ОБЯВЛЕНИЕ

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

гр. Омуртаг, 24.11.2020 год.

Община Омуртаг ОБЯВЯВА , че на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ със Заповед       № 436 / 23.11.2020 г. на Областен Управител на Област Търговище е разрешено изработване на ПУП – Парцеларен план /План за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии/ за обект: „Реконструкция на част от водопровода от ВС „Кипилово” в участъка от границата между област Търговище и област Сливен /шахта отток 44/ до НВ „Омуртаг””, с териториален обхват: землищата на гр. Омуртаг, с. Великденче, с. Царевци, с. Илийно, с. Птичево, община Омуртаг и землищата на с. Милино, с. Свирчево, с. Равно село, община Антоново, област Търговище.

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не подлежат на оспорване.

26.11.2020 г.