О Б Я В Л Е Н И Е

№ 1

гр. Омуртаг, 23.01.2015 год.

 

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че във връзка с Заповед № 24 / 20.01.2015 год. на Кмета на Община Омуртаг е изработено частично изменение на ПУП – План за регулация за кв. 84, УПИ VІІІ с идентификатор 53535.501.1574 – гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация от УПИ VІІІ в кв. 84 с отреждане “за СПТУ” да се образуват два самостоятелни урегулирани поземлени имоти с отреждане “за общежитие” и “за производствена складова дейност”.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14 - дневен срок от получаване на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация на гр. Омуртаг.


 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 2

гр. Омуртаг, 23.01.2015 год.

 

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че във връзка с Заповед № 25 / 20.01.2015 год. на Кмета на Община Омуртаг е изработено частично изменение на ПУП – План за регулация за кв. 32, ПИ № 259 и улица от о. т. 74 до о. т. 77 – с. Беломорци, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация от ПИ № 259 да се образува самостоятелен урегулиран поземлен имот с отреждане “за жилищно строителство” и да отпадне част от улица от о. т. 74 до о. т. 77.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14 - дневен срок от получаване на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация на гр. Омуртаг.


О Б Я В Л Е Н И Е

№ 1

гр. Омуртаг, 23.01.2015 год.

 

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че във връзка с Заповед № 24 / 20.01.2015 год. на Кмета на Община Омуртаг е изработено частично изменение на ПУП – План за регулация за кв. 84, УПИ VІІІ с идентификатор 53535.501.1574 – гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация от УПИ VІІІ в кв. 84 с отреждане “за СПТУ” да се образуват два самостоятелни урегулирани поземлени имоти с отреждане “за общежитие” и “за производствена складова дейност”.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14 - дневен срок от получаване на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация на гр. Омуртаг.


О Б Я В Л Е Н И Е

№ 2

гр. Омуртаг, 23.01.2015 год.

 

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че във връзка с Заповед № 25 / 20.01.2015 год. на Кмета на Община Омуртаг е изработено частично изменение на ПУП – План за регулация за кв. 32, ПИ № 259 и улица от о. т. 74 до о. т. 77 – с. Беломорци, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация от ПИ № 259 да се образува самостоятелен урегулиран поземлен имот с отреждане “за жилищно строителство” и да отпадне част от улица от о. т. 74 до о. т. 77.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14 - дневен срок от получаване на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация на гр. Омуртаг.


О Б Я В Л Е Н И Е

№ 1

гр. Омуртаг, 23.01.2015 год.

 

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че във връзка с Заповед № 24 / 20.01.2015 год. на Кмета на Община Омуртаг е изработено частично изменение на ПУП – План за регулация за кв. 84, УПИ VІІІ с идентификатор 53535.501.1574 – гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация от УПИ VІІІ в кв. 84 с отреждане “за СПТУ” да се образуват два самостоятелни урегулирани поземлени имоти с отреждане “за общежитие” и “за производствена складова дейност”.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14 - дневен срок от получаване на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация на гр. Омуртаг.


О Б Я В Л Е Н И Е

№ 2

гр. Омуртаг, 23.01.2015 год.

 

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че във връзка с Заповед № 25 / 20.01.2015 год. на Кмета на Община Омуртаг е изработено частично изменение на ПУП – План за регулация за кв. 32, ПИ № 259 и улица от о. т. 74 до о. т. 77 – с. Беломорци, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация от ПИ № 259 да се образува самостоятелен урегулиран поземлен имот с отреждане “за жилищно строителство” и да отпадне част от улица от о. т. 74 до о. т. 77.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14 - дневен срок от получаване на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация на гр. Омуртаг.


О Б Я В Л Е Н И Е

№ 1

гр. Омуртаг, 23.01.2015 год.

 

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че във връзка с Заповед № 24 / 20.01.2015 год. на Кмета на Община Омуртаг е изработено частично изменение на ПУП – План за регулация за кв. 84, УПИ VІІІ с идентификатор 53535.501.1574 – гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация от УПИ VІІІ в кв. 84 с отреждане “за СПТУ” да се образуват два самостоятелни урегулирани поземлени имоти с отреждане “за общежитие” и “за производствена складова дейност”.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14 - дневен срок от получаване на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация на гр. Омуртаг.


О Б Я В Л Е Н И Е

№ 2

гр. Омуртаг, 23.01.2015 год.

 

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че във връзка с Заповед № 25 / 20.01.2015 год. на Кмета на Община Омуртаг е изработено частично изменение на ПУП – План за регулация за кв. 32, ПИ № 259 и улица от о. т. 74 до о. т. 77 – с. Беломорци, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация от ПИ № 259 да се образува самостоятелен урегулиран поземлен имот с отреждане “за жилищно строителство” и да отпадне част от улица от о. т. 74 до о. т. 77.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14 - дневен срок от получаване на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация на гр. Омуртаг.