Първи  пореден публичен търг с явно наддаване за продажба

16.05.2016 г

Заповед № 379 - 11.07.2016 г

Заповед № 380 - 11.07.2016 г.

Заповед № 381 - 11.07.2016 г.

20.07.2016 г.

Заповед № 383 от 11.07.2016

Заповед № 384 от 11.07.2016

Заповед № 390 от 11.07.2016

21.07.2016 г.

Заповед № 397 от 18.07.2016 г.

18.07.2016 г.

 

Заповед № 422/03.08.2016 г.

18.08.2016 г.

 

Заповед №497/08.09.2016г.

09.09.2016 г.

О Б Щ И Н А     О М У Р Т А Г

На основание чл.5 от Наредбата за търговете и конкурсите

О Б Я В Я В А

17.11.2016 г.


О Б Я В А

ОБЩИНА     ОМУРТАГ

ОБЯВЯВА

Търг с явно наддаване за предоставяне на сечище от ОбГТ на Община Омуртаг за дървесина на корен

 

01.03.2017 г.

 

заповед №125-30-03-2017г

заповед №140-11.04.2017г

заповед №164-27.04.2017

заповед №-165-27.04.2017

 

.О Б Щ И Н А    О М У Р Т А Г

З А П О В Е Д

№ 157

гр. Омуртаг, 27.04.2017г.

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 61, ал. 1, т.3, чл. 62, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от НРПУРОИ  и Решения №№ 148/10.10.2016 г. и 186­/23.12.2016 г. на Общински съвет – Омуртаг за продажба на общински поземлени имоти,

З А П О В Я Д В А М:

Откривам процедура на  публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлени имоти, отредени за жилищно строителство, както следва:

1. 3040.00/Три хиляди и четиридесет/ лева, без ДДС за УПИ VІ, кв. 19 по плана на      с. Илийно с площ 1090 кв.м.

2. 3040.00/Три хиляди и четиридесет/ лева, без ДДС за УПИ VІІ, кв. 19 по плана на   0 с. Илийно с площ 1090 кв.м.

3. 3100.00/Три хиляди и сто/ лева, без ДДС за УПИ VІІІ, кв. 19 по плана на с. Илийно с площ 1110 кв.м.

4. 2930.00/Две хиляди деветстотин и тридесет/ лева, без ДДС за УПИ ХІІІ, кв. 47 по плана на   с. Козма Презвитер с площ 1050 кв.м.

5. 2180.00/Две хиляди сто и осемдесет/ лева, без ДДС за УПИ VІІ, кв. 11 по плана на                          с. Паничино с площ 780 кв.м.

6. 2400.00/Две хиляди и четиристотин/ лева, без ДДС за УПИ VІ-180, кв. 23 по плана на с. Обител с площ 800 кв.м.

7. 1320.00/Хиляда триста и двадесет/ лева, без ДДС за УПИ V, кв. 21 по плана на              с. Церовище с площ 470 кв.м.

Размер на депозитите – 10% от съответните начални тръжни цени, депозитите се внасят в касата на общината до 10.00 часа на деня на провеждане на търга.

Търгът ще се проведе на 21-я ден от издаването на Заповедта за провеждане на търг /18.05.2017 г./ от 14:00 часа в ст. № 27 на Общинска администрация гр.Омуртаг, а повторния търг се провежда на 15-я ден след първия търг /02.06.2017 г./ на същото място и час, при същите условия.

Тръжната документация се получава от отдел „ОСПК", ст. № 27 на Общинска администрация гр. Омуртаг срещу представена квитанция за заплатени тръжни книжа на стойност 10.00 лева на обект, платими в Дирекция „Местни данъци и такси" до 10.00 часа в деня на провеждането на търга.

Срокът за подаване на заявленията за участие в търга е до 10.00 часа на 21-вия ден от издаването на Заповедта за провеждане на търг.

Оглед на имотите – всеки работен ден до крайния срок за заплащане на депозити след закупуване на тръжна документация.

Утвърждавам тръжната документация, която съдържа:

-          копие от Заповедта за насрочване на търга;

-          характеристика на обекта на търга;

-          скица на имота по действащия план ;

-          проект на договор;

-          образец на заявление за участие;

-          удостоверение за липса на задължение към Община Омуртаг;

-          декларация за оглед;

-          декларация, че лицето не е отказвало подписването на договор с общината през последните 6/шест/ месеца от датата на провеждане на търга;

-          условия за оглед на обекта;

-          лице и телефон за допълнителна информация;

Определям като задължителни  за участие следните документи:

-          заявление за участие по образец;

-           ако участието е на ЕТ  или  ЮЛ следва да представи и удостоверение от търговския регистър към Агенцията по вписванията, или ЕИК  по чл. 23 от Закона за търговския регистър;

-          копие от документа за самоличност на участника или упълномощеното лице;

-          нотариално заверено пълномощно при участие на упълномощен представител;

-          квитанция за закупена тръжна документация;

-          квитанция за внесен депозит;

-          удостоверение за липса на задължения към Община Омуртаг;

Изготвянето на тръжната документация, както и подготовката по провеждането на публичния търг възлагам на отдел „ОСПК" при Общинска администрация гр. Омуртаг.

Препис от настоящата Заповед да се връчи за сведение и изпълнение.

 

инж. Ешреф Хасанов Ешрефов ....../п/..........................

Кмет на Община Омуртаг

 

 

 

 

О Б Щ И Н А    О М У Р Т А Г

З А П О В Е Д

№ 150

гр. Омуртаг, 21.04.2017г.

 

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 61, ал. 1, т.3, чл. 62, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от НРПУРОИ  и Решения №№ 148/10.10.2016 г. и186­/23.12.2016 г. на Общински съвет – Омуртаг за продажба на общински поземлени имоти,

З А П О В Я Д В А М:

Откривам процедура на  публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот, както следва:

1. 8000.00/Осем хиляди/ лева, без ДДС за УПИ VІ, кв. 10 по плана на  с. Зелена Морава с площ 2000 кв.м.

Размер на депозита – 10% от съответната начална тръжна цена, депозитът се внася в касата на общината до 09.00 часа на деня на провеждане на търга.

Търгът ще се проведе на 24-я ден от издаването на Заповедта за провеждане на търг /15.05.2017 г./ от 10:00 часа в ст. № 27 на Общинска администрация гр.Омуртаг, а повторния търг се провежда на 15-я ден след първия търг /30.05.2017 г./ на същото място и час, при същите условия.

Тръжната документация се получава от отдел „ОСПК", ст. № 27 на Общинска администрация гр. Омуртаг срещу представена квитанция за заплатени тръжни книжа на стойност 10.00 лева на обект, платими в Дирекция „Местни данъци и такси" до 09.00 часа в деня на провеждането на търга.

Срокът за подаване на заявленията за участие в търга е до 09.00 часа на 24-тия ден от издаването на Заповедта за провеждане на търг.

Оглед на имота – всеки работен ден до крайния срок за заплащане на депозит след закупуване на тръжна документация.

Утвърждавам тръжната документация, която съдържа:

-          копие от Заповедта за насрочване на търга;

-          характеристика на обекта на търга;

-          скица на имота по действащия план ;

-          проект на договор;

-          образец на заявление за участие;

-          удостоверение за липса на задължение към Община Омуртаг;

-          декларация за оглед;

-          декларация, че лицето не е отказвало подписването на договор с общината през последните 6/шест/ месеца от датата на провеждане на търга;

-          условия за оглед на обекта;

-          лице и телефон за допълнителна информация;

Определям като задължителни  за участие следните документи:

-          заявление за участие по образец;

-           ако участието е на ЕТ  или  ЮЛ следва да представи и удостоверение от търговския регистър към Агенцията по вписванията, или ЕИК  по чл. 23 от Закона за търговския регистър;

-          копие от документа за самоличност на участника или упълномощеното лице;

-          нотариално заверено пълномощно при участие на упълномощен представител;

-          квитанция за закупена тръжна документация;

-          квитанция за внесен депозит;

-          удостоверение за липса на задължения към Община Омуртаг;

Изготвянето на тръжната документация, както и подготовката по провеждането на публичния търг възлагам на отдел „ОСПК" при Общинска администрация гр. Омуртаг.

 

Препис от настоящата Заповед да се връчи за сведение и изпълнение.

 

инж. Ешреф Хасанов Ешрефов ............../п/..................

Кмет на Община Омуртаг

О Б Щ И Н А    О М У Р Т А Г

З А П О В Е Д

№ 151

гр. Омуртаг, 21.04.2017г.

 

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 61, ал. 1, т.3, чл. 62, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от НРПУРОИ  и Решения №№ 148/10.10.2016 г. и 186­/23.12.2016 г. на Общински съвет – Омуртаг за продажба на общински поземлени имоти,

 

З А П О В Я Д В А М:

Откривам процедура на  публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот, отреден за жилищно строителство, както следва:

1. 5200.00/ Пет хиляди и двеста/ лева, без ДДС за УПИ ІV, кв. 10 по плана на              с. Зелена Морава с площ 1300 кв.м.

Размер на депозита – 10% от съответната начална тръжна цена, депозитът се внася в касата на общината до 10.00 часа на деня на провеждане на търга.

Търгът ще се проведе на 24-я ден от издаването на Заповедта за провеждане на търг /15.05.2017 г./ от 14:00 часа в ст. № 27 на Общинска администрация гр.Омуртаг, а повторния търг се провежда на 15-я ден след първия търг /30.05.2017 г./ на същото място и час, при същите условия.

Тръжната документация се получава от отдел „ОСПК", ст. № 27 на Общинска администрация гр. Омуртаг срещу представена квитанция за заплатени тръжни книжа на стойност 10.00 лева на обект, платими в Дирекция „Местни данъци и такси" до 10.00 часа в деня на провеждането на търга.

Срокът за подаване на заявленията за участие в търга е до 10.00 часа на 24-тия ден от издаването на Заповедта за провеждане на търг.

Оглед на имота – всеки работен ден до крайния срок за заплащане на депозит след закупуване на тръжна документация.

Утвърждавам тръжната документация, която съдържа:

-          копие от Заповедта за насрочване на търга;

-          характеристика на обекта на търга;

-          скица на имота по действащия план ;

-          проект на договор;

-          образец на заявление за участие;

-          удостоверение за липса на задължение към Община Омуртаг;

-          декларация за оглед;

-          декларация, че лицето не е отказвало подписването на договор с общината през последните 6/шест/ месеца от датата на провеждане на търга;

-          условия за оглед на обекта;

-          лице и телефон за допълнителна информация;

Определям като задължителни  за участие следните документи:

-          заявление за участие по образец;

-           ако участието е на ЕТ  или  ЮЛ следва да представи и удостоверение от търговския регистър към Агенцията по вписванията, или ЕИК  по чл. 23 от Закона за търговския регистър;

-          копие от документа за самоличност на участника или упълномощеното лице;

-          нотариално заверено пълномощно при участие на упълномощен представител;

-          квитанция за закупена тръжна документация;

-          квитанция за внесен депозит;

-          удостоверение за липса на задължения към Община Омуртаг;

Изготвянето на тръжната документация, както и подготовката по провеждането на публичния търг възлагам на отдел „ОСПК" при Общинска администрация гр. Омуртаг.

 

Препис от настоящата Заповед да се връчи за сведение и изпълнение.

 

 

инж. Ешреф Хасанов Ешрефов ............/п/....................

Кмет на Община Омуртаг

 

Заповед № 168 от 22.04.2017

 

 

О Б Щ И Н А    О М У Р Т А Г

З А П О В Е Д

№ 206

гр. Омуртаг,18.05.2017г.

 

 

 

ЗАПОВЕД № 167 28.04.2017 г

 

 

 

Заповед №245 / 05.06.2017


заповед №254 / 08.06.2017

дата на публикуване : 09.06.2017 г.

 

 

Заповед за търг свободни мери

дата на публикуване : 30.06.2017

ТЪРГ ГОРИ-10-2017

Заповед № 459 - 12-10-2017 г.

дата на публикуване: 13.10.2017 г.

 

ЗАПОВЕД № 583

 

 

ЗАПОВЕД № 26

дата на публикуване: 29.01.2018 г

 

заповед №102-28.03.2018 г.


заповед №103- 28.03.2018 г.от  04.04.2018

 

заповед №107-29.03.2018г. от 04.04.2018

 

заповед №108-28.03.2018г. от 04.04.2018

 

заповед №111-30.03.2018 г.

 

заповед №112-30.03.2018г. от 04.04.2018

 

Търг за мери и пасища по чл. 37 и ал.13 от 04.06.2018

Заповед № 338 от 23.08.2018 г


Заповед 490 от 04.12.2018 г.

05.12.2018 г.

 

Заповед № 18 - 15-01-2019

16-01-2019

Заповед № 97 от 15.03.2019 г.

15.03.2019 г.

 

З А П О В Е Д

121/22.03.2019 г.

22.03.2019 г.

Заповед 121 от 22.03.2019г.

 

Заповед 122 от 25.03.2019г.

 

Заповед 123 от 26.03.2019г.

 

02.04.2019 г.

Заповед № 179

Заповед № 180

08.05.2019 г.


 

ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

за разпределение на пасища мери и ливади на животновъди

31.05.2019

 

 

търг за свободни пасища мери и ливади за стоп. 2019-2020

Заповед за търг свободни мери 2019 ал.13

07.06.2019 г.

 

търгове от 27.06.2019 г заповед търг ниви

27.06.2019 г.

заповед търг по чл.37и ал.14 от ЗСПЗЗ

01.07.2019

 

ТЪРГ ГОРИ

 

Заповед

Заявление за участие

условия на корен

GDPR Декларация за съгласие за обработка на лични данни - Образец (1)

Проект на Договор стояща дървесина - 2019 г.

 

22.07.2019

 

ЗАПОВЕД  № 284 - търг 2019

09.08.2019 г.

 

ТЪРГОВЕ

07.10.2019 г

Заповед № 394 от 04.11.2019 г

 

Заповед за Търг

19.11.2019 г.

 

Търгове от 20.01.2020 г

 

Заповед 2020

Заявление за участие

Декларации

GDPR Декларация за съгласие за обработка на лични данни - Образец (1)

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

условия на корен

20.01.2020 г.

 

търгове от 12.02.2020 г.

ЗАПОВЕД

№ 65 /12.02.2020

13.02.2020

 

Предоставяне на ползването на мерите и пасищата за стопанската 2020 - 2021г

Списък на имотите за общо и индивидуално ползване с категории


28.02.2020 г.

 

 


З А П О В Е Д

136/14.04.2020 год.

GDPR Декларация за съгласие за обработка на лични данни - Образец (1)

Д О Г О В О Р нов 2020

Декларации

Заявление за участие

условия на корен

Приложение №2

Приложение №3

14.04.2020 г.

 

 

 

заповед 105 / 16.03.2020 г

27.03.2020 г.

заповед 111 / 17.03.2020 г

30.03.2020 г.

заповед 131 / 07.04.2020 г

14.04.2020 г.

заповед 132 / 07.04.2020

16.04.2020 г.

заповед 140/ 21.04.2020 г

04.05.2020 г.

заповед 141 / 21.04.2020 г

11.05.2020 г.

 

Тръжна документация за участие на търг

24.08.2020 г.

ЗАПОВЕД №320 от 14.09.2020 г.

14.09.2020 г.

З А П О В Е Д

№ 331

гр. Омуртаг, 25.09.2020 г.

25.09.2020 г.

З А П О В Е Д

№ 422

гр. Омуртаг, 02.12.2020 г

02.12.2020 г.

Заповед за търг висок  веселец  21-22 г.

16.03.2021 г.

 

ЗАПОВЕД № 130

17.03.2021 г.

Заповед за търг  Врани кон Величка  Г Църквище

17.03.2021 г.

Заповед за търг,Беломорци

22.03.2021 г.

Заповед за търг Обител Чернокапци

23.03.2021 г.

търгове от 26.03.2021 г.

26.03.2021 г.

Заповед за търг Паничино Станец

29.03.2021 г.

Заповед за търг Плъстина

30.03.2021 г.

ЗАПОВЕД № 178

15.04.2021 г.

Заповед за търг свободни ниви

31.05.2021 г

търг мери и пасища по чл.37и ал.13 от ЗСПЗЗ от 07.06.2021г.

Заповед 293 /05.07.2021 г. заглавие търг мери по чл.37и ал.14 от ЗСПЗЗ от 05.07.2021г.

Заповед за търг

08.07.2021 г.

ТЪРГОВЕ ОТ 27.07.2021 г. - ПРОЦЕДУРА ГОРИ

 

GDPR Декларация за съгласие за обработка на лични данни - Образец (1)

Д О Г О В О Р проект 2021

Декларации

Заповед 2021

Заявление за участие

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

условия на корен

09.09.2021 г.

 

З А П О В Е Д

№ 423 и № 424

07.10. 2021 г.

 

ТЪРГ ГОРИ ОТ 26.11.2021 г.

26.11.2021 г.

Заповеди за търгове

01.02.2022 г.

 

Търг ниви стоп.2022/2023 г. Висок,Веселец,Горно Козарево , Веренци и Красноселци

15.03.2022 г.

Търг ниви стоп.2022/2023 г. Звездица Величка Голямо Църквище

15.03.2022 г.

Търг ниви Врани кон , Звездица , Величка , Паничино , Пъдарино , Петрино , Великденче

22.03.2022 г.

търг ниви за Презвитер Козма , Тъпчилещово , Г.Хубавка , Камбурово , Илийно , Змейно , Зелена Морава и П.Хитово

23.03.2022 г.

търг ниви за стоп.2022/2023 за с.Плъстина,Церовище,Рътлина,Горно Новково ,

Долно Новково и Угледно от 25.03.2022 г.

търг ниви за стоп. 2022/2023 г. за землищата на с.Обител , Чернокапци и Кестеново от 25.03.2022г.

25.03.2022 г.

Заповед 182/27.04.2022 г. от 27.04.2022 г

Процедура  Гори - Търг от 25.05.2022 г.

15.06.2022 г.

търг мери по чл.37и ал.13 от ЗСПЗЗ от 03.06.2022 г.

ТЪРГ МЕРИ ПО ЧЛ. 37И, АЛ.14 ОТ ЗСПЗЗ ОТ 27.06.2022 Г.

 

Заповед за търг свободни мери 2022 ал.14

27.06.2022


Обявления за търгове

Заповеди № 315, 316 , 317

от 22.08.2022 г.

15.09.2022 г.

Заповед № 424 за търг

27.10.2022 г.

 

Заповед  № 428 за търг на 17.11.2022 г. с. Обител

28.10.2022 г.

 

ТЪРГОВЕ ЗА ГОРИ 2022 г.

18.11.2022 г.

 

ЗАПОВЕДИ ЗА ТЪРГОВЕ

НИВИ ЗА СТОПАНСКАТА 23/24 г.

 

Заповед № 41/26.01.2023 г.
Заповед № 42/26.01.2023 г.
Заповед № 77/15.02.2023 г.

 

 

З А П О В Е Д

№ 132/ 15.03.2023 г.


 

З А П О В Е Д

№ 145/21.03.2023 г.

З А П О В Е Д

№ 146/22.03.2023 г.

 

Заповед №148/24.03.2023 г


 

З А П О В Е Д

№ 158/28.03.2023 г.


З А П О В Е Д

№159/28.03.2023 г.

 

З А П О В Е Д

№159/28.03.2023 г.

 

ЗАПОВЕД 187 ОТ 27.04.2023 г.търг мери по чл.37и ал.13 от ЗСПЗЗ

02.06.2023

търг мери по чл.37и ал.14 от ЗСПЗЗ от 03.07.2023г.

 

З А П О В Е Д

№ 328

гр. Омуртаг, 11.08.2023 г.


З А П О В Е Д

№ 329

гр. Омуртаг, 11.08.2023 г.


ПРОЦЕДУРА ГОРИ

06.10.2023

Заповед № 429

Заповед № 430

Заповед № 431

11.10.2023 г

 

ЗАПОВЕД за  Комисия за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по сортиментни ведомости от годишния план за ползване на дървесина от горски територии на Община Омуртаг С НОМЕР 448/25.10.2023 Г.
25.10.2023 г.
ПРОТОКОЛ От дейността на длъжностни лица, определени със Заповед № 448/25.10.2023 г. на ВИД Кмет на Община Омуртаг със задача да проведе търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по сортиментни ведомости на годишен план  от Общинска горска територия
25.10.2023 г.
Заповед № 454/26.10.2023 година – За спечелил търга на стояща дървесина на корен след проведена процедура - търг с явно наддаване
26.10.2023 г.
Договор от 03.11.2023 г. за покупко-продажба на стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина от Общински горски територии -собственост на Община Омуртаг