Обявления за изработване на проект 2021г

О Б Я В Л Е Н И Е

гр. Омуртаг, 04.11.2021 год.

 

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че във връзка със Заповед № 446 / 25.10.2021 год. на Кмета на Община Омуртаг е изработено частично изменение на ПУП – План за регулация за кв. 15, УПИ І, с.Веренци, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация в кв. 15, от вътрешните регулационни линии  на УПИ І е образувано предаваемо място с площ 370 кв.м. от терен отреден за озеленяване към УПИ Х с отреждане „за жилищно строителство”.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14 - дневен срок от получаване на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация - гр. Омуртаг.

04.11.2021 г.