10.07.2014 г.

Публично обсъждане на Проекта на нова Наредба за управление на отпадъците на територията на община Омуртаг

 

Проведе се публично обсъждане на Проекта на нова Наредба за управление на отпадъците на територията на община Омуртаг , която определя условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, оползотворяването и обезвреждането на битови отпадъци на своята територия, разработена съгласно изискванията на закона и подзаконовите нормативни актове.

Публичното обсъждане се състоя днес от 10 часа в Заседателната зала на Общински съвет – гр.Омуртаг. Заместник председателят на ОС- гр.Омуртаг Ердинч Алиев откри публичното обсъждане и даде думата на еколога на общината Шенай Еюбова, която запозна присъстващите с Проекта на новата Наредба. От разяснения стана ясно, че  Проектът на новата Наредба е изцяло съобразен със Закона за управление на отпадъците включва дванадесет раздела:

 • Общи разпоредби
 • Права и задължения на Общинска Администрация
 • Права и задължения на физическите и юридическите лица
 • Организация на дейностите по третиране на битовите отпадъци
 • Организация на дейностите по третиране на строителните отпадъци и излишните земни маси
 • Организация на дейностите по третиране на производствените отпадъци
 • Организация на дейностите по третиране на масово разпространени отпадъци
 • Разделно събиране на отпадъци от опаковки
 • Разделно събиране на биоотпадъците
 • Контрол
 • Административно-наказателни разпоредби
 • Допълнителни разпоредби

В сравнение с настоящата, действаща Наредба за Управление на отпадъците на територията на Община Омуртаг няма съществени изменения в Проекта на новата Наредба. Постъпили писмени предложения по Проекта на Наредбата от жителите на община Омуртаг е нямало. Приемането на нова Наредба се налага поради изменения в новият Закон за управление на отпадъците.