О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 31

гр. Омуртаг, 31.08.2015 год.

На основание чл. 124б., ал. 2 от ЗУТ Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 233 / 10.06.2015 год. на Кмета на Община Омуртаг е разрешено изработване на частично изменение на ПУП – План за регулация за УПИ V, кв. 41, гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация от урегулиран поземлен имот V с отреждане за „комплексно жилищно застрояване” да се образуват два нови урегулирани поземлени имоти с отреждане за „комплексно жилищно застрояване” и за „обществено обслужване и търговия”.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не подлежат на оспорване.

 


 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 32

гр. Омуртаг, 31.08.2015 год.

На основание чл. 124б., ал. 2 от ЗУТ Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 339 / 22.07.2015 год. на Кмета на Община Омуртаг е разрешено изработване на ПУП – План за застрояване  за ПИ № 000146 в землището на с. Горно Козарево, Община Омуртаг.

С плана за застрояване да се предвиди изграждане на селскостопанска сграда за отглеждане на животни.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не подлежат на оспорване.

 


 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 33

гр. Омуртаг, 31.08.2015 год.

На основание чл. 124б., ал. 2 от ЗУТ Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 395 / 24.08.2015 год. на Кмета на Община Омуртаг е разрешено изработване на частично изменение на ПУП – План за регулация за УПИ III – 26, IV – 26 и УПИ V - 36, кв. 2, с. Горно Козарево, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация от УПИ III – 26 и УПИ IV – 26 да се образува един урегулиран поземлен имот с отреждане „за жилищно строителство”.

От поземлен имот № 36 и част от УПИ IV – 26 да се образува нов урегулиран поземлен имот с отреждане „за жилищно строителство”.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не подлежат на оспорва.

 


О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 34

гр. Омуртаг, 31.08.2015 год.

На основание чл. 124б., ал. 2 от ЗУТ Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 396 / 26.08.2015 год. на Кмета на Община Омуртаг е разрешено изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж „Птицеферма за кокошки – носачки” в ПИ № 037006, ПИ № 037011, ПИ № 037026 и ПИ № 037038 в стопански двор, с. Презвитер Козма, Община Омуртаг.

С плана за регулация от ПИ № 037028, ПИ № 037024 и ПИ № 037026 да се образува нов урегулиран поземлен имот с отреждане „за птицеферма”. С плана за застрояване да се предвиди изграждане на птицеферма.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не подлежат на оспорване.

 


 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 35

гр. Омуртаг, 31.08.2015 год.

На основание чл. 124б., ал. 2 от ЗУТ Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 400 / 31.08.2015 год. на Кмета на Община Омуртаг е разрешено изработване на на частично изменение на ПУП – План за регулация за УПИ II, УПИ XVI и УПИ XV кв. 73, гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация от УПИ II, УПИ XVI и УПИ XV кв. 73 да се образува нов урегулиран поземлен имот с отреждане за „търговия и жилищно строителство”.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не подлежат на оспорване.

 


 

 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 37

гр. Омуртаг, 31.08.2015 год.

На основание чл. 124б., ал. 2 от ЗУТ Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 401 / 31.08.2015 год. на Кмета на Община Омуртаг е разрешено изработване на частично изменение на ПУП – План за регулация за УПИ II, УПИ III и УПИ V кв. 9, с. Зелена Морава, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация от УПИ II, УПИ III и УПИ V кв. 9 да се образува нов урегулиран поземлен имот с отреждане за „цех за месопреработка”.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не подлежат на оспорване.

 

 


 

 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 27

гр. Омуртаг, 02.07.2015 год.

На основание чл. 124б., ал. 2 от ЗУТ Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 290 / 07.07.2015 год. на Кмета на Община Омуртаг е разрешено изработване на частично изменение на ПУП – План за застрояване за кв.13, УПИ XX, с. Величка, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация странична регулационна линия на УПИ XX да се постави по съществуваща кадастрална граница между ПИ № 296 и ПИ № 303. С плана за застрояване да се предвиди изграждане на минаре с височина до 15 м.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не подлежат на оспорване.

 


 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 28

гр. Омуртаг, 07.07.2015 год.

На основание чл. 124б., ал. 2 от ЗУТ Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 291 / 07.07.2015 год. на Кмета на Община Омуртаг е разрешено изработване на частично изменение на ПУП – План за регулация за кв.47, незастроен терен, с. Презвитер Козма, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация от незастроен терен отреден за озеленяване за кв. 47 да се образува урегулиран поземлен имот с отреждане “за производствени и складови дейности”.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не подлежат на оспорване.

 


 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 29

гр. Омуртаг, 10.06.2015 год.

На основание чл. 124б., ал. 2 от ЗУТ Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 233 / 10.06.2015 год. на Кмета на Община Омуртаг е разрешено изработване на частично изменение на ПУП – План за регулация за УПИ V, кв.41, гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация от урегулиран поземлен имот V с отреждане за “комплексно жилищно застрояване” да се образуват два нови урегулирани поземлени имоти с отреждане за “комплексно жилищно застрояване” и за “обществено обслужване и търговия”.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не подлежат на оспорване.

 


 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 30

гр. Омуртаг, 06.07.2015 год.

На основание чл. 124б., ал. 2 от ЗУТ Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 283 / 06.07.2015 год. на Кмета на Община Омуртаг е разрешено изработване на частично изменение на ПУП – План за регулация за УПИ XV, кв.16, с. Долно Новково, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация регулационните линии на УПИ XV в кв. 16 да се поставят по съществуващите кадастралните граници на поземлен имот № 168л

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не подлежат на оспорване.

 


 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 25

гр. Омуртаг, 05.06.2015 год.

На основание чл. 124б., ал. 2 от ЗУТ Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 226 / 04.06.2015 год. на Кмета на Община Омуртаг е разрешено изработване на частично изменение на ПУП – План за регулация за кв.22, част от улица от о.т. 33 до о.т. 104 и УПИ IX – 129, УПИ II – 127, УПИ VII – 124, УПИ XV – 123, УПИ III, с. Беломорци, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация част от улица от о.т. 33 до о.т. 104 и УПИ IX – 129, УПИ II – 127, УПИ VII – 124, УПИ XV – 123, УПИ III се променя широчина на улица от 21 на 16 м.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не подлежат на оспорване.

 


 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 26

гр. Омуртаг, 02.07.2015 год.

На основание чл. 124б., ал. 2 от ЗУТ Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 279 / 02.07.2015 год. на Кмета на Община Омуртаг е разрешено изработване на частично изменение на ПУП – План за регулация за кв.54, УПИ I, с. Камбурово, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация от наличния УПИ I в кв. 54 с отреждане за “ дърводелски цех” да се образуват нови урегулирани поземлени имоти с отреждане “ за дърводелски цех”.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не подлежат на оспорване.О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

22

гр. Омуртаг, 26.01.2015 год.

На основание чл. 124б., ал. 2 от ЗУТ Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 39 / 26.01.2015 год. на Кмета на Община Омуртаг е разрешено изработване на ПУП – План за застрояване на ПИ № 017012 в землището на с.Веренци, Община Омуртаг

С плана за застрояване да се предвиди изграждане на селскостопанска сграда. В парцеларния план на елементи на техническа инфраструктура да се проектират трасета на електропровод и водопровод за захранване на строежа с електроенергия и вода.  На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не подлежат на оспорване.


О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

23

гр. Омуртаг, 15.04.2015 год.

На основание чл. 124б., ал. 2 от ЗУТ Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 149 / 15.04.2015 год. на Кмета на Община Омуртаг е разрешено изработване на частично изменение на  ПУП – План за регулация за кв. 7, УПИ I и УПИ III, с.Камбурово, Община Омуртаг.

С  изменението на плана за регулация от УПИ I с отреждане “за джамия” и УПИ III с отреждане “за  магазин”да се образува нов урегулиран поземлен имот с отреждане “за джамия”.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не подлежат на оспорване.

 


 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

24

гр. Омуртаг, 19.05.2015 год.

На основание чл. 124б., ал. 2 от ЗУТ Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 200 / 19.05.2015 год. на Кмета на Община Омуртаг е разрешено изработване на частично изменение на  ПУП – План за регулация за кв. 46, УПИ XVII - 378 и УПИ XVIII - 378, с.Камбурово, Община Омуртаг.

С  изменението на плана за регулация от наличните урегулирани поземлени имоти с отреждане “за жилищно стрителство” да се образува нов урегулиран поземлен имот с отреждане “за жилищно строителство и търговски дейности”.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не подлежат на оспорване.

 


 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

17

гр. Омуртаг, 31.10.2014 год.

На основание чл. 124б., ал. 2 от ЗУТ Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 772 / 30.10.2014 год. на Кмета на Община Омуртаг е разрешено изработване на частично изменение на ПУП – План за регулация и План за застрояване за кв.47, с. Презвитер Козма, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация от част от терен с отреждане :за озеленяване” и част от поземлен имот № 381 да се образува урегулиран поземлен имот с отреждане за “жилищно строителство” и част от поземлен имот № 382 и част от терен с отреждане “за озеленяване” се образува урегулиран поземлен имот с отреждане за “жилищно строителство”.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не подлежат на оспорване.

 


 

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

18

гр. Омуртаг, 23.01.2015 год.

На основание чл. 124б., ал. 2 от ЗУТ Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 24 / 20.01.2015 год. на Кмета на Община Омуртаг е разрешено изработване на частично изменение на ПУП – План за регулация за кв.84, УПИ VIII  с идентификатор 535358.501.1574 гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация от УПИ VIII в кв.84 с отреждане “за СПТУ” да се образуват два самостоятелни урегулирани поземлени имоти с отреждане “за общежитие” и “за производствена и складова дейност”.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не подлежат на оспорване.


О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

19

гр. Омуртаг, 23.01.2015 год.

На основание чл. 124б., ал. 2 от ЗУТ Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 25 / 20.01.2015 год. на Кмета на Община Омуртаг е разрешено изработване на частично изменение на ПУП – План за регулация за кв.32, ПИ № 259 и улица от о.т. 74 до о.т. 77 с. Беломорци, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация от ПИ № 259 да се образува самостоятелен урегулиран поземлен имот с отреждане “за жилищно строителство” и да отпадне част от улица от о.т. 74 до о.т. 77На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не подлежат на оспорване.

 


О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

20

гр. Омуртаг, 26.01.2015 год.

На основание чл. 124б., ал. 2 от ЗУТ Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 39 / 26.01.2015 год. на Кмета на Община Омуртаг е разрешено изработване на ПУП – План за застрояване на ПИ № 017012 в землището на с. Веренци, общ. Омуртаг.

С  плана за застрояване  да се предвиди изграждане на селскостопанска сграда. В парцеларния план за елементи на техническа инфраструктура да се проектират трасета на електропровод и водопровод за захранване на строежа с електроенергия и вода. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не подлежат на оспорване.


О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

21

гр. Омуртаг, 11.03.2015 год.

На основание чл. 124б., ал. 2 от ЗУТ Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 91 / 04.03.2015 год. на Кмета на Община Омуртаг е разрешено изработване на ПУП – План за регулация за кв. 84, УПИ VII и УПИ VIII, гр. Омуртаг, Община Омуртаг

С  изменението на плана за регулация от УПИ VII с отреждане “за ХЕИ” и част от УПИ VIII с отреждане “за общежитие”да се образува нов урегулиран поземлен имот с отреждане “за административна сграда”.  На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не подлежат на оспорване.


О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

17

гр. Омуртаг, 31.10.2014 год.

На основание чл. 124б., ал. 2 от ЗУТ Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 772 / 30.10.2014 год. на Кмета на Община Омуртаг е разрешено изработване на частично изменение на ПУП – План за регулация и План за застрояване за кв.47, с. Презвитер Козма, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация от част от терен с отреждане :за озеленяване” и част от поземлен имот № 381 да се образува урегулиран поземлен имот с отреждане за “жилищно строителство” и част от поземлен имот № 382 и част от терен с отреждане “за озеленяване” се образува урегулиран поземлен имот с отреждане за “жилищно строителство”.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не подлежат на оспорване.


О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

18

гр. Омуртаг, 23.01.2015 год.

На основание чл. 124б., ал. 2 от ЗУТ Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 24 / 20.01.2015 год. на Кмета на Община Омуртаг е разрешено изработване на частично изменение на ПУП – План за регулация за кв.84, УПИ VIII  с идентификатор 535358.501.1574 гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация от УПИ VIII в кв.84 с отреждане “за СПТУ” да се образуват два самостоятелни урегулирани поземлени имоти с отреждане “за общежитие” и “за производствена и складова дейност”.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не подлежат на оспорване.


О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

19

гр. Омуртаг, 23.01.2015 год.

На основание чл. 124б., ал. 2 от ЗУТ Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 25 / 20.01.2015 год. на Кмета на Община Омуртаг е разрешено изработване на частично изменение на ПУП – План за регулация за кв.32, ПИ № 259 и улица от о.т. 74 до о.т. 77 с. Беломорци, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация от ПИ № 259 да се образува самостоятелен урегулиран поземлен имот с отреждане “за жилищно строителство” и да отпадне част от улица от о.т. 74 до о.т. 77На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не подлежат на оспорване.


О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

20

гр. Омуртаг, 26.01.2015 год.

На основание чл. 124б., ал. 2 от ЗУТ Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 39 / 26.01.2015 год. на Кмета на Община Омуртаг е разрешено изработване на ПУП – План за застрояване на ПИ № 017012 в землището на с. Веренци, общ. Омуртаг.

С  плана за застрояване  да се предвиди изграждане на селскостопанска сграда. В парцеларния план за елементи на техническа инфраструктура да се проектират трасета на електропровод и водопровод за захранване на строежа с електроенергия и вода. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не подлежат на оспорване.


О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

17

гр. Омуртаг, 31.10.2014 год.

На основание чл. 124б., ал. 2 от ЗУТ Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 772 / 30.10.2014 год. на Кмета на Община Омуртаг е разрешено изработване на частично изменение на ПУП – План за регулация и План за застрояване за кв.47, с. Презвитер Козма, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация от част от терен с отреждане :за озеленяване” и част от поземлен имот № 381 да се образува урегулиран поземлен имот с отреждане за “жилищно строителство” и част от поземлен имот № 382 и част от терен с отреждане “за озеленяване” се образува урегулиран поземлен имот с отреждане за “жилищно строителство”.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не подлежат на оспорване.


О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

18

гр. Омуртаг, 23.01.2015 год.

На основание чл. 124б., ал. 2 от ЗУТ Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 24 / 20.01.2015 год. на Кмета на Община Омуртаг е разрешено изработване на частично изменение на ПУП – План за регулация за кв.84, УПИ VIII  с идентификатор 535358.501.1574 гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация от УПИ VIII в кв.84 с отреждане “за СПТУ” да се образуват два самостоятелни урегулирани поземлени имоти с отреждане “за общежитие” и “за производствена и складова дейност”.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не подлежат на оспорване.


О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

19

гр. Омуртаг, 23.01.2015 год.

На основание чл. 124б., ал. 2 от ЗУТ Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 25 / 20.01.2015 год. на Кмета на Община Омуртаг е разрешено изработване на частично изменение на ПУП – План за регулация за кв.32, ПИ № 259 и улица от о.т. 74 до о.т. 77 с. Беломорци, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация от ПИ № 259 да се образува самостоятелен урегулиран поземлен имот с отреждане “за жилищно строителство” и да отпадне част от улица от о.т. 74 до о.т. 77На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не подлежат на оспорване.


О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

20

гр. Омуртаг, 26.01.2015 год.

На основание чл. 124б., ал. 2 от ЗУТ Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 39 / 26.01.2015 год. на Кмета на Община Омуртаг е разрешено изработване на ПУП – План за застрояване на ПИ № 017012 в землището на с. Веренци, общ. Омуртаг.

С  плана за застрояване  да се предвиди изграждане на селскостопанска сграда. В парцеларния план за елементи на техническа инфраструктура да се проектират трасета на електропровод и водопровод за захранване на строежа с електроенергия и вода. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не подлежат на оспорване.


О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

20

гр. Омуртаг, 26.01.2015 год.

На основание чл. 124б., ал. 2 от ЗУТ Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 39 / 26.01.2015 год. на Кмета на Община Омуртаг е разрешено изработване на ПУП – План за застрояване на ПИ № 017012 в землището на с. Веренци, общ. Омуртаг.

С  плана за застрояване  да се предвиди изграждане на селскостопанска сграда. В парцеларния план за елементи на техническа инфраструктура да се проектират трасета на електропровод и водопровод за захранване на строежа с електроенергия и вода. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не подлежат на оспорване.


О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

18

гр. Омуртаг, 23.01.2015 год.

На основание чл. 124б., ал. 2 от ЗУТ Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 24 / 20.01.2015 год. на Кмета на Община Омуртаг е разрешено изработване на частично изменение на ПУП – План за регулация за кв.84, УПИ VIII  с идентификатор 535358.501.1574 гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация от УПИ VIII в кв.84 с отреждане “за СПТУ” да се образуват два самостоятелни урегулирани поземлени имоти с отреждане “за общежитие” и “за производствена и складова дейност”.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не подлежат на оспорване.


О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

19

гр. Омуртаг, 23.01.2015 год.

На основание чл. 124б., ал. 2 от ЗУТ Община Омуртаг, ОБЯВЯВА на заинтересованите, че със Заповед № 25 / 20.01.2015 год. на Кмета на Община Омуртаг е разрешено изработване на частично изменение на ПУП – План за регулация за кв.32, ПИ № 259 и улица от о.т. 74 до о.т. 77 с. Беломорци, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация от ПИ № 259 да се образува самостоятелен урегулиран поземлен имот с отреждане “за жилищно строителство” и да отпадне част от улица от о.т. 74 до о.т. 77На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не подлежат на оспорване.