обявления по ЗУТ за 2022 г.

обявления по ЗУТ за 2022 г.

обявление за допускане на ПУП 2022 г.

Обявление одобряване на ПУП 2022

обявление за изработване 2022

07.01.2022 г.

 

обявление изработване ПУП

обявление одобряване ПУП

09.03.2022 г.

обявление одобряване ПУП

10.03.2022 г.

обявление допускане ПУП

обявление одобряване ПУП

11.03.2022

 

обявление изработване ПУП

15.03.2022

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

гр. Омуртаг, 28.03.2022 год.

Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че на основание чл. 135, ал. 3 от ЗУТ във връзка със Заповед № 123 / 15.03.2022 год. на Кмета на Община Омуртаг, е изработено изменение на ПУП – План за регулация за кв. 6, УПИ ІІ, с.Зелена Морава, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация в кв.6 се променя отреждането на УПИ ІІ от  „за пионерски лагер” на „за производствени и складови дейности”.На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14 - дневен срок от получаване на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация - гр. Омуртаг.

 

 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

гр. Омуртаг, 28.03.2022 год.

Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че на основание чл. 135, ал. 3 от ЗУТ във връзка със Заповед № 124 / 15.03.2022 год. на Кмета на Община Омуртаг, е изработено изменение на ПУП – План за регулация за кв. 5, УПИ Х, с.Зелена Морава, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация в кв.5 се променя отреждането на УПИ Х от  „за хотел” на „за производствени и складови дейности”.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14 - дневен срок от получаване на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация - гр. Омуртаг.

 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

гр. Омуртаг, 11.04.2022 год.

Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че на основание чл. 135, ал. 3 от ЗУТ със Заповед № 162 / 07.04.2022 год. на Кмета на Община Омуртаг, във връзка със Заявление вх.№ 94-03-100/28.03.2022 г. от Сейде Мустафова Ахмедова е разрешено изработване на изменение на ПУП – План за регулация за кв. 9, УПИ І, УПИ ІІ, УПИ ІІІ, УПИ ІV, УПИ V, УПИ VІІІ, УПИ ІХ, УПИ Х и УПИ ХІ с. Кестеняво, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация в кв.9 от УПИ ІV и УПИ ІХ да се образува нов УПИ ІV с отреждане „за жилищно строителство”, като вътрешните регулационни линии на новоурегулирания УПИ да се поставят по съществуващите кадастрални граници на ПИ №50. Вътрешните регулационни линии на УПИ ІІІ да се поставят по кадастралните граници на ПИ №50.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не подлежат на оспорване.

 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

гр. Омуртаг, 11.04.2022 год.

Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че на основание чл. 135, ал. 3 от ЗУТ със Заповед № 163 / 07.04.2022 год. на Кмета на Община Омуртаг, във връзка със Заявление вх.№ 94-01-132/22.03.2022 г. от Аксел Ахмедали Азиз е разрешено изработване на изменение на ПУП – План за регулация и План за застрояване за кв. 21, УПИ І, УПИ ІІ, УПИ ІІІ, УПИ ІV, УПИ V, УПИ VІ, УПИ VІІ, УПИ VІІІ, УПИ ІХ, УПИ Х, УПИ ХІ и УПИ ХІІ с. Величка, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация в кв.21 от ПИ № 338 да се образува нов УПИ с отреждане „за фотоволтаична електроцентрала”, като страничните регулационни линии на новоурегулирания УПИ да се поставят по съществуващите кадастрални граници на ПИ № 338. С плана за застрояване да се предвиди изграждане на фотоволтаична електроцентрала.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не подлежат на оспорване.

 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

гр. Омуртаг, 18.04.2022 год.

Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че на основание чл. 135, ал. 3 от ЗУТ във връзка със Заповед № 355 / 20.08.2021 год. на Кмета на Община Омуртаг, е изработено изменение на ПУП – План за застрояване за УПИ ХІІ с ид.53535.501.621, кв.30, гр.Омуртаг, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за застрояване се предвижда изграждане на жилищна сграда – ниско застрояване.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14 - дневен срок от получаване на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация - гр. Омуртаг.

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

гр. Омуртаг, 21.04.2022  год.

 

Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 180 / 21.04.2022 год. на Кмета на Община Омуртаг, във връзка с Решение № 1 по Протокол № 3 от 13.04.2022 год. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Омуртаг е одобрен ПУП – План за регулация за кв. 6, УПИ ІІ, с.Зелена Морава, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация e променено отреждането на УПИ ІІ в кв.6, с.Зелена Морава /колонията/ от „за пионерски лагер” на „за производствени и складови дейности”.

Заинтересованите могат да се запознаят с преписката, изложена за проучване  в стая  № 17 в сградата на Община Омуртаг.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Търговище, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявяването и.

 

 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

гр. Омуртаг, 21.04.2022  год.

 

Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 179 / 21.04.2022 год. на Кмета на Община Омуртаг, във връзка с Решение № 2 по Протокол № 3 от 13.04.2022 год. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Омуртаг е одобрен ПУП – План за регулация за кв. 5, УПИ Х, с.Зелена Морава, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация e променено отреждането на УПИ ІІ в кв.5, с.Зелена Морава /колонията/ от „за хотел” на „за производствени и складови дейности”.

Заинтересованите могат да се запознаят с преписката, изложена за проучване  в стая  № 17 в сградата на Община Омуртаг.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Търговище, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявяването и.

 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

гр. Омуртаг, 06.06.2022 год.

На основание чл. 135, ал. 3 от ЗУТ от ЗУТ, Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че във връзка с Решение № 307 по протокол № 28 от 29.11.2021 г. на Общински съвет – Омуртаг, е изработено изменение на ПУП – План за регулация за кв. 52, УПИ І, УПИ ІІ, УПИ ІІІ, УПИ ІV,стопански двор с. Козма Презвитер, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация от УПИ І, УПИ ІІ, УПИ ІІІ, УПИ ІV с отреждане ”за производствени  и складови дейности” е образуван урегулиран поземлен имот І с отреждане ”за производствени  и складови дейности”.

Със заличаване на улица от о.т.140 до о.т.144 и улица от о.т.142 до о.т.147, обслужващи горе цитираните урегулирани имоти е образувано предаваемо място с площ 3330 кв.м. към УПИ І в кв.52, стопански двор с.Козма Презвитер.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14 - дневен срок от получаване на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация - гр. Омуртаг.

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

гр. Омуртаг, 10.06.2022  год.

 

Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 227 / 10.06.2022 год. на Кмета на Община Омуртаг, във връзка с Решение № 2 по Протокол № 5 от 30.05.2022 год. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Омуртаг е одобрен ПУП – – План за регулация за кв. 3, УПИ ХХІІ, гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация в кв.3 са променени вътрешните регулационни линии на УПИ ХХІІ. От поземлен имот с ид. 53535.501.3189 са образувани предаваеми места към УПИ ХХІІ. Не се променя отреждането на УПИ ХХІІ „за търговия”.

Заинтересованите могат да се запознаят с преписката, изложена за проучване  в стая  № 17 в сградата на Община Омуртаг.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Търговище, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявяването и.

 

 

 

 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

гр. Омуртаг, 19.09.2022 год.

Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 365 / 19.09.2022 год. на Кмета на Община Омуртаг, във връзка с Решение № 4 по Протокол № 7 от 09.08.2022 год. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Омуртаг е одобрен ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 10687.45.303,стопански двор с. Веренци , общ. Омуртаг.

С плана за застрояване от ПИ с ид. 10687.45.303 с начина на трайно ползване ”стопански двор” са образувани: поземлен имот с ид. 10687.45.318 с начина на трайно ползване ”за производствени дейности” и поземлен имот с ид. 10687.45.317 с начина на трайно ползване ”за производствени дейности”. Планът за застрояване е изработен с ограничителни линии на застрояване установени на 3,00 м. от границите навътре в имотите.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Търговище, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявяването и.

 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

гр. Омуртаг, 19.09.2022 год.

Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 367 / 19.09.2022 год. на Кмета на Община Омуртаг, във връзка с Решение № 2 по Протокол № 8 от 14.09.2022 год. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Омуртаг е одобрено Изменение на ПУП – План за регулация и План за застрояване за кв. 30, УПИ ХІ с ид.53535.501.620, гр.Омуртаг, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация е променено предназначението на УПИ ХІ от „за жилищно строителство” на „за жилищно строителство и обществено обслужващи дейности”. Планът за застрояване е изработен с ограничителни линии на застрояване, без да се променят предвижданията на предходния план по отношение на начина и характера на застрояване.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Търговище, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявяването и.

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

гр. Омуртаг, 20.09.2022 год.

Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че на основание чл. 135, ал. 3 от ЗУТ със Заповед № 366 / 19.09.2022 год. на Кмета на Община Омуртаг, във връзка със Заявление вх. № 94-01-359 / 12.08.2022 г. от Борис Савов Стоянов е разрешено изработване на изменение на ПУП – План за регулация и План за застрояване в обхват кв. 57, УПИ ІІІ с ид.53535.501.670, гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация в кв. 57 ще се промени отреждането на УПИ ІІІ от „за жилищно строителство” на „за жилищно строителство и обществено обслужване”. С плана за застрояване ще се запази свързаното застрояване в УПИ ІІІ и УПИ ІV, като линията на застрояване ще съвпадне с уличната регулационна линия на  УПИ ІІІ и УПИ ІV. Планът за застрояване ще се изработи с ограничителни линии на застрояване.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не подлежат на оспорване.

 

ОБЩИНА ОМУРТАГ

ул.Александър Стамболийски № 2а

 

СЪОБЩЕНИЕ

Община Омуртаг на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е изработен Подробен устройствен план – Парцеларен план /План за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии/ за обект: „Кабелна линия СрН 20кV за присъединяване на „Фотоволтаична електроцентрала с мощност 1,9 MW” в ПИ 55381.27.21 в землището на с.Паничино, общ.Омуртаг, обл.Търговище”. Трасето на кабелната линия преминава през: ПИ № 53535.240.7, общ.Омуртаг, гр.Омуртаг, вид собственост: Общинска публична, вид територия: Земеделска, НТП: за селскостопански, горски, ведомствен път.; ПИ № 39596.201.28, общ.Омуртаг, с.Красноселци, вид собственост: Общинска публична, вид територия: Земеделска, НТП: за селскостопански, горски, ведомствен път; ПИ № 39596.201.103, общ.Омуртаг, с.Красноселци, вид собственост: Общинска публична, вид територия: Територия на транспорта, НТП: за друг поземлен имот за движение и транспорт.; ПИ № 39596.201.340, общ.Омуртаг, с.Красноселци, вид собственост: Общинска публична, вид територия: Територия на транспорта, НТП: за друг поземлен имот за движение и транспорт.; ПИ № 39596.201.107, общ.Омуртаг, с.Красноселци, вид собственост: Държавна частна, вид територия: Територия на транспорта, НТП: за друг поземлен имот за движение и транспорт.; ПИ № 55381.26.46, общ.Омуртаг, с.Паничино, вид собственост: Общинска публична, вид територия: Земеделска, НТП: за селскостопански, горски, ведомствен път.; ПИ № 55381.26.45, общ.Омуртаг, с.Паничино, вид собственост: Общинска публична, вид територия: Земеделска, НТП: за селскостопански, горски, ведомствен път.; ПИ № 55381.27.21, общ.Омуртаг, с.Паничино, вид собственост: Частна, вид територия: Урбанизирана, НТП: за електроенергийно производство.; ПИ № 55381.24.21, общ.Омуртаг, с.Паничино, вид собственост: Общинска публична, вид територия: Земеделска, НТП: за селскостопански, горски, ведомствен път.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“, брой 84 от 21.10.2022 г. заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация.

Проекта е изложен за проучване в сградата на Общинска администрация – гр.Омуртаг, етаж 2, стая № 17.

24.10.2022 г