До

Кметовете на кметства

Служителите от Общинска администрация - Омуртаг

Структури на гражданското общество

Представители на други общински администрации

Представители на бизнеса

Медиите

Гражданите на Община Омуртаг

П О К А Н А

Кметът на Община Омуртаг

Неждет Джевдет Шабан

Има удоволствието да покани Вас или Ваш представител на

Информационно събитие “Първа копка”,

предстоящо започване на СМР на обект по Проект: „Подобряване достъпа на населението и предоставяне на услуги и до уязвими групи чрез рехабилитация на общинска пътна инфраструктура” с ИД № 25/321/01375, който се осъществява с финансовата подкрепа на „ПРСР 2007-2013”, по МЯРКА 321  – Основни услуги на населението и икономиката в селските райони, съгласно договор № 25/321/01375 от 27.11.2012г.

Рехабилитация на общински път „TGV 1058/II-48, Омуртаг-п.к.Зелена Морава/-ВЕРЕНЦИ-БЪЛГАРАНОВО-МОГИЛЕЦ-/TGV1073/ от км 0+000  до км 16+500” на стойност 6 721 824,00 лв. с ДДС

Бенефициент: Община Омуртаг

Дата: 12.09.2014 г. от 18:00 часа

Място: Пред сградата на бившето кметство в с. Веренци, община Омуртаг

Неждет Шабан

Кмет на община Омуртаг


Проект: „Подобряване достъпа на населението и предоставяне на услуги и до уязвими групи чрез рехабилитация на общинска пътна инфраструктура” с ИД № 25/321/01375, който се осъществява с финансовата подкрепа на „ПРСР 2007-2013”, по МЯРКА 321  – ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, съгласно договор № 25/321/01375 от 27.11.2012г.

Одобрената субсидия е в размер на: 6 721 824,00 лв. с ДДС

Срок за изпълнение: не по- късно от 15 Юли 2015 г.

Проекта е насочен към извършване на инвестиция в рехабилитация  на пътната инфраструктура на група села от община Омуртаг след идентифициране нуждите на населението, живеещо в тях.

Основното предназначение на предвидения за основен ремонт път има социален характер и местно стопанско значение, свързан с обслужване локалното битово и стопанско движение на населението от прилежащите селища. Трасето е дълго 16,5 км и преминава през селата: Веренци, Българаново, Веселец, Могилец, а с напречно отклонение се осигурява връзка и със село Петрино.

В рамките на проекта е предвидена цялостна рехабилитация на общински път „TGV 1058/II-48, Омуртаг-п.к.Зелена Морава/-ВЕРЕНЦИ-БЪЛГАРАНОВО-МОГИЛЕЦ-/TGV1073/ от км 0+000  до км 16+500”.

Рехабилитацията ще се извърши на 2 основни етапа:

1 етап. Включва подетапи:

1.1. Пътни работи

1.2. Ремонт настилка и пътни платна

1.3. Разваляне при големи съоръжения

1.4. Ремонтни работи при големи съоръжения

2 етап. Включва подетапи:

2.1. Земни работи

2.2. Асфалтови работи

Изпълнител на СМР: ДЗЗД „Омуртаг – СПС-2013“, гр. Търговище

Авторски надзор: „Пецински“ ЕООД, гр. Варна

Строителен надзор: „Рутекс“ ООД, гр. София