ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ НА ОБЩИНА ОМУРТАГ

INVESTMENT PROFILE FOR OMURTAG MUNICIPALITY

 

Осигуряване на обществен интерес за инвестиционни предложения

УИН - 489

УИН-489-1