ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ. „ЧЕРНО МОРЕ”, С. ВЕРЕНЦИ”:

  • ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в обществена поръчка по реда на чл.14, ал.4, т.2, във връзка с разпоредбите на Глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Осъществяване на строителен надзор на обект „Основен ремонт на ул. „Черно море”, с. Веренци”
  • ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в избор по реда на глава Осма „а” от ЗОП с предмет: „Основен ремонт на ул. "Черно море" с. Веренци”
  • ПРОТОКОЛ на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите по обществена поръчка с предмет: “Основен ремонт на ул. „Черно море” с. Веренци”, проведена по реда на глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки
  • ДОГОВОР между Община Омуртаг и "Лисец" ЕООД за дейности по СМР за обект: „Основен ремонт на ул. „Черно море", с. Веренци, община Омуртаг"
  • ПРОТОКОЛ (по чл. 101г, ал. 4 от Закона за обществените поръчки) на комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на офертите по обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на строителен надзор на обект: “Основен ремонт на ул. „Черно море” с. Веренци”

Дата на публикуване: 22.10.2014 г.

  • ДОГОВОР между Община Омуртаг и «СИ ВИ ЕМ - КОНСУЛТ» ООД по обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на строителен надзор на обект „Основен ремонт на ул. „ Черно море”, с. Веренци”

Дата на публикуване: 10.11.2014 г.

  • ИНФОРМАЦИЯ по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП за извършени плащания по Договор от 04.11.2014 г. с предмет: „Основен ремонт на ул. „Черно море”, с. Веренци”

Дата на публикуване: 15.12.2014 г.

  • ИНФОРМАЦИЯ по чл. 22б, ал. 2, т. 15 от ЗОП за датата и основанието за приключване или за прекратяване на Договор от 04.11.2014 г. с предмет: „Основен ремонт на ул. „Черно море”, с. Веренци”

Дата на публикуване: 06.01.2015 г.

  • ИНФОРМАЦИЯ по чл. 22б, ал. 2, т. 15 от ЗОП за датата и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранция за изпълнение на Договор от 04.11.2014 г. с предмет: „Основен ремонт на ул. „Черно море”, с. Веренци”

Дата на публикуване: 16.3.2015 г., 9:15


 

Документация за обществена поръчка с предмет: "Реконструкция на съществуващ водопровод от ВС "Кипилово"- Омуртаг"

Разяснение I по обществена поръчка с предмет: "Реконструкция на съществуващ водопровод от ВС "Кипилово" - Омуртаг"

Разяснение ІІ  по обществена поръчка "Реконструкция на съществуващ водопровод от ВС "Кипилово" - Омуртаг"

Разяснение ІІІ  по обществена поръчка "Реконструкция на съществуващ водопровод от ВС "Кипилово" - Омуртаг"

Разяснение ІV  по обществена поръчка "Реконструкция на съществуващ водопровод от ВС "Кипилово" - Омуртаг"

Разяснение V по обществена поръчка "Реконструкция на съществуващ водопровод от ВС "Кипилово" - Омуртаг"

Решение за прекратяване на общ. поръчка

 

Документация с предмет: "Основен ремонт на пътища и улици в Община Омуртаг"

Разяснение по обществена поръчка с предмет: "Основен ремонт на пътища и улици в Община Омуртаг".

Разяснение II по обществена поръчка с предмет: "Основен ремонт на пътища и улици в Община Омуртаг".

СЪОБЩЕНИЕ
ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Основен ремонт на пътища и улици в община

СЪОБЩЕНИЕ ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„Основен ремонт на пътища и улици в община Омуртаг"

РЕШЕНИЕ № 22 /10.10.2014г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на открита процедура при условията на опростените правила с предмет: „Основен ремонт на пътища и улици в Община Омуртаг", открита с Решение № 1 7112.08.2014г. на Зам. кмета на Община Омуртаг, с УИК в РОП 00449-2014-0007


 

 

Документация с предмет: Осъществяване на строителен надзор на обект: „Изпълнение на дейности за осигуряване на проводимостта и техническите параметри на изградения водопровод от ПСПВ „Ястребино” до помпена станция „Омуртаг” и съоръженията към него, за обезпечаване необходимото водно количество за водоснабдяване на гр. Омуртаг”

 


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 69а, ал.3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти за обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на обществени зелени площи в община Омуртаг” ще се извърши на 07.08.2014г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Омуртаг.

 


 

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти за обществена поръчка с предмет:„Разширяване на административен център на гр. Омуртаг- ІІІ етап", открита с Решение № 10/30.05.2014г. на Кмета на Община Омуртаг, с УИК в РОП 00449-2014-0004, ще се извърши на 04.08.2014г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на Общинска администрация гр. Омуртаг.

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 69а, ал.3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти за обществена поръчка с предмет:  „ИНЖЕНЕРИНГ НА ОБЕКТ:  Изпълнение на дейности за осигуряване проводимостта и техническите параметри на изградения водопровод от ПСПВ „Ястребино” до Помпена станция „Омуртаг” и съоръженията към него, за обезпечаване на необходимото водно количество за водоснабдяване на гр.Омуртаг”, открита с Решение № 12/13.06.2014 г. на Кмета на община Омуртаг,  с УИК в РОП  00449-2014-0005,  ще се извърши на 05.08.2014г. от 10,00 часа в Заседателна зала на Общинска администрация, гр. Омуртаг.


 

Документация за обществена поръчка с предмет: "Експлоатация на Клетка № 1 на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Омуртаг, Котел и Върбица"

 


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

за обществена поръчка с предмет “Експлоатация на Клетка № 1 на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Омуртаг,  Котел и Върбица”

 

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето на ценови оферти, за обществена поръчка с предмет “Експлоатация на Клетка № 1 на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Омуртаг, Котел и Върбица”, открита с Решение № 14/27.06.2014 г. на Кмета на община Омуртаг,  с УИК в РОП  00449-2014-0006, ще се извърши на 24.10.2014 г. от 10.30 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр. Омуртаг.

Публикувано:  вт 21.10.2014, 11:33


 

Документация за публична покана с предмет: Строителство на одобрен по Проект "Красива България" обект: "Исторически музей, гр. Омуртаг".

 


 

Документация за обществена поръчка с предмет: "ИНЖЕНЕРИНГ НА ОБЕКТ:  Изпълнение на дейности за осигуряване проводимостта и техническите параметри на изградения водопровод от ПСПВ „Ястребино” до Помпена станция „Омуртаг” и съоръженията към него, за обезпечаване на необходимото водно количество за водоснабдяване на гр.Омуртаг".

 


Документация за обществена поръчка с предмет: „Разширяване на административен център на гр. Омуртаг - ІІІ етап”.

 


 

Документация за обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на независим строителен надзор”

 


 

Документация за обществена поръчка с предмет: "Разширяване на административен център на гр. Омуртаг - ІІ етап".

 


 

Документация за обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на кръстовище между ул. «Търновска» и ул. «Генерал Тотлебен» в гр. Омуртаг, общ. Омуртаг”

 


Документация за обществена поръчка с предмет: Възстановяване/ Основен ремонт на: ул. «Пейо Яворов» в гр. Омуртаг, ул. «Камчия» в с. Паничино и ул. «Христо Ботев» в с. Петрино”

 УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти за обществена поръчка с предмет:„Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Рехабилитация на общински път TGV 1058/II  - 48, Омуртаг – п.к. Зелена Морава /- Веренци-Българаново-Могилец-/ TGV /1073/ от км 0+000 до км 16+500”, по проект: „Подобряване достъпа на населението и предоставяне на услуги и до уязвими групи чрез рехабилитация на общинска пътна инфраструктура” с ИД № 25/321/01375, ще се извърши на 14.05.2014г. от 11.00 ч. в Заседателната зала на Общинска администрация гр. Омуртаг.


 


 

 

Документ: Обявление за обществена поръчка (601038)
Възложител: Община Омуртаг
Получен на: 25-04-2014
Преписка: 00449-2014-0001 (Възложена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: „Рехабилитация на обществени зелени площи в община Омуртаг”
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е „Рехабилитация на обществени зелени площи в община Омуртаг”. Поръчката включва четири обособени позиции: - Обособена позиция 1: «Рехабилитация на обществени зелени площи, подобект Югоизточна част на УПИ І, кв. 124 по плана на гр. Омуртаг»; - Обособена позиция 2: «Рехабилитация на обществени зелени площи в УПИ ІХ, кв. 31 по плана на с. Камбурово, общ. Омуртаг»; - Обособена позиция 3: «Площадка за игра за ползватели до 3 години и от 3 до 12 години в урегулиран поземлен имот ІІ, кв. 113 по плана на гр. Омуртаг, общ. Омуртаг»; - Обособена позиция 4: «Площадка за игра за ползватели до з години и от 3 до 12 години в урегулиран имот Х, кв. 85 по плана на гр. Омуртаг, общ. Омуртаг». Обществената поръчка е финансирана със средства от Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“ (ПМС № 19 от 7 февруари 2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.).
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 26/05/2014 17:00

 

 

 

 

 

 


С изискванията по процедурата можете да се запознаете оттук, а с разяснението по тази поръчка - оттук. С допълнителното, второ разяснение - оттук.Документация за обществена поръчка с предмет: "Търг с  явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от годишен план за 2014 год. в територията на Община Омуртаг"

 


 


 

Документ: Обявление за обществена поръчка (601045)
Възложител: Община Омуртаг
Получен на: 25-04-2014
Преписка: 00449-2014-0002 (Възложена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: „Доставка на строителни и ел. материали, В и К части и инструменти за нуждите на Община Омуртаг”
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Доставка на строителни и ел. материали, В и К части и инструменти за нуждите на Община Омуртаг”. Артикулите са за нуждите на следните звена на бюджетна издръжка: Община Омуртаг, ЕБС „Образование и култура” и Детска ясла № 1. Поръчката включва четири обособени позиции: Обособена позиция 1: „Доставка на строителни материали”; Обособена позиция 2: „Доставка на ел. материали”; Обособена позиция 3: „Доставка на В и К части”; Обособена позиция 4: „Доставка на инструменти”;
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 26/05/2014 17:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Документация за обществена поръчка с предмет: "Доставка на строителни и ел. материали, ВиК части и инструменти за нуждите на Община Омуртаг"

  

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти за обществена поръчка с предмет:„Рехабилитация на общински път TGV 1058/II  - 48, Омуртаг – п.к. Зелена Морава /- Веренци-Българаново-Могилец-/ TGV /1073/ от км 0+000 до км 16+500” по проект: „Подобряване достъпа на населението и предоставяне на услуги и до уязвими групи чрез рехабилитация на общинска пътна инфраструктура” с ИД № 25/321/01375,открита с Решение № 14/08.11.2013г., ще се извърши на 28.03.2014 г. в 10:00 часа в Административната сграда на Община Омуртаг, гр. Омуртаг, ул. "Александър Стамболийски" № 2а.

  

 

Документ: Обявление за обществена поръчка (569007)
Възложител: Община Омуртаг
Получен на: 08-11-2013
Преписка: 00449-2013-0009 (Възложена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: „Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Рехабилитация на общински път TGV 1058/II - 48, Омуртаг – п.к. Зелена Морава /- Веренци-Българаново-Могилец-/ TGV /1073/ от км 0+000 до км 16+500”, по проект: „Подобряване достъпа на населението и предоставяне на услуги и до уязвими групи чрез рехабилитация на общинска пътна инфраструктура” с ИД № 25/321/01375
Описание: Предметът на настоящата поръчка е свързан с избор на изпълнител за консултантска услуга „Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Рехабилитация на общински път TGV 1058/II - 48, Омуртаг – п.к. Зелена Морава /- Веренци-Българаново-Могилец-/ TGV /1073/ от км 0+000 до км 16+500”, по проект: „Подобряване достъпа на населението и предоставяне на услуги и до уязвими групи чрез рехабилитация на общинска пътна инфраструктура” с ИД № 25/321/01375
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 19/12/2013 16:30
Особености: [Финансиране по европейски програми]

 

 

 

 

 


СЪОБЩЕНИЕ

Сумата за закупуване на документацията за участие е в размер на 20.00 лева с вкл. ДДС,  следва да бъде внесена в брой в касата  на Общинска администрация гр. Омуртаг, област Търговище, пощ. код: 7900, ул. ”Александър Стамболийски” № 2А, или по банков път, по приходната сметка на община Омуртаг в Банка: „МКБ Юнионбанк” АД НЦ ФЦ Омуртаг, Банков код (BIC): CBUNBGSF, Банкова сметка (IBAN): BG76CBUN91958400067308, ВИД плащане: 447000.
 

 

 

Документация за обществена поръчка с предмет: "Сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО от гр. Омуртаг до РЦКТБО-Омуртаг за 2014 г."

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 69а, ал.3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти за обществена поръчка с предмет:  “Сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО от гр. Омуртаг до РЦКОТБО-Омуртаг за 2014 г.”, открита с Решение № 13 / 01.11.2013г. на зам. кмета на Община Омуртаг,  с УИК в РОП  00449-2013-0008,  ще се извърши на 13.01.2014г. от 10,00 часа в Заседателна зала на Общинска администрация, гр. Омуртаг


Документация за обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на Изнесено обучение, за 60 бр. служители на общинска администрация Омуртаг на тема: „Изграждане на екип и работа в екип. Усвояване на техники за компетентно поведение в деловата среда”, в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №А12-22-135/21.05.2013г. по проект „Компетентна и ефективна общинска администрация Омуртаг”


Документация за обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на обучение за придобиване на професионална квалификация «Оператор на компютър», специалност «Текстообработване» за 26 бр. Кметове на кметства и 14 бр. Кметски наместници от Община Омуртаг”, в изпълнение на Договор № А 12-22-135/21.05.2013 г., проект „Компетентна и ефективна общинска администрация Омуртаг”


Документация за обществена поръчка с предмет: “Доставка по предварителна заявка на хранителни продукти за нуждите на  Общински детски градини, Детска ясла № 1 и детска млечна кухня при община Омуртаг”.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти за обществена поръчка с предмет: “Доставка по предварителна заявка на хранителни продукти за нуждите на Общински детски градини, Детска ясла № 1 и детска млечна кухня при община Омуртаг” ще се извърши на 25.11.2013г. от 09.00 ч. в Заседателната зала на Общинска администрация - гр.Омуртаг.

 


 


 

Документ: Обявление за обществена поръчка (563041)
Възложител: Община Омуртаг
Получен на: 04-10-2013
Преписка: 00449-2013-0007 (Възложена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: “Доставка по предварителна заявка на хранителни продукти за нуждите на Дневен център за стари хора и Домашен социален патронаж при община Омуртаг”
Описание: Обществената поръчка с предмет: “Доставка по предварителна заявка на хранителни продукти за нуждите на Дневен център за стари хора и Домашен социален патронаж при Община Омуртаг” има за цел снабдяването на бюджетните учреждения в Община Омуртаг с необходимите хранителни продукти, посочени в списъците спецификации, в необходимото количество и с гарантирано качество, съответстващо на законовите изисквания и стандартите на производителя. Продуктите са разпределени в обособени позиции, и всеки от участниците може да участва за една, няколко или всички обособени позиции. Поръчката включва следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: “Хляб, хлебни изделия, нишесте, нишестени продукти”; Обособена позиция № 2: “Месо, месни продукти и риба”; Обособена позиция № 3: “Мляко, млечни продукти, растителни масла и мазнини”; Обособена позиция № 4: “Различни хранителни продукти”; Обособена позиция № 5: “Плодове и зеленчуци”; Обособена позиция № 6: “Консерви”.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 18/11/2013 17:00

 

 

 

 

 

 


УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти за обществена поръчка с предмет: “Доставка по предварителна заявка на хранителни продукти за нуждите на Дневен център за стари хора и Домашен социален патронаж при Община Омуртаг” ще се извърши на 25.11.2013г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на Общинска администрация - гр.Омуртаг.

  

 

 

Документация за обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа и улици в гр. Омуртаг за експлоатационен сезон 2013/2014 г.”


Документация за обществена поръчка с предмет: „Консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проект: „Подобряване достъпа на населението и предоставяне на услуги и до уязвими групи чрез рехабилитация на общинска пътна инфраструктура” с ИД № 25/321/01375.

С разяснението по тази обществена поръчка, можете да се запознаете оттук, a с Решението за промяна - оттук.

 

 


 

Документация за: "Извършване на дейности за информация и публичност по проект "Компетентна и ефективна общинска администрация Омуртаг" в изпълнение на Договор № 12-22-135/21.05.2013г."

 

 


 

Документация с предмет: "Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен заем за финансиране на обект: "Изграждане на водопровод ІІ етап от обект: "Допълнително водоснабдяване на гр. Омуртаг от яз. Ястребино"