Съобщения и обявления по ЗУТ 2024 г.

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

гр. Омуртаг, 16.01.2024 год.

 

На основание чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че във връзка със Заповед № 523 / 11.12.2023 год. на Кмета на Община Омуртаг е изработено изменение на ПУП – План за регулация в обхват: кв. 16, УПИ І, с. Обител, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация в кв. 16 от УПИ І с отреждане „за магазин, баня и кооп пазар“ се образуват два нови урегулирани поземлени имота: УПИ І с отреждане „за обществено обслужващи дейности“ и УПИ ІІ с отреждане „за производствени и складови дейности“. Ще си промени широчината на улица от о.т.40 до о.т.42 от 10м. на 12 м.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14 - дневен срок от получаване на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация - гр. Омуртаг.

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

гр. Омуртаг, 26.01.2024 год.

 

На основание чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че във връзка със Заповед № 19 / 16.01.2024 год. на Кмета на Община Омуртаг е изработено изменение на ПУП – План за регулация в обхват: кв. 18, УПИ ХІ и УПИ ХV, с.Кестеняво, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация се променят вътрешните регулационни линии на УПИ ХІ и УПИ ХV. Страничната регулационна линия между УПИ І, УПИ ХІ и УПИ ХV се поставя по кадастралната граница на поземлен имот №81. Страничната регулационна линия между УПИ ХV и УПИ ХІV се поставя по съществуващата кадастрална граница на ПИ №75.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14 - дневен срок от получаване на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация - гр. Омуртаг.

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

гр. Омуртаг, 29.01.2024 год.

Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 35 / 24.01.2024 год. на Кмета на Община Омуртаг, във връзка с Решение № 1 по Протокол № 1 от 19.01.2024 год. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Омуртаг е одобрен ПУП – План за застрояване на ПИ с ид.10392.138.101 в стопански двор, землището на с. Великденче, общ. Омуртаг, включващ План – схеми за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за въздушен електропровод НН и водопровод за питейно-битови нужди.

С плана за застрояване е предвидено изграждане на казан за ракия, селскостопански сгради и склад за съхранение на селскостопанска продукция, техника и инвентар. Планът за застрояване е изработен с ограничителни линии на застрояване установени на 3.00 м. от съществуващ път и на 3.00 м. навътре от границите на имота. Сервитутът за въздушната електрическа линия /ВЕЛ/ НН 0,4kV със съответните параметри е 4,5 м. от външната страна към улицата и 1,5 м. от другата страна  - към сградите. Имотът ще се захрани от съществуващ водопровод на около 100 м. югозападно.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Търговище, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявяването и.

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

гр. Омуртаг, 07.02.2024 год.

Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 59 / 07.02.2024 год. на Кмета на Община Омуртаг, във връзка с Решение № 2 по Протокол № 13 от 20.12.2023 год. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Омуртаг е одобрен Парцеларен план /План за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии/ и План – схема на техническата инфраструктура в урбанизирана територия за строеж: „Кабелна линия СрН 20кV за присъединяване на фотоволтаична електроцентрала в ПИ с ид.35643.249.1, с.Камбурово, общ.Омуртаг“.

Парцеларния план е изработен на основание Решение № 600 по протокол № 56 от 31.07.2023 г. на Общински съвет – Омуртаг. Трасето на кабелната линия е с дължина 1846.42 м.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Търговище, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявяването и.

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

гр. Омуртаг, 19.02.2024 год.

 

На основание чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че във връзка със Заповед № 33 / 24.01.2024 год. на Кмета на Община Омуртаг е изработено изменение на ПУП – План за регулация в обхват: кв. 12, УПИ ІV и УПИ ІХ, с. Беломорци, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация в кв. 12 от УПИ ІV и УПИ ІХ да се образуват нови урегулирани поземлени имоти: УПИ ХІ и УПИ ХІІ, като страничните регулационни линии на новообразувания УПИ ХІ да се поставят по съществуващите кадастрални граници.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14 - дневен срок от получаване на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация - гр. Омуртаг.

 

 

 

 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

гр. Омуртаг, 20.02.2024 год.

 

На основание чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че във връзка със Заповед № 41 / 29.01.2024 год. на Кмета на Община Омуртаг е изработено изменение на ПУП – План за застрояване в обхват: кв. 3, УПИ ХХ с ид.53535.501.3321 и УПИ ХІХ с ид.53535.501.3236, гр.Омуртаг, общ. Омуртаг.

С плана за застрояване се предвижда свързано застрояване на сгради за търговска и складова дейност в УПИ ХХ и УПИ ХІХ.

Планът за застрояване е изработен със задължителни линии на застрояване установени на 3,00 м. и 5,00 м. от границата на ПИ с ид.53535.501.3189 навътре в имота, на 3,00 м. от границата на УПИ ХVІІ навътре в имота и на 6,00 м. от сграда в УПИ ХVІІ.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14 - дневен срок от получаване на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация - гр. Омуртаг.

 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

гр. Омуртаг, 26.02.2024 год.

Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 72 / 26.02.2024 год. на Кмета на Община Омуртаг, във връзка с Решение № 1 по Протокол № 10 от 20.10.2023 год. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Омуртаг е одобрен Парцеларен план /План за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии/ за строеж: „Присъединяване на фотоволтаична електроцентрала с мощност 4000 kW в ПИ с ид.53535.239.51, землището на гр.Омуртаг, общ.Омуртаг към електроразпределителната мрежа“.

Парцеларния план е изработен на основание Решение № 611 по протокол № 59 от 18.09.2023 г. на Общински съвет – Омуртаг. Трасето на кабелната линия средно напрежение 20 kV със сервитут 4 м. минава през поземлен имот с ид.53535.239.78 с начин на трайно ползване – селскостопански, горски, ведомствен път и е с дължина 160.38 м.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Търговище, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявяването и.

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

гр. Омуртаг, 26.02.2024 год.

Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 73 / 26.02.2024 год. на Кмета на Община Омуртаг, във връзка с Решение № 1 по Протокол № 8 от 09.08.2023 год. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Омуртаг е одобрено изменение на ПУП – План за регулация в обхват: кв. 12, УПИ VІІ и УПИ VІІІ, гр.Омуртаг, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация в кв. 12 е променена страничната регулационна линия между УПИ VІІ и УПИ VІІІ. От част от УПИ VІІІ е образувано предаваемо място с площ 75 кв.м към УПИ VІІ.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Търговище, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявяването и.

 

 

 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

гр. Омуртаг, 26.02.2024 год.

Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 75 / 26.02.2024 год. на Кмета на Община Омуртаг, във връзка с Решение № 2 по Протокол № 10 от 20.10.2023 год. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Омуртаг е одобрен ПУП – План за застрояване за поземлен имот с ид.63639.503.4, землището на с.Рътлина, общ. Омуртаг.

С ПУП-ПЗ е предвидено изграждането на жилищна сграда с малка височина. Устройственият режим, начинът и характерът на застрояване е определен в съответствие с устройствената зона Жм. Планът за застрояване е изработен с ограничителни линии на застрояване, установени на разстояние 3м. от имотните граници и на 5 м. от съществуващ път.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Търговище, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявяването и.

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

гр. Омуртаг, 26.02.2024 год.

Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 76 / 26.02.2024 год. на Кмета на Община Омуртаг, във връзка с Решение № 2 по Протокол № 2 от 09.02.2024 год. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Омуртаг е одобрено изменение на ПУП – План за регулация в обхват: кв. 18, УПИ ХІ-81 и УПИ ХV-75, с.Кестеняво, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация в кв. 18 от УПИ ХІ-81 и УПИ ХV-75 са образувани нови урегулирани поземлени имоти: УПИ ХVІ с отреждане „за жилищно строителство“ и площ 4035 кв.м. и УПИ ХVІІ с отреждане „за жилищно строителство“ и площ 670 кв.м.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Търговище, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявяването и.

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

гр. Омуртаг, 26.02.2024 год.

Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 71 / 26.02.2024 год. на Кмета на Община Омуртаг, във връзка с Решение № 3 по Протокол № 12 от 17.11.2023 год. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Омуртаг е одобрено изменение на Подробен устройствен план - Парцеларен план /План за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии/ за строеж: „Присъединяване на фотоволтаична електроцентрала към електропреносна мрежа на „ЕСО“ ЕАД в подстанция Омуртаг“.

Установена е явна фактическа грешка в кадастралната карта на гр.Омуртаг в участъка на републикански път Омуртаг-Котел, което налага изменението на одобрения ПУП, като трасето на кабелната линия се премества с около 12 м. в югозападна посока и засяга ПИ с ид.53535.201.316, ПИ с ид.53535.260.408 и ПИ с ид.53535.235.317 в землището на гр.Омуртаг.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Търговище, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявяването и.

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

гр. Омуртаг, 28.02.2024 год.

 

На основание чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че във връзка със Заповед № 56 / 06.02.2024 год. на Кмета на Община Омуртаг е изработено изменение на ПУП – План за регулация в обхват: кв. 27, УПИ V, с.Камбурово, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация в кв. 27 страничната регулационна линия на УПИ V-56 да се поставят по съществуващата кадастрална граница на ПИ №56.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14 - дневен срок от получаване на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация - гр. Омуртаг.

 

Съобщения от 05.03.2024г

 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

гр. Омуртаг, 11.03.2024 год.

Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 124 / 06.03.2024 год. на Кмета на Община Омуртаг, във връзка с Решение № 4 по Протокол № 7 от 04.07.2023 год. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Омуртаг е одобрено изменение на ПУП – План за регулация в обхват: кв. 7, УПИ ІV и УПИ ХХVІІ, с. Могилец, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация в кв.7 вътрешната регулационна линия на  УПИ ХХVІІ е поставена по кадастралната граница между ПИ № 186 и ПИ № 179. Страничната регулационна линия е поставена /частично/ по кадастралната граница между ПИ № 186, ПИ №187 и ПИ № 188.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Търговище, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявяването и.

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

гр. Омуртаг, 12.03.2024 год.

Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че на основание чл. 135, ал. 3 от ЗУТ със Заповед № 125 / 06.03.2024 год. на Кмета на Община Омуртаг, във връзка със Заявление вх. № 94-02-4 / 12.01.2024 г. от Мустафа Юмеров Алиосманов е разрешено изработване на изменение на ПУП – План за регулация в обхват: кв.10, УПИ ІV и УПИ V, с.Пъдарино, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация да се променят вътрешните регулационни линии между УПИ ІV и УПИ V.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не подлежат на оспорване.

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

гр. Омуртаг, 12.03.2024 год.

 

На основание чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че във връзка със Заповед № 56 / 06.02.2024 год. на Кмета на Община Омуртаг е изработено изменение на ПУП – План за регулация в обхват: кв. 27, УПИ V, с.Камбурово, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация в кв. 27 страничната регулационна линия на УПИ V-56 да се постави по съществуващата кадастрална граница на ПИ №56.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14 - дневен срок от получаване на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация - гр. Омуртаг.

 

 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

гр. Омуртаг, 13.03.2024 год.

 

На основание чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че във връзка със Заповед № 79 / 28.02.2024 год. на Кмета на Община Омуртаг е изработено изменение на ПУП – План за регулация в обхват: кв. 5, УПИ VІІ и УПИ VІІІ, ПИ с ид.53535.501.1878, гр.Омуртаг, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация в кв. 5 се променя страничната регулационна линия между УПИ VІІ и УПИ VІІІ.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14 - дневен срок от получаване на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация - гр. Омуртаг.

 

 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

гр. Омуртаг, 14.03.2024 год.

Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 129 / 13.03.2024 год. на Кмета на Община Омуртаг, във връзка с Решение № 2 по Протокол № 3 от 11.03.2024 год. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Омуртаг е одобрено изменение на ПУП – План за застрояване в обхват: кв. 3, УПИ ХІХ с ид.53535.501.3236 и УПИ ХХ с ид.53535.501.3321, гр.Омуртаг, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за застрояване е предвидено изграждане на търговски сгради. Устройствения режим на УПИ ХІХ и УПИ ХХ е определен в съответствие с устройствената зона /Пп/, плътност на застрояване /Пзастр./ - 80%, интензивност /Кинт./ - 2.5, етажност и височина на застрояване /в м./ - 10 /3 ет./, необходима озеленена площ / Позел./ - 20 %, начин на застрояване – свързано в два имота. Планът на застрояване е изработен със задължителни линии на застрояване, установени на 3.00 м. и 5.00 м. от границата на ПИ ид.53535.501.3189 навътре в имота, на 3.00 м. от границата на УПИ ХVІІ навътре в имота и на 6.00 м. от съществуващата сграда в УПИ ХVІІ.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Търговище, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявяването и.

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

гр. Омуртаг, 18.03.2024 год.

 

На основание чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че във връзка със Заповед № 125 / 06.03.2024 год. на Кмета на Община Омуртаг е изработено изменение на ПУП – План за регулация в обхват: кв. 10, УПИ ІV и УПИ V, с.Пъдарино, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация се променят вътрешните регулационни линии между УПИ ІV и УПИ V.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14 - дневен срок от получаване на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация - гр. Омуртаг.

 

 

 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

гр. Омуртаг, 18.03.2024 год.

Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 135 / 15.03.2024 год. на Кмета на Община Омуртаг, във връзка с Решение № 3 по Протокол № 3 от 11.03.2024 год. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Омуртаг е одобрено изменение на ПУП – План за регулация в обхват: кв. 12, УПИ ІV и УПИ ІХ, с. Беломорци, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация в кв. 12 от УПИ ІV и УПИ ІХ са образувани нови урегулирани поземлени имоти: УПИ ХІ с отреждане „за жилищно строителство“ с площ 1210 кв.м. и УПИ ХІІ с отреждане „за жилищно строителство“ с площ 1567 кв.м.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Търговище, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявяването и.

 

 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

гр. Омуртаг, 19.03.2024 год.

Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 137 / 15.03.2024 год. на Кмета на Община Омуртаг, във връзка с Решение № 3 по Протокол № 7 от 04.07.2023 год. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Омуртаг е одобрено изменение на ПУП – План за регулация и План за застрояване в обхват: кв. 2, УПИ І-94 и УПИ ІІ-94, с. Тъпчилещово, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация в кв.2 от УПИ І-94 с отреждане „за жилищно строителство“ и УПИ ІІ-94 с отреждане „за жилищно строителство“ е образуван нов УПИ VІІ с отреждане „за фотоволтаична електроцентрала“. Страничната регулационна линия между УПИ VІІ-94 и УПИ ІІІ-95 е поставена по съществуващата кадастрална граница между ПИ № 94 и ПИ № 95.

С плана за застрояване е предвидено изграждане на ФЕЦ. Ограничителните линии на застрояване са поставени на 3.00 м. навътре от границите на имота. Устройствения режим на УПИ VІІ е определен в съответствие с устройствената зона /Жм/, плътност на застрояване /Пзастр./ - 60%, интензивност /Кинт./ - 1.2, етажност и височина на застрояване /в м./ - 10 /3 ет./, необходима озеленена площ /Позел./ - 40 %, начин на застрояване – свободно.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Търговище, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявяването и.

 

 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г
О Б Я В Л Е Н И Е
гр. Омуртаг, 15.04.2024 год.
Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че на основание чл. 135, ал. 3 от ЗУТ със Заповед № 151 / 15.04.2024 год. на Кмета на Община Омуртаг, във връзка със Заявление вх. № 94-01-217 / 05.04.2024 г. от Исмаил Мъстанов Исмаилов е разрешено изработване на изменение на ПУП – План за регулация в обхват: кв.16, УПИ ХVІІІ-171 и УПИ ХІХ-171, с.Плъстина, общ. Омуртаг.
С изменението на плана за регулация в кв.16 от УПИ ХVІІІ-171 с отреждане „за изкупвателен пункт и магазин“ и УПИ ХІХ с отреждане „за джамия“ да се образува нов УПИ ХХІV с отреждане „за джамия“. Отреждането на УПИ ХХІ да се промени от „за джамия“ на „за жилищно строителство“.
На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не подлежат на оспорване.
О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г
О Б Я В Л Е Н И Е
гр. Омуртаг, 17.04.2024 год.
Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че на основание чл. 135, ал. 3 от ЗУТ със Заповед № 158 / 17.04.2024 год. на Кмета на Община Омуртаг, във връзка със Заявление вх. № 94-03-122 / 16.04.2024 г. от Николай Бисеров Андреев е разрешено изработване на изменение на ПУП – План за регулация в обхват: кв.5, УПИ ІХ-41 и УПИ Х-41, с.Царевци, общ. Омуртаг.
С изменението на плана за регулация в кв.5 от УПИ ІХ-41 и УПИ Х-41 с отреждане „за жилищно строителство“ да се образува нов УПИ ХVІІ-41 с отреждане „за жилищно строителство“, като вътрешните линии на УПИ ХVІІ да се поставят по кадастралните граници на ПИ № 41.
На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не подлежат на оспорване.
О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г
О Б Я В Л Е Н И Е
гр. Омуртаг, 17.04.2024 год.
Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 141 / 26.03.2024 год. на Кмета на Община Омуртаг, във връзка с Решение № 1 по Протокол № 2 от 09.02.2024 год. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Омуртаг е одобрено изменение на ПУП – План за регулация и План за застрояване в обхват: кв. 63, УПИ ХХ с ид.53535.501.1769, гр.Омуртаг, общ. Омуртаг.
С изменението на плана за регулация в кв.63 от УПИ ХХ с ид.53535.501.1769 с отреждане „за магазин“ са образувани два нови урегулирани поземлени имота: УПИ ХХІ с отреждане „за обществено обслужване“ и УПИ ХХІІ с отреждане „за обществено обслужване“.
С плана за застрояване е предвидено свързано малко етажно застрояване на сгради за обществено обслужване. Планът за застрояване е изработен със задължителни линии на застрояване. Устройствения режим на УПИ ХХІ и УПИ ХІІ е определен в съответствие с устройствената зона /Жм/, плътност на застрояване /Пзастр./ - 60%, интензивност /Кинт./ - 1.2, етажност и височина на застрояване /в м./ - 10 /3 ет./, необходима озеленена площ /Позел./ - 40 %, начин на застрояване – свързано.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Търговище, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявяването и.
ОБЩИНА ОМУРТАГ
7900 гр. Омуртаг,ул. “Александър Стамболийски” № 2а,
тел. 0605/6 20-08; 6 23-11, факс 0605 /6 35-02,
e-mail:  kmet@omurtag.egov.bg
До: Всички  заинтересовани
Срок  на  уведомлението: 7 дни
Публикация на: 19.04.2024 г.
Дата  на  отпубликуване: 29.04.2024 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На  основание чл.61, ал.1 от АПК и във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК, Община Омуртаг, уведомява заинтересованите собственици, че с Протокол № 5 / 19.04.2024 г. на комисията по чл.210 от ЗУТ назначена със Заповед № 5 / 04.01.2022 г. на Кмета на Община Омуртаг е определено дължимото от „ГЕОСОЛАР ОМУРТАГ” ООД с адрес на управление: общ.Омуртаг, гр.Омуртаг, ул.„28-и януари” № 1, обезщетение за учредяване на възмездно сервитутно право върху засегнати поземлени имоти частна собственост – на физически лица при прокарване на кабелна линия СрН 33kV за обект: „Присъединяване на ФЕЦ с мощност до 45 MW в ПИ с ид. 53062.15.56, землище на с.Обител към електропреносна мрежа на ЕСО“.
Съгласно ПУП – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура одобрен с Решение № 597 / 31.07.2023 г. на ОбС – Омуртаг и Изменение на Подробен устройствен план - Парцеларен план одобрен със Заповед № 71 / 26.02.2024 г. на Кмета на общ.Омуртаг и представения регистър на засегнатите имоти, трасето на електропровода преминава през следните частни имоти:
ПИ № 81147.12.4, общ. Омуртаг, с. Чернокапци, вид собственост: Частна, вид територия: Земеделска, НТП: пасище;
Дължината на кабелната линия преминаваща през имота е 88,45 м.
Засегната площ от трасето и сервитута на кабелната линия в имота е 353,80 кв.м.
Стойността на обезщетението е в размер на 288,00 лв.
ПИ № 53535.2.330, общ. Омуртаг, гр. Омуртаг, вид собственост: Частна, вид територия: Урбанизирана, НТП: за друг вид производствен складов обект;
Дължината на кабелната линия преминаваща през имота е 102,18 м.
Засегната площ от трасето и сервитута на кабелната линия в имота е 408,72 кв.м.
Стойността на обезщетението е в размер на 2132,40 лв.
В 7-дневен срок от залепване на уведомлението на таблото в Община Омуртаг, и публикувано в електронната страница на Община Омуртаг, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите по преписката, които се намират в сградата на Община Омуртаг, ет.2, стая № 17.
При  непредставяне  в  предвидения  срок  на  писмени  доказателства, удостоверяващи  други  факти  и  обстоятелства,  различни от  приложените  към  преписката , ще  се  продължи  процедурата.
Протоколът подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Търговище, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица.
Настоящето уведомление се обявява на основание чл.61, ал.1 от АПК във връзка с чл.18а, ал.9 и ал.10 от АПК.
Дата  на  публикуване  на  електронната  страница  на  Община Омуртаг: 19.04.2024

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е
гр. Омуртаг, 15.04.2024 год.


Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че на основание чл. 135, ал. 3 от ЗУТ със Заповед № 151 / 15.04.2024 год. на Кмета на Община Омуртаг, във връзка със Заявление вх. № 94-01-217 / 05.04.2024 г. от Исмаил Мъстанов Исмаилов е разрешено изработване на изменение на ПУП – План за регулация в обхват: кв.16, УПИ ХVІІІ-171 и УПИ ХІХ-171, с.Плъстина, общ. Омуртаг.С изменението на плана за регулация в кв.16 от УПИ ХVІІІ-171 с отреждане „за изкупвателен пункт и магазин“ и УПИ ХІХ с отреждане „за джамия“ да се образува нов УПИ ХХІV с отреждане „за джамия“. Отреждането на УПИ ХХІ да се промени от „за джамия“ на „за жилищно строителство“. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не подлежат на оспорване.

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е
гр. Омуртаг, 17.04.2024 год.

Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че на основание чл. 135, ал. 3 от ЗУТ със Заповед № 158 / 17.04.2024 год. на Кмета на Община Омуртаг, във връзка със Заявление вх. № 94-03-122 / 16.04.2024 г. от Николай Бисеров Андреев е разрешено изработване на изменение на ПУП – План за регулация в обхват: кв.5, УПИ ІХ-41 и УПИ Х-41, с.Царевци, общ. Омуртаг.С изменението на плана за регулация в кв.5 от УПИ ІХ-41 и УПИ Х-41 с отреждане „за жилищно строителство“ да се образува нов УПИ ХVІІ-41 с отреждане „за жилищно строителство“, като вътрешните линии на УПИ ХVІІ да се поставят по кадастралните граници на ПИ № 41.На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не подлежат на оспорване.
О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

гр. Омуртаг, 17.04.2024 год.
Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 141 / 26.03.2024 год. на Кмета на Община Омуртаг, във връзка с Решение № 1 по Протокол № 2 от 09.02.2024 год. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Омуртаг е одобрено изменение на ПУП – План за регулация и План за застрояване в обхват: кв. 63, УПИ ХХ с ид.53535.501.1769, гр.Омуртаг, общ. Омуртаг.С изменението на плана за регулация в кв.63 от УПИ ХХ с ид.53535.501.1769 с отреждане „за магазин“ са образувани два нови урегулирани поземлени имота: УПИ ХХІ с отреждане „за обществено обслужване“ и УПИ ХХІІ с отреждане „за обществено обслужване“. С плана за застрояване е предвидено свързано малко етажно застрояване на сгради за обществено обслужване. Планът за застрояване е изработен със задължителни линии на застрояване. Устройствения режим на УПИ ХХІ и УПИ ХІІ е определен в съответствие с устройствената зона /Жм/, плътност на застрояване /Пзастр./ - 60%, интензивност /Кинт./ - 1.2, етажност и височина на застрояване /в м./ - 10 /3 ет./, необходима озеленена площ /Позел./ - 40 %, начин на застрояване – свързано. Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Търговище, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявяването и.

ОБЩИНА ОМУРТАГ
7900 гр. Омуртаг,ул. “Александър Стамболийски” № 2а,  тел. 0605/6 20-08; 6 23-11, факс 0605 /6 35-02,                                  e-mail:  kmet@omurtag.egov.bgДо: Всички  заинтересовани   Срок  на  уведомлението: 7 дни Публикация на: 19.04.2024 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На  основание чл.61, ал.1 от АПК и във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК, Община Омуртаг, уведомява заинтересованите собственици, че с Протокол № 5 / 19.04.2024 г. на комисията по чл.210 от ЗУТ назначена със Заповед № 5 / 04.01.2022 г. на Кмета на Община Омуртаг е определено дължимото от „ГЕОСОЛАР ОМУРТАГ” ООД с адрес на управление: общ.Омуртаг, гр.Омуртаг, ул.„28-и януари” № 1, обезщетение за учредяване на възмездно сервитутно право върху засегнати поземлени имоти частна собственост – на физически лица при прокарване на кабелна линия СрН 33kV за обект: „Присъединяване на ФЕЦ с мощност до 45 MW в ПИ с ид. 53062.15.56, землище на с.Обител към електропреносна мрежа на ЕСО“.Съгласно ПУП – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура одобрен с Решение № 597 / 31.07.2023 г. на ОбС – Омуртаг и Изменение на Подробен устройствен план - Парцеларен план одобрен със Заповед № 71 / 26.02.2024 г. на Кмета на общ.Омуртаг и представения регистър на засегнатите имоти, трасето на електропровода преминава през следните частни имоти:• ПИ № 81147.12.4, общ. Омуртаг, с. Чернокапци, вид собственост: Частна, вид територия: Земеделска, НТП: пасище;Дължината на кабелната линия преминаваща през имота е 88,45 м.Засегната площ от трасето и сервитута на кабелната линия в имота е 353,80 кв.м.Стойността на обезщетението е в размер на 288,00 лв.• ПИ № 53535.2.330, общ. Омуртаг, гр. Омуртаг, вид собственост: Частна, вид територия: Урбанизирана, НТП: за друг вид производствен складов обект;Дължината на кабелната линия преминаваща през имота е 102,18 м.Засегната площ от трасето и сервитута на кабелната линия в имота е 408,72 кв.м.Стойността на обезщетението е в размер на 2132,40 лв. В 7-дневен срок от залепване на уведомлението на таблото в Община Омуртаг, и публикувано в електронната страница на Община Омуртаг, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите по преписката, които се намират в сградата на Община Омуртаг, ет.2, стая № 17.При  непредставяне  в  предвидения  срок  на  писмени  доказателства, удостоверяващи  други  факти  и  обстоятелства,  различни от  приложените  към  преписката , ще  се  продължи  процедурата.Протоколът подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Търговище, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица.Настоящето уведомление се обявява на основание чл.61, ал.1 от АПК във връзка с чл.18а, ал.9 и ал.10 от АПК.
Дата  на  публикуване  на  електронната  страница  на  Община Омуртаг: 19.04.2024

 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

гр. Омуртаг, 29.04.2024 год.

На основание чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че във връзка със Заповед № 161 / 19.04.2024 год. на Кмета на Община Омуртаг е изработено изменение на ПУП – План за регулация в обхват: кв. 6, УПИ ІІ и УПИ V, с. Зелена Морава (колонията), общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация в кв. 6 от УПИ ІІ с отреждане „за производствени и складови дейности“ и УПИ V с отреждане „за екологично чисто производство“ е образуван нов УПИ VІІ с отреждане „за фотоволтаична електроцентрала“. С изменението на ПР от УПИ І е образувано придаваемо място с площ 1300 кв. м. към нов УПИ VІІ. С изменението на ПР от УПИ V е образувано придаваемо място с площ 225 кв. м. към УПИ І. Част от улица с о.т. 16а и 16б се заличава и се урегулира нова улица с о.т. 8а, 8б, 8в.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14 - дневен срок от получаване на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация - гр. Омуртаг.

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

гр. Омуртаг, 26.04.2024 год.

На основание чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че във връзка със Заповед № 151 / 15.04.2024 год. на Кмета на Община Омуртаг е изработено изменение на ПУП – План за регулация в обхват: кв. 16, УПИ ХVІІІ-171 и УПИ ХІХ-171, с. Плъстина, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация в кв. 16 от УПИ ХVІІІ-171 с отреждане „за изкупвателен пункт и магазин“ и УПИ ХІХ с отреждане „за джамия“ се образува нов УПИ ХХІV с отреждане „за джамия“. Отреждането на УПИ ХХІ се променя от „за джамия“ на „за жилищно строителство“.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14 - дневен срок от получаване на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация - гр. Омуртаг.

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

гр. Омуртаг, 29.04.2024 год.

На основание чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че във връзка със Заповед № 158 / 17.04.2024 год. на Кмета на Община Омуртаг е изработено изменение на ПУП – План за регулация в обхват: кв. 5, УПИ ІХ-41 и УПИ Х-41, с. Царевци, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация в кв. 5 от УПИ ІХ-41 и УПИ Х-41 с отреждане „за жилищно строителство“ се образува нов УПИ ХVІІ-41 с отреждане „за жилищно строителство“, като вътрешните линии на УПИ ХVІІ се поставят по кадастралните граници на ПИ № 41.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14 - дневен срок от получаване на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация - гр. Омуртаг.

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

гр. Омуртаг, 14.05.2024 год.

Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 179 / 13.05.2024 год. на Кмета на Община Омуртаг, във връзка с Решение № 2 по Протокол № 4 от 10.05.2024 год. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Омуртаг е одобрено изменение на ПУП – План за регулация в обхват: кв. 10, УПИ ІV и УПИ V, с.Пъдарино, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация в кв.10 е променена страничната регулационна линия между УПИ ІV и УПИ V, като площта на УПИ ІV става 895 кв.м., а площта на УПИ V става 1869 кв.м.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Търговище, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявяването и.

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

гр. Омуртаг, 14.05.2024 год.

Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 180 / 13.05.2024 год. на Кмета на Община Омуртаг, във връзка с Решение № 4 по Протокол № 4 от 10.05.2024 год. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Омуртаг е одобрено изменение на ПУП – План за регулация в обхват: кв. 6, УПИ І, УПИ ІІ и УПИ V, с. Зелена Морава (колонията), общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация в кв. 6 от УПИ ІІ с отреждане „за производствени и складови дейности“ и УПИ V с отреждане „за екологично чисто производство“ е образуван нов УПИ VІІ с отреждане „за фотоволтаична електроцентрала“. Част от улица с о.т.16а и 16б се заличава и се урегулира нова улица с о.т. 8а, 8б, 8в. С изменението на ПР от УПИ V е образувано придаваемо място с площ 225 кв.м. към УПИ І. От УПИ І е образувано придаваемо място с площ 1300 кв.м. към нов УПИ VІІ.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Търговище, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявяването и.

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

гр. Омуртаг, 22.05.2024 год.

На основание чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че във връзка със Заповед № 174 / 10.05.2024 год. на Кмета на Община Омуртаг е изработено изменение на ПУП – План за регулация в обхват: кв. 13, УПИ VІ-71, УПИ VІІІ-71 и УПИ ІХ-71, с. Станец, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация в кв. 13 от УПИ VІ-71, УПИ VІІІ-71 и УПИ ІХ-71 с отреждане „за жилищно строителство“ се образуват нови урегулирани поземлени имоти УПИ Х-71, УПИ ХІ-71 и УПИ ХІІ с отреждане „за жилищно строителство“, като регулационните линии на новообразуваните урегулирани поземлени имоти се поставят по кадастралните граници на ПИ № 71.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14 - дневен срок от получаване на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация - гр. Омуртаг.

 

 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

гр. Омуртаг, 28.05.2024 год.

Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 207 / 27.05.2024 год. на Кмета на Община Омуртаг, във връзка с Решение № 5 по Протокол № 4 от 10.05.2024 год. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Омуртаг е одобрено изменение на ПУП – План за регулация в обхват: кв. 5, УПИ ІХ-41 и УПИ Х-41, с. Царевци, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация в кв. 5 от УПИ ІХ-41 с отреждане „за жилищно строителство“ и УПИ Х-41 с отреждане „за жилищно строителство“ е образуван нов УПИ ХVІІ-41 с отреждане „за жилищно строителство“. Вътрешните регулационни линии на УПИ ХVІІ-41 са поставени по съществуващите кадастрални граници на ПИ №41.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Търговище, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявяването и.

 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

гр. Омуртаг, 28.05.2024 год.

Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 206 / 27.05.2024 год. на Кмета на Община Омуртаг, във връзка с Решение № 3 по Протокол № 4 от 10.05.2024 год. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Омуртаг е одобрено изменение на ПУП – План за регулация в обхват: кв. 16, УПИ ХVІІІ-171 и УПИ ХІХ-171, с. Плъстина, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация в кв. 16 от УПИ ХVІІІ-171 с отреждане „за изкупвателен пункт и магазин“ и УПИ ХІХ-171 с отреждане „за джамия“ е образуван нов УПИ ХХІV-171 с отреждане „за джамия“. С изменението на ПР е променено отреждането на УПИ ХХ от „за джамия“ на „за жилищно строителство“.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Търговище, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявяването и.

 

До: Всички  заинтересовани

Срок  на  уведомлението: 14 дни

Публикация на: 31.04.2024 г.

Дата  на  отпубликуване: 17.05.2024 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На  основание чл.61, ал.1 от АПК и във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК, Община Омуртаг, уведомява заинтересованите собственици, че със Заповед № 222 / 31.05.2024 г. на Кмета на Община Омуртаг е одобрено дължимото от „ГЕОСОЛАР ОМУРТАГ” ООД с адрес на управление: общ.Омуртаг, гр.Омуртаг, ул.„28-и януари” № 1, обезщетение за учредяване на възмездно сервитутно право върху засегнати поземлени имоти частна собственост – на физически лица при прокарване на кабелна линия СрН 33kV за обект: „Присъединяване на ФЕЦ с мощност до 45 MW в ПИ с ид. 53062.15.56, землище на с.Обител към електропреносна мрежа на ЕСО“.

Съгласно ПУП – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура одобрен с Решение № 597 / 31.07.2023 г. на ОбС – Омуртаг и Изменение на Подробен устройствен план - Парцеларен план одобрен със Заповед № 71 / 26.02.2024 г. на Кмета на общ.Омуртаг и представения регистър на засегнатите имоти, трасето на електропровода преминава през следните частни имоти:

· ПИ № 81147.12.4, общ. Омуртаг, с. Чернокапци, вид собственост: Частна, вид територия: Земеделска, НТП: пасище;

Дължината на кабелната линия преминаваща през имота е 88,45 м.

Засегната площ от трасето и сервитута на кабелната линия в имота е 353,80 кв.м.

Стойността на обезщетението е в размер на 288,00 лв.

· ПИ № 53535.2.330, общ. Омуртаг, гр. Омуртаг, вид собственост: Частна, вид територия: Урбанизирана, НТП: за друг вид производствен складов обект;

Дължината на кабелната линия преминаваща през имота е 102,18 м.

Засегната площ от трасето и сервитута на кабелната линия в имота е 408,72 кв.м.

Стойността на обезщетението е в размер на 2132,40 лв.

Сумата е преведена от „ГЕОСОЛАР ОМУРТАГ” ООД по набирателна банкова сметка на Община Омуртаг с платежно нареждане № 174910910 / 29.04.2024 г. на банка ТБ Д АД – гр.Търговище и е на разположение на правоимащите собственици.

Настоящата заповед подлежи на обжалване, чрез Кмета на Община Омуртаг пред Административен съд - гр. Търговище в 14-дневен срок от съобщаването й.

Настоящето уведомление се обявява на основание чл.61, ал.1 от АПК във връзка с чл.18а, ал.9 и ал.10 от АПК.

Дата  на  публикуване  на  електронната  страница  на  Община Омуртаг: 31.04.2024 г.

 

 

О Б Щ И Н А О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

гр. Омуртаг, 03.06.2024 год.

Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 236 / 03.06.2024 год. на Кмета на Община Омуртаг, във връзка с Решение № 1 по Протокол № 3 от 11.03.2024 год. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Омуртаг е одобрено изменение на ПУП – План за застрояване за ПИ с ид.53535.221.243 в землището на гр.Омуртаг, общ. Омуртаг.

Изменението на плана за застрояване е изработено на основание чл.135а от ЗУТ и Договор за изместване на съществуващи съоръжения № И23-073 / 11.10.2023 г. с ЕРП Север.

С изменението на Плана за застрояване, ограничителните линии на застрояване са поставени на 3,00 м. от границите навътре в имота и по сервитутната линия на ВЕЛ 110 kV.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Търговище, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявяването и.

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

гр. Омуртаг, 13.06.2024 год.

Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че на основание чл. 150 от ЗУТ със Заповед № 252 / 12.06.2024 год. на Кмета на Община Омуртаг, във връзка с Мотивирано искане вх.№ 94-02-44/16.02.2024 г. от „ЕНКА и КО“ ЕООД с.Плъстина е разрешено изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ за строеж: „Склад за селскостопанска техника и инвентар” находящ се в ПИ с ид.78450.60.2, с.Церовище, Община Омуртаг.

Комплексния проект да съдържа следните части:

1.ПУП – План за застрояване в обхват ПИ с ид.78450.60.2, с.Церовище, Община Омуртаг.

С плана за застрояване ще се предвиди изграждане на склад за селскостопанска техника и инвентар, ще се промени отреждането на имота от „за стопански двор“ на „за производствени и складови дейности“ с устройствените показатели на предимно производствена устройствена зона. Планът за застрояване ще се изработи с ограничителни линии на застрояване, установени на 3,00 м. навътре от границите на имота.

2.Инвестиционен технически проект за строеж: „Склад за селскостопанска техника и инвентар” находящ се в ПИ с ид.78450.60.2, с.Церовище, Община Омуртаг.

 

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не подлежат на оспорване.

 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

гр. Омуртаг, 14.06.2024 год.

 

Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 257 / 13.06.2024 год. на Кмета на Община Омуртаг, във връзка с Решение № 1 по Протокол № 5 от 11.06.2024 год. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Омуртаг е одобрено изменение на ПУП – План за регулация в обхват: кв. 19, УПИ ІV-173, с. Беломорци, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация в кв. 19 от УПИ ІV-173 са образувани нови урегулирани поземлени имоти: УПИ ХХ-173 с отреждане „за жилищно строителство“ и УПИ ХХІ-173 с отреждане „за жилищно строителство.

 

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14 - дневен срок от получаване на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация - гр. Омуртаг.

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

гр. Омуртаг, 14.06.2024 год.

На основание чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че във връзка със Заповед № 257 / 13.06.2024 год. на Кмета на Община Омуртаг е изработено изменение на ПУП – План за регулация в обхват: кв. 19, УПИ ІV-173, с. Беломорци, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация в кв. 19 от УПИ ІV-173 са образувани нови урегулирани поземлени имоти: УПИ ХХ-173 с отреждане „за жилищно строителство“ и УПИ ХХІ-173 с отреждане „за жилищно строителство.

 

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14 - дневен срок от получаване на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация - гр. Омуртаг.

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

гр. Омуртаг, 25.06.2024 год.

Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 258 / 13.06.2024 год. на Кмета на Община Омуртаг, във връзка с Решение № 2 по Протокол № 5 от 11.06.2024 год. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Омуртаг е одобрено изменение на ПУП – План за регулация в обхват: кв. 13, УПИ VІ-71, УПИ VІІІ-71 и УПИ ІХ-71, с. Станец, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация в кв. 13 от ПИ № 71 са образувани нови урегулирани поземлени имоти: УПИ Х-71 с площ 775 кв.м. и отреждане „за жилищно строителство“, УПИ ХІ-71 с площ 1426 кв.м. и отреждане „за жилищно строителство“ и УПИ ХІІ-71 с площ 1236 кв.м. и отреждане „за жилищно строителство. Регулационните линии на новообразуваните урегулирани поземлени имоти са поставени частично по кадастралните граници на ПИ № 71

 

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14 - дневен срок от получаване на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация - гр. Омуртаг.

 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

гр. Омуртаг, 26.06.2024 год.

Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че на основание чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, със Заповед № 273 / 25.06.2024 г. на Кмета на Община Омуртаг е разрешено изработване на изменение на ПУП – План за регулация в обхват: кв. 29, УПИ VІІ, с.Беломорци, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация в кв. 29 вътрешните регулационни линии на УПИ VІІ да се поставят по съществуващите кадастрални граници на ПИ № 236 и ПИ № 237.

 

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не подлежат на оспорване.