Обявления за допускане на проект 2021г.

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

гр. Омуртаг, 02.11.2021  год.

 

Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 438 / 18.10.2021 год. на Кмета на Община Омуртаг, във връзка с Докладна записка вх.№ 93-00-20/07.10.2021 г. от Ахмед Мустафов Мехмедов – Кмет на кметство с.Висок, общ.Омуртаг е допуснато изработване на ПУП – План за регулация за кв.18, УПИ І и УПИ ІІІ, с.Висок, общ.Омуртаг.

С изменението на плана за регулация в кв.18 да се промени странична регулационна линия между УПИ ІІІ и УПИ І, така че да се образува предаваемо място от УПИ І към УПИ ІІІ.

Заинтересованите могат да се запознаят с преписката, изложена за проучване  в стая  № 17 в сградата на Община Омуртаг.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не подлежат на оспорване.

02.11.2021

 

 

 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

гр. Омуртаг, 02.11.2021  год.

 

Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 456 / 01.11.2021 год. на Кмета на Община Омуртаг, е допуснато изработване на изменение на ПУП – План за регулация за кв.10, УПИ ХІІ, с.Могилец, общ.Омуртаг.

С изменението на плана за регулация в кв.10 от част от УПИ ХІІ с отреждане „за озеленяване” да се образуват три нови урегулирани поземлени имота: УПИ ХІІ с отреждане „за озеленяване”, УПИ ХІІІ с отреждане „за жилищно строителство” и УПИ ХІV с отреждане „за жилищно строителство”.

Заинтересованите могат да се запознаят с преписката, изложена за проучване  в стая  № 17 в сградата на Община Омуртаг.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не подлежат на оспорване.

02.11.2021

 

 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

гр. Омуртаг, 05.11.2021 год.

Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че на основание чл. 135, ал. 3 от ЗУТ със Заповед № 472 / 04.11.2021 год. на Кмета на Община Омуртаг, във връзка със Заявление вх.№ 94-04-255/01.11.2021 г. от Тошко Владимиров Тодоров и Нихат Илязов Исуфов е разрешено изработване на частично изменение на ПУП – План за регулация за кв. 17, УПИ ХVІІ, УПИ ХVІІІ и УПИ ХІХ – с. Великденче, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация в кв. 17, от УПИ ХVІІ, УПИ ХVІІІ и УПИ ХІХ с отреждане „за жилищно строителство” да се образуват два нови урегулирани поземлени имота с отреждане „за жилищно строителство”.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не подлежат на оспорване.

05.11.2021 г.

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

гр. Омуртаг, 10.11.2021  год.

 

Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 483 / 09.11.2021 год. на Кмета на Община Омуртаг, във връзка с Решение № 4 по Протокол № 13 от 05.11.2021 год. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Омуртаг е одобрен ПУП – План за регулация за кв. 19, УПИ V-173 и УПИ VІ-177 – с. Беломорци, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация в кв. 19 от част от УПИ V-173 и част от VІ-177 с е образуван нов урегулиран поземлен имот ХІХ с отреждане „за жилищно строителство”.

Заинтересованите могат да се запознаят с преписката, изложена за проучване  в стая  № 17 в сградата на Община Омуртаг.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Търговище, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявяването и.

 

Гл.специалист “КС” :

/П.Павлова/

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

гр. Омуртаг, 10.11.2021  год.

 

Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 482 / 09.11.2021 год. на Кмета на Община Омуртаг, във връзка с Решение № 2 по Протокол № 13 от 05.11.2021 год. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Омуртаг е одобрен ПУП – План за регулация за кв. 13, УПИ ІІІ и УПИ ХІ – с. Великденче, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация в кв. 13 от УПИ ІІІ с отреждане „за баня” и УПИ ХІ са образувани нови урегулирани поземлени имоти: УПИ ІІІ с отреждане „за обществено обслужващи дейности”, УПИ ХІ с отреждане „за обществено обслужващи дейности” и УПИ ХІІ с отреждане „за обществено обслужващи дейности”.

Заинтересованите могат да се запознаят с преписката, изложена за проучване  в стая  № 17 в сградата на Община Омуртаг.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Търговище, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявяването и.

 

Гл.специалист “КС” :

/П.Павлова/

 

 

 

 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

гр. Омуртаг, 23.11.2021 год.

Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че на основание чл. 135, ал. 3 от ЗУТ със Заповед № 501 / 23.11.2021 год. на Кмета на Община Омуртаг, във връзка със Заявление вх.№ 94-03-290/15.11.2021 г. от Сава Асенов Славов е разрешено изработване на частично изменение на ПУП – План за регулация и План за застрояване за кв. 63, УПИ ХХ с ид.53535.501.1769, гр.Омуртаг, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация в кв. 63 от УПИ ХХ с отреждане „за магазин” да се образуват два нови урегулирани поземлени имота с отреждане „за обществено обслужване”.

С изменението на плана за застрояване да се предвиди свързано застрояване на обществено обслужващи сгради в два урегулирани поземлени имота с височина до 10 м.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не подлежат на оспорване.

 

 

 

Гл.специалист “КС” :

/П.Павлова/

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

гр. Омуртаг, 23.11.2021 год.

Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че на основание чл. 135, ал. 3 от ЗУТ със Заповед № 502 / 23.11.2021 год. на Кмета на Община Омуртаг, във връзка със Заявление вх.№ 94-03-291/17.11.2021 г. от Сеид Мустафов Хасанов е разрешено изработване на частично изменение на ПУП – План за регулация за кв. 15, УПИ VІІ и УПИ VІІІ – с. Пъдарино, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация в кв. 15 да се промени страничната регулационна линия между УПИ VІІ и УПИ VІІІ, като от УПИ VІІ да се образува предаваемо място към УПИ VІІІ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не подлежат на оспорване.

 

 

 

Гл.специалист “КС” :

/П.Павлова/