15.05.2014 г.

Община Омуртаг ще запази всички 11 работни места, създадени при реализацията на проект “Развитие на социалните услуги за “Помощ в дома”, чрез създаване на Звено за услуги в домашна среда на територията на Община Омуртаг” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.

 

На 14 май 2014 г. от 14 часа в залата на община Омуртаг бе проведена заключителна пресконференция  по проект “Развитие на социалните услуги за “Помощ в дома”, чрез създаване на Звено за услуги в домашна среда на територията на Община Омуртаг”. Кмета на общината Неждет Шабан поздрави присъстващите с успешно приключилия проект и подчерта, че общинското ръководство винаги е работило по социални проекти – изградения Дневен център за възрастни преди няколко години, продължаващия все още „Подкрепа за достоен живот", няколкото проекта за заетост съвместно с Бюрото по труда. До края на годината се очаква да бъдат реализирани още проекти на територията на общината.

По сключения договор между община Омуртаг и АСП на  стойност 83 923,09 лв., осем домашни санитари и двама социални работници трябваше да се грижат за 26 потребители – лица с трайни увреждания – деца и възрастни с ограничения и невъзможност за самообслужване.

При подадени документи от 72 потребители, по време на едногодишното предоставяне на услугата, хората, които я получиха, станаха 39. Според тарифата утвърдената от Общински съвет Омуртаг, таксата събирана от технически секретар е 0.20 лв/ч .

От 01.05.2014 год., за срок не по малък от една година от датата на одобрение на окончателния доклад по проекта, създаденото Звено за усулуги в домашна среда към съществуващ домашен социален патронаж, в същия състав ще продължи да предоставя услугата “Помощ в дома“, на хора с увреждания и възрастни , които имат нужда от нея.

Дейностите заложени в договора за безвъзмездна финансова помощ са изпълнени на 100%. Оборудван бе офис на звеното с необходимата офис техника и мебели за нормалното му фунциониране. След проведен конкурс по КТ, в който  за обявените позиции се явиха 35 кандидати, бяха назначени 11 безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране – персонал в звеното за услуги. Техническият секретар, двамата социални работници и осем домашни санитари преминаха тридневен курс на обучение. На обучените лица бяха връчени сертификати.

В момента услугата се предоставя в селата Камбурово, Козма Презвитер, Звездица, Горно Новково, Голямо Църквище  и в гр.Омуртаг.

В с.Камбурово един домашен санитар обслужва петима потребители, в с.Козма Презвитер – двама домашни санитари обслужват 7 потребители, от които едно дете, в с.Звездица - един домашен санитар обслужва трима потребители, двама от които в Горно Новково и Голямо Църквище. В гр.Омуртаг - трима домашни санитарии, обслужват 10 потребители, а двамата социални работници - 6 потребители. Една потребителка ползва услугите и на домашен санитар и социален работник. В момента има 3 чакащи да бъдат включени като потребители на услугата.