20.08.2014 г.

Проведе се заключителната пресконференция по проект “Компетентна и ефективна общинска администрация - Омуртаг”

На 20 август 2014 година от 11,00 часа в заседателната зала на община Омуртаг се проведе заключителната пресконференция по проект “Компетентна и ефективна общинска администрация - Омуртаг” в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № А 12-22-135 от 21.05.2013 г. по Оперативна програма “Административен капацитет 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос ІІ. “Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. “Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG 051 PO 002/12/2.2-07.

Обща стойност на проекта: 86 805,20 лв. Безвъзмездната финансова помощ: 86 805,20 лв.

Ръководителят на проекта г-жа Рембие Ереджебова обясни, че продължителността на проекта съгласно първоначалния договор е бил 12 месеца, т.е. до 21.05.2014 г. Но предвид получени икономии в бюджета на проекта след проведените обществени поръчки за изпълнение на дейностите, срокът на договора се е  удължил с три месеца, до 21.08.2014 г.

 

След това тя представи подробен отчет за резултатите от проекта, постигнатите цели и дейностите , които са  изпълнени, а именно:

  • Създаване на организация за изпълнение на проекта
  • Изготвяне на документации за избор на изпълнители от служител от Община Омуртаг
  • Участие на 8 бр. ръководни и експертни служители от общинска администрация Омуртаг в обучения на Института по публична администрация
  • Организиране и провеждане на изнесено обучение за 60 броя служители на общинска администрация Омуртаг на тема: “Изграждане на екип и работа в екип. Усвояване на техники за компетентно поведение в деловата среда”

 

  • Организиране и провеждане на обучение за придобиване на професионална квалификация “Оператор на компютър”, специалност “Текстообработване” за 26 кметове на кметства и 14 бр. кметски наместници от Община Омуртаг
  • Дейности за информация и публичност

 

Според г-жа Ереджебова чрез изпълняване на настоящия проект и всички дейности по него, общата и специфични цели са изпълнени успешно.

В заключение тя благодари на всички, които са допринесли за реализацията на проекта. „И не на последно място благодаря на Кмета на Община Омуртаг - господин Неждет Шабан за оказаното доверие при определянето ми за ръководител на проекта. Надявам се с вашата помощ, че съм го оправдала”-допълни ръководителят на проекта.

На пресконференцията присъстваха заместник кметовете на Община Омуртаг г-жа Радка Рашева и г-н Мехмед Мехмедов. Присъстваха още кметове на кметства и кметски наместници, служители от Общинска администрация, представители на фирмите изпълнявали дейности по проекта, граждани, представители на медиите.