О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 1

гр. Омуртаг, 17.02.2015 год.

Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 64 / 17.02.2015 год. на Кмета на Община Омуртаг, във връзка с Решение № 1 по Протокол № 1 от 09.02.2015 год. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Омуртаг и Заповед № 24 / 20.01.2015 год. на Кмета на Община Омуртаг е одобрено Частично изменение на ПУП – План за регулация за кв. 84, УПИ VІІІ с идентификатор 53535.501.1574 – гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация в кв. 84 от УПИ VІІІ с отреждане “за СПТУ” се образуват два урегулирани поземлени имоти: УПИ VІІІ с отреждане “за общежитие” и УПИ ХІ с отреждане “за производствена и складова дейност”.

Заинтересованите могат да се запознаят с преписката, изложена за проучване  в стая  № 17 в сградата на Община Омуртаг.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр.Търговище, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявяването и.

 


 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 2

гр. Омуртаг, 27.02.2015 год.

Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 87 / 27.02.2015 год. на Кмета на Община Омуртаг, във връзка с Решение № 1 по Протокол № 2 от 18.02.2015 год. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Омуртаг и Заповед № 25 / 20.01.2015 год. на Кмета на Община Омуртаг е одобрено Частично изменение на ПУП – План за регулация за кв. 32, ПИ № 259 и улица от о. т. 74 до о. т. 77 – с. Беломорци, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация в кв. 32 се заличава част от улица в участъка от о. т. 74 до о.т. 77, отпадат о. т. 77 и о. т. 70 и се създава нова о. т. 202а. С частично изменение от ПИ № 259 се образува нов УПИ ХІІ – 259 с отреждане за “жилищно строителство”. Регулационните линии на новообразувания УПИ ХІІ - 259 се поставят по кадастралните граници на ПИ № 259 и строителната граница на селото. Регулационната линия между УПИ ХІІ – 259 и УПИ V – 258 се поставя по кадастралната  граница на ПИ № 258 и ПИ № 259. Новоурегулирания УПИ V – 258 запазва отреждането си за “жилищно строителство”.

Заинтересованите могат да се запознаят с преписката, изложена за проучване  в стая  № 17 в сградата на Община Омуртаг.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр.Търговище, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявяването и.


О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 3

гр. Омуртаг, 24.03.2015 год.

Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 124 / 24.03.2015 год. на Кмета на Община Омуртаг, във връзка с Решение № 2 по Протокол № 3 от 23.03.2015 год. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Омуртаг и Заповед № 91 / 04.03.215 год. на Кмета на Община Омуртаг е одобрено Частично изменение на ПУП – План за регулация за кв. 84, УПИ VІІ и УПИ VІІІ – гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация от УПИ VІІ и част от УПИ VІІІ се образува нов УПИ VІІ с отреждане “за административна сграда”. Новообразувания УПИ VІІІ запазва отреждането си “за общежитие”. От част от УПИ ХІІ с отреждане “за производствени и складови дейности” се образува УПИ ХІІ с отреждане “за трафопост”.

Заинтересованите могат да се запознаят с преписката, изложена за проучване  в стая  № 17 в сградата на Община Омуртаг.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр.Търговище, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявяването и.


О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 4

гр. Омуртаг, 24.03.2015 год.

Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 125 / 24.03.2015 год. на Кмета на Община Омуртаг, във връзка с Решение № 1 по Протокол № 3 от 23.03.2015 год. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Омуртаг и Заповед № 108 / 25.02.2014 год. на Кмета на Община Омуртаг е одобрено Частично изменение на ПУП – План за регулация и План за застрояване за кв. 77, УПИ ІІ – гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация се променя отреждането на УПИ ІІ от “за читалище” в “ за читалище и мултифункционална зала”. С плана за застрояване се определя начин и характер на застрояване, като ограничителни линии на застрояване са поставени на 3 м. навътре от регулационните линии на имота.

Заинтересованите могат да се запознаят с преписката, изложена за проучване  в стая  № 17 в сградата на Община Омуртаг.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр.Търговище, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявяването и.