Доклад относно изменение на Правилника за организацията и дейността на ОбС-Омуртаг и неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация Омуртаг

Доклад относно изменение на "Правилника за организацията и дейността на ОбС-Омуртаг и неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация Омуртаг"

18.11.2020 г.