване.

 

 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г
О Б Я В Л Е Н И Е
гр. Омуртаг, 08.08.2023 год.
Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че с Решение № 596 по протокол № 56 от 31.07.2023 г. на Общински съвет – Омуртаг, във връзка с Решение № 1 по Протокол № 5 от 15.05.2023 год. на Експертния съвет по устройство на територията, е одобрен проект ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 03647.200.1 и ПИ с идентификатор 03647.200.5, землище с. Беломорци, общ. Омуртаг.
С изработването на плана за застрояване от ПИ с идентификатор 03647.200.1 с предназначение „за производствени и складови дейности” и ПИ с идентификатор 03647.200.5 с предназначение „за производствени и складови дейности” е образуван нов поземлен имот с проектен идентификатор 03647.200.705 с начин на трайно ползване „за производствени и складови дейности”, като е предвидено изграждане на предприятие за съхранение на етерично-маслени, маслодайни, технически и житни култури и бутилиране на олио.
С ПУП - План за застрояване е определен устройствения режим, начинът и характерът на застрояване, линиите за застрояване, в рамките на които ще се осъществява дейността в имота.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Търговище, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявяването и.

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е


гр. Омуртаг, 08.08.2023 год.
Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че с Решение № 596 по протокол № 56 от 31.07.2023 г. на Общински съвет – Омуртаг, във връзка с Решение № 1 по Протокол № 5 от 15.05.2023 год. на Експертния съвет по устройство на територията, е одобрен проект ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 03647.200.1 и ПИ с идентификатор 03647.200.5, землище с. Беломорци, общ. Омуртаг.С изработването на плана за застрояване от ПИ с идентификатор 03647.200.1 с предназначение „за производствени и складови дейности” и ПИ с идентификатор 03647.200.5 с предназначение „за производствени и складови дейности” е образуван нов поземлен имот с проектен идентификатор 03647.200.705 с начин на трайно ползване „за производствени и складови дейности”, като е предвидено изграждане на предприятие за съхранение на етерично-маслени, маслодайни, технически и житни култури и бутилиране на олио.С ПУП - План за застрояване е определен устройствения режим, начинът и характерът на застрояване, линиите за застрояване, в рамките на които ще се осъществява дейността в имота.Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Търговище, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявяването и.

 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

гр. Омуртаг, 15.08.2023 год.

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че във връзка с Решение № 563 по протокол № 53 от 30.05.2023 г. на Общински съвет – Омуртаг, е изработен ПУП - Парцеларен план /План за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии/ и План – схема на техническата инфраструктура в урбанизирана територия за строеж: „Кабелна линия СрН 20кV за присъединяване на фотоволтаична електроцентрала в УПИ І, кв.16, с.Тъпчилещово, общ.Омуртаг“.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14 - дневен срок от обявяването, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация - гр. Омуртаг.

 

ОБЩИНА ОМУРТАГ

ул.“Александър Стамболийски“ № 2а

СЪОБЩЕНИЕ

Община Омуртаг на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е изработен Подробен устройствен план – Парцеларен план /План за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии/ за обект: „Присъединяване на Фотоволтаична централа към преносната електрическа мрежа – кабелна линия 110kV от ПИ 53535.221.243 до подстанция „Омуртаг“ и Специализирана план-схема за елементите на техническата инфраструктура в границите на урбанизираните територии за обект: „Присъединяване на Фотоволтаична централа към преносната електрическа мрежа – кабелна линия 110kV от ПИ 53535.221.243 до подстанция „Омуртаг“. Трасето на кабелната линия преминава през: ПИ № 53535.221.228, общ. Омуртаг, гр. Омуртаг, вид собственост: Общинска публична: вид територия: Земеделска, НТП: за селскостопански, горски, ведомствен път; ПИ № 53535.221.236, общ. Омуртаг, гр. Омуртаг, вид собственост: Общинска публична: вид територия: Земеделска, НТП: за селскостопански, горски, ведомствен път; ПИ № 53535.501.3237, общ. Омуртаг, гр. Омуртаг, вид собственост: няма данни, вид територия: Урбанизирана, НТП: За друг вид производствен, складов обект; ПИ № 53535.501.3238, общ. Омуртаг, гр. Омуртаг, вид собственост: няма данни, вид територия: Урбанизирана, НТП: За друг вид производствен, складов обект; ПИ № 53535.501.3239, общ. Омуртаг, гр. Омуртаг, вид собственост: няма данни, вид територия: Урбанизирана, НТП: За второстепенна улица;

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация.

Проекта е изложен за проучване в сградата на Общинска администрация – гр. Омуртаг, етаж 2, стая № 17.

 

О Б Щ И Н А О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

гр. Омуртаг, 25.09.2023 год.

Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 398 / 25.09.2023 год. на Кмета на Община Омуртаг, във връзка с Решение № 1 по Протокол № 7 от 09.08.2022 год. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Омуртаг е одобрено изменение на ПУП – План за регулация в обхват: кв. 9, УПИ І, поземлен имот №68, с.Обител, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация в кв.9, от част от УПИ І, представляващ поземлен имот № 68 са образувани нови урегулиран поземлени имоти: УПИ VІ с отреждане „за жилищно строителство“ и УПИ VІІ с отреждане „за жилищно строителство“.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Търговище, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявяването и.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

гр. Омуртаг, 29.09.2023 год.

Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 407 / 29.09.2023 год. на Кмета на Община Омуртаг, във връзка с Решение № 1 по Протокол № 9 от 29.09.2023 год. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Омуртаг е одобрено изменение на ПУП – План за регулация в обхват: кв. 22, УПИ І, УПИ ІІ и УПИ ХІІІ, с.Обител, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация се заличава проектна улица от о.т.55 до о.т.32. От УПИ І, УПИ ІІ и УПИ ХІІІ в кв.22 с отреждане „за жилищно строителство“ са образувани нови урегулирани поземлени имоти: УПИ І с отреждане „за жилищно строителство“ и УПИ ІІ с отреждане „за жилищно строителство“, като уличните регулационни линии на УПИ І са поставени по съществуващите кадастрални граници на ПИ № 466.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Търговище, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявяването и.