АКТУАЛНО 2022 - 2023 г.

Парична премия за Мелис Йонузова-Мусова

и нейния треньор от кмета на Община Омуртаг

10.01.2022 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

За набиране на кандидати за членове на Съвета на Директорите на „Многопрофилна болница за активно лечение – ОМУРТАГ“ ЕАД, гр. Омуртаг

11.01.2022 г.

 

Заглавие:План-сметка за годишния размер на разходите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа и поддържане чистота на териториите за обществено ползване и определяне на таксата за битови отпадъци за 2022г.

11.01.2022 г.

 

Заповед № 29 / 14.01.2022 г.

Заповед № 30 / 14.01.22 г.


Покана

25.01.2022 г.

Покана

 

Маломерни имоти от общинския поземлен фонд за стоп 2022/2023 г. приложение 1

31.01.2022 г


Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет  на Община Омуртаг за 2022г.

11.03.2022 г.

Проведе се публично обсъждане

на проектобюджета на Община Омуртаг

за 2022 г.

21.03.2022 г.

 

ХХVII-ми Традиционен пролетен събор в село Могилец

На 30 април и 1 май 2022 г. /събота и неделя/ ще се проведе ХХVII-я Традиционен пролетен събор в село Могилец. Той се организира от община Омуртаг, НЧ "Просвета - 1943" и кметството в селото. Събитието е един от най-посещаваните и очаквани празници в общината и събира на земляческа среща местни и гости от страната и чужбина. С разнообразната си програма, той е хубав повод да върне в селото изселниците от региона и да поддържа жив спомена за родния край.

За доброто настроение на гостите през тази година на 30 април ще се погрижи попфолк изпълнителят Тони Стораро. Преди това от 20:30 ч. предстоят младежка дискотека с DJ TONY и музикално-артистична програма „Могилец под звездите“.

Празничният ден на 1 май ще започне с фолклорни изпълнения от 10:00 ч. Официалното откриване ще бъде от 11:30 ч.. Програмата ще продължи с „букет от песни и танци“ на самодейни състави от региона. В 14:30 ч. ще започнат конните надбягвания, които малко по-късно ще бъдат последвани от народни и пехливански /мазни/ борби.

Съборът в село Могилец се организира от 1988 г. насам. В своята история има две кратки прекъсвания от 1991 г. до 1995 г. и през 2020 г. и 2021 г., вследствие на световната пандемия от коронавирус.

 

ПРОГРАМА

 

Общинските съветници приеха Бюджет 2022 на община Омуртаг

21.04.2022 г

 

Обява за Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група общини - Антоново – Омуртаг"

20.05.2022г

 

 

Омуртаг отбеляза 24 май с празнично шествие, тържествено награждаване на ученици и културни дейци и концерт

24.05.2022 г.

Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели към Окръжен съд-Търговище за мандат 2023- 2026 година

31.05.2022 г.

Празник на Община Омуртаг 7 юни - полетът на Александър Александров

 

Община Омуртаг чества Официалния си празник - 7 юни

07.06.2022 г.

 

Публично обсъждане на отчета на бюджета на Община Омуртаг за 2021г.

15.08.2022 г.

 

Обява за общо събрание на МИГ Антоново-Омуртаг

03.10.2022 г.

 

ЗАПОВЕД № 417
от 22.10.2022 г.

24.10.2022 г.

 

ЗАПОВЕД № 427
от 28.10.2022 г.

28.10.2022 г.

 

ГРАФИК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТРАПЕЗНА ВОДА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ГРАД ОМУРТАГ ОТ ,, ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ"

 

04.11.2022 г.

Доклад относно одобряване на план-сметка за годишния размер на разходите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа и поддържане чистота на териториите за обществено ползване и определяне на таксата за битови отпадъци за 2023г.

08.11.2022г.

 

ГРАФИК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТРАПЕЗНА ВОДА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ГРАД ОМУРТАГ ОТ ,, ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ"

12-13 .11. 2022 г

11.11.2022 г.

 

Заповед № 456

18.11.2022 г .

 

Информация за проект BG16RFOP001-9.001-0002  „Укрепване на капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи", финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж" 2014 – 2020.

21.11.2022г.


Заповед№459 /25.11.22

28.11.2022 г.

Покана Обществено обсъждане ТБО 2023г.

21.12.2022

АКТУАЛНО 2023

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ № 25072000727 „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА В ОБЩИНА ОМУРТАГ"

09.01.2023 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНА  ОМУРТАГ

Обявява се процедура за подбор на здравен медиатор

07.02.2023

 

Омуртаг в помощ на пострадалите от опустошителните земетресения в Република Турция

07.02.2023 г.

 

ОТНОСНО : ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ

ОБЛИКА НА ГРАДСКИТЕ ПРОСТРАНСТВА И

СГРАДИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ОМУРТАГ

10.03.2023 Г.

ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

24.04.2023 г.

 

Доклад относно изменение и допълнение на "Политика за участието на община Омуртаг в общинските публични предприятия"

25.04.2023 г.


Община Омуртаг се включи в кампанията ,,Искам да съм полезен…Рециклирай ме!“

12.06.2023 г.

 

Публично обсъждане на отчета на бюджета за 2022г.

13.07.2023 г.

.

Заповед № 317/ 04-08-2023 г.

04.08.2023 г

 

Заповед №324/10.08.2023г. на Кмета на община Омуртаг за удължаване на бедствено положение на част от територията на Община Омуртаг - гр. Омуртаг и с. Великденче

10.08.2023 г

 

Покана за Публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Омуртаг за 2023г.

15.08.2023

 

Информация за пунктовете за предоставяне на вода на населението от държавния резерв.

18.08.2023 г.

ПРОТОКОЛ № 57 от 16.08.2023 г.

 

Съобщение съгласно член 62 а, ал1 от Закона за Водите

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 
ОБЯВЯВА КОНКУРС
За избор на ЕКСПЕРТ „КОМУНИКАЦИЯ, ИНФОРМАЦИЯ и ЛОГИСТИКА” в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Търговище

03.10.2023 г.

 

Решение относно избор на Временно изпълняващи длъжността кмет на община и кметове на кметства

26.10.2023 г.

Заповеди от директора на Областна дирекция "Земеделие" Търговище по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ
ОТНОСНО: Разпределение на масивите за ползване в землищата на община Омуртаг.

27.10.2023 г

 

Заповеди от директора на Областна дирекция "Земеделие" Търговище по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ
ОТНОСНО: Разпределение на масивите за ползване в землищата на община Омуртаг.
08.11.2023 г.

 


Заповед № 506 - 26.11.2023 г.

БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ 48 часа.

27.11.2023 г