П О К А Н А

Кметът на Община Омуртаг

Неждет Джевдет Шабан

Има удоволствието да покани Вас или Ваш представител на информационно събитие “Първа копка”, предстоящо започване на СМР на обекта по Проект «Разширение на Административен център на гр.Омуртаг II етап» с номер и дата на разрешението за строеж:  №17 от 07.05.2014 г., който се осъществява с финансови средства от  Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” и собствени средства на Община Омуртаг.

Бенефициент: Община Омуртаг

Дата: 06.08.2014 г. от 11:00 часа

Място: Пред сградата на Общинска администрация гр.Омуртаг

 

Неждет Шабан

Кмет на община Омуртаг

 


 

 

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Е Н  Л И С Т


1. Дата на откриване на строителна площадка:                                           

18.07.2014 г.

2. Номер и дата на разрешението за строеж:                                         

№17 от 07.05.2014 г.

3. Адрес на строителната площадка:           

УПИ ІІІ, кв. 77 ПИ №53535.501.1902 гр. Омуртаг, Община Омуртаг

4. Възложител:                                                         

Община Омуртаг

5. Вид на строежа:                                            

Разширение на Административен център на гр. Омуртаг – ІІ етап

6. Строител:                                                                                             

„Лисец” ЕООД гр. Омуртаг

7. Технически ръководител:                                                                                           

Ерхан Алиев Хюсеинов

8. Строителен надзор:                                                                                           

„СИ ВИ ЕМ КОНСУЛТ” гр. Търговище

9. Координатор по БЗ за етапа на изпълнение на строежа:                                          

Исмаил Салимов

10. Планирана дата за започване на строежа:                                                                        

18.07.2014 г.

11. Планирана продължителност на работа на строителната площадка:

4 месеца

12. Планиран максимален брой работещи на строителната площадка:                                      

35 човека

9. Стойност на строително-монтажните работи:          

403 045.37 лв.

10. Източник на финансиране: Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” (до 355 000лв.) и собствени средства на Община Омуртаг