Поименен състав на Постоянните комисии към ОбС - Омуртаг

Мандат 2011 - 2015 година

ПК по "Стопански и хуманитарни дейности, общинска собственост, приватизация и след приватизационен контрол"

Председател

Хайредин Мехмедов Бобов

Заместник председател

д-р Евтим Минчев Хатунчев

секретар

Мехмед  Сабри  Есад

член

Ахмед Раимов Ахмедов

член

Невяна Радева Захариева

ПК по "Инвестиционна политика, програми и проекти, обществени поръчки, енергийна ефективност и екология"

Председател

Мустафа Шабанов Камберов

Заместник председател

инж. Бахтишен А. Ахмедова-Хюсеинова

секретар

Ихсан  Лютфиев Селимов

член

Митко Маринов Каракачанов

член

Витан Цветанов Витов

ПК по "Финанси и бюджет"

Председател

Стефан Христов Джамбазов

Заместник председател

Талиб Хасанов Талибов

секретар

Месут  Ибрахимов Мехмедов

член

Хасан Хасанов Мустафов

член

Галина Атанасова Иванова

ПК по "Местно самоуправление, нормативна уредба и евроинтеграция"

Председател

Ердинч  Алиев  Алиев

Заместник председател

Хасан Хасанов Мустафов

секретар

Исмаил  Хасанов  Ибрямов

член

Стилиян Сергеев Петков

член

Сали Сюлейманов Салиев

ПК по "Обществен ред, сигурност, граждански права, заявления, сигнали и

предложения, социална политика, заетост и конфликт на интереси по ЗПРКИ"

Председател

Севджан Хюсеинова Салиева

Заместник председател

Мехмед Хюсеин Исмаил

секретар

Фикрет  Йонузов Ереджебов

член

Павел Димитров Радев

член

Сюлейман Хюсеинов Фейзулов

ПК по "Транспорт и безопасност на движението"

Председател

Мехмед  Мехмедов  Ахмедов

Заместник председател

Сюлейман Хюсеинов Фейзулов

секретар

Исмаил  Хасанов  Ибрямов

член

Ихсан  Лютфиев Селимов

член

Галина Атанасова Иванова

 

 

 

Приложение № 2

Поименен състав на Постоянните комисии към ОбС – Омуртаг

Мандат 2015 – 2019 година

 1. 1. ПК по „Финанси и бюджет“

Длъжност

Име, презиме, фамилия

1.

Председател

Юксел Мустафов Ахмедов

2.

Зам. Председател

Ерхан Мехмедов Алиев

3.

Секретар

Хасан Хасанов Мустафов

4.

Член

Галина Атанасова Иванова

5.

Член

Мехмед Сабри Есад

 1. 2. ПК по „Постоянна комисия по транспорт и безопасност на движението

Длъжност

Име, презиме, фамилия

1.

Председател

Мехмед Мехмедов Ахмедов

2.

Зам. Председател

Димчо Димитров Борисов

3.

Секретар

Александров Савов Къвръков

4.

Член

Хюсеин Мустафов Хюсеинов

5.

Член

Билгин Ниязиев Мустафов

 1. 3. ПК по “Здравеопазване”

Длъжност

Име, презиме, фамилия

1.

Председател

Алкин Фикретов Бехчетов

2.

Зам. Председател

Хайредин Мехмедов Бобов

3.

Секретар

Мустафа Адемов Адемов

4.

Член

Халил Юсуфов Басриев

5.

Член

Галина Атанасова Иванова

 1. 4. ПК по “Местно самоуправление и нормативна уредба”

Длъжност

Име, презиме, фамилия

1.

Председател

Мехмед Сабри Есад

2.

Зам. Председател

Митко Стайков Стайков

3.

Секретар

Севджан Хюсеинова Салиева

4.

Член

Мустафа Якуб Шабан

5.

Член

Йордан Петров Марков

 1. 5. ПК по “Обществен ред, сигурност, заявления, сигнали, социална политика и конфликт на интереси съгласно ЗПУКИ ”

Длъжност

Име, презиме, фамилия

1.

Председател

Севджан Хюсеинова Салиева

2.

Зам. Председател

Митко Стайков Стайков

3.

Секретар

Халил Юсуфов Басриев

4.

Член

Мехмед Мехмедов Ахмедов

5.

Член

Антония Димитрова Дойчева

 1. 6. ПК по “Стопанска политика, земеделие, общинска собственост и териториално – селищно устройство”

Длъжност

Име, презиме, фамилия

1.

Председател

Хайредин Мехмедов Бобов

2.

Зам. Председател

Танер Сабриев Исмаилов

3.

Секретар

Мустафа Шабанов Камберов

4.

Член

Сали Мустафов Исмаилов

5.

Член

Тунджай Ниязиев Сеидов

 1. 7. ПК по “Инвестиционна политика, програми и проекти, обществени поръчки, енергийна ефективност и екология”

Длъжност

Име, презиме, фамилия

1.

Председател

Хасан Хасанов Мустафов

2.

Зам. Председател

Ерхан Мехмедов Алиев

3.

Секретар

Шакир Зекериев Шакиров

4.

Член

Стефчо Асенов Ангелов

5.

Член

Тунджай  Ниязиев Сеидов

 1. 8. ПК по “Образование, култура, младежта, спорта и  туризма”

Длъжност

Име, презиме, фамилия

1.

Председател

Мустафа Камберов

2.

Зам. Председател

Халил Осман Халил

3.

Секретар

Невяна Радева Захариева

4.

Член

Джунейт Фикретов Йонузов

5.

Член

Йордан Петров Марков

Приложение № 2 прието на заседание на ОбС – Омуртаг с Решение № 3 по Протокол № 2  от 26.11.2015 г.

Д-р Метин Исмаил,

Председател на ОбС-Омуртаг

 

Препис-извлечение!                                                                                                Приложение № 2

Поименен състав на Постоянните комисии към ОбС – Омуртаг

Мандат 2015 – 2019 година

 1. 1. ПК по „Финанси и бюджет“

Длъжност

Име, презиме, фамилия

1.

Председател

Юксел Мустафов Ахмедов

2.

Зам. Председател

Ерхан Мехмедов Алиев

3.

Секретар

Хасан Хасанов Мустафов

4.

Член

Галина Атанасова Иванова

5.

Член

Мехмед Сабри Есад

 1. 2. ПК по „Постоянна комисия по транспорт и безопасност на движението

Длъжност

Име, презиме, фамилия

1.

Председател

Мехмед Мехмедов Ахмедов

2.

Зам. Председател

Димчо Димитров Борисов

3.

Секретар

Александров Савов Къвръков

4.

Член

Хюсеин Мустафов Хюсеинов

5.

Член

Билгин Ниязиев Мустафов

 1. 3. ПК по “Здравеопазване”

Длъжност

Име, презиме, фамилия

1.

Председател

Алкин Фикретов Бехчетов

2.

Зам. Председател

Хайредин Мехмедов Бобов

3.

Секретар

Мустафа Адемов Адемов

4.

Член

Халил Юсуфов Басриев

5.

Член

Галина Атанасова Иванова

 1. 4. ПК по “Местно самоуправление и нормативна уредба”

Длъжност

Име, презиме, фамилия

1.

Председател

Мехмед Сабри Есад

2.

Зам. Председател

Сали Сюлейманов Салиев

3.

Секретар

Севджан Хюсеинова Салиева

4.

Член

Мустафа Якуб Шабан

5.

Член

Йордан Петров Марков

 1. 5. ПК по “Обществен ред, сигурност, заявления, сигнали, социална политика и конфликт на интереси съгласно ЗПУКИ ”

Длъжност

Име, презиме, фамилия

1.

Председател

Севджан Хюсеинова Салиева

2.

Зам. Председател

Сали Сюлейманов Салиев

3.

Секретар

Халил Юсуфов Басриев

4.

Член

Мехмед Мехмедов Ахмедов

5.

Член

Антония Димитрова Дойчева

 1. 6. ПК по “Стопанска политика, земеделие, общинска собственост и териториално – селищно устройство”

Длъжност

Име, презиме, фамилия

1.

Председател

Хайредин Мехмедов Бобов

2.

Зам. Председател

Танер Сабриев Исмаилов

3.

Секретар

Мустафа Шабанов Камберов

4.

Член

Сали Мустафов Исмаилов

5.

Член

Тунджай Ниязиев Сеидов

 1. 7. ПК по “Инвестиционна политика, програми и проекти, обществени поръчки, енергийна ефективност и екология”

Длъжност

Име, презиме, фамилия

1.

Председател

Хасан Хасанов Мустафов

2.

Зам. Председател

Ерхан Мехмедов Алиев

3.

Секретар

Шакир Зекериев Шакиров

4.

Член

Стефчо Асенов Ангелов

5.

Член

Тунджай  Ниязиев Сеидов

 1. 8. ПК по “Образование, култура, младежта, спорта и  туризма”

Длъжност

Име, презиме, фамилия

1.

Председател

Мустафа Шабанов Камберов

2.

Зам. Председател

Халил Осман Халил

3.

Секретар

Невяна Радева Захариева

4.

Член

Джунейт Фикретов Йонузов

5.

Член

Йордан Петров Марков

Приложение № 2 прието на заседание на ОбС – Омуртаг с Решение № 3 по Протокол № 2  от 26.11.2015 г. и актуализирано с Решение №254 по Протокол  № 28 от 31.05.2017 г.

Д-р Метин Исмаил,                 / П/

Председател на ОбС-Омуртаг

 

Поименен състав на Постоянните комисии към Общински съвет - Омуртаг мандат 2019-2023г.

 

Поименен състав на Постоянните комисии към Общински съвет - Омуртаг мандат 2023-2027г.