13.12.2013 г. /Петък/

 

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТО-БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ОМУРТАГ ЗА 2014 ГОДИНА

 

В община Омуртаг днес се проведе публично обсъждане на проекто-бюджета за 2014 г. На обсъждането присъстваха заместник председателите на Общински съвет – Омуртаг, Ангел Кънчев и Ердинч Алиев, заместник кметът Радка Рашева, секретарят на общината Рембие Ереджебова, общински съветници, кметове на кметства, общински служители, граждани и представители на местното радио. Директорът на дирекция „Финансово-счетоводни дейност” Фахри Ниязи представи на присъстващите  проекта за бюджет на община Омуртаг за 2014 г. Той  е на обща стойност 11 928 178 лв. От тях 2 267 300 лв. са от местни данъчни и неданъчни приходи. Приходите по проекто–бюджета на община Омуртаг от държавни дейности за 2014 г. са 8 300 387 лв., с ръст 3,51% спрямо миналата година, когато средствата са били 8 009 157 лв. Увеличение от 16,54 %  има и на целевата субсидия за капиталови разходи.  За тази година сумата 727 900 лв., за  2013 тя е била 607 500 лв.

Юрисконсултът на общината Владислава Петрова представи постъпилите  25 предложения за капиталови разходи от кметове на кметства и кметски наместничества. Те бяха основно в две направления, за асфалтиране на пътища и водоснабдяване. Направени бяха и други предложения, като извършване на основен ремонт на пътната мрежа в град Омуртаг и ремонт на ритуалната зала и дофинансиране на звеното за социални услуги в домашна среда по проект „Помощ в дома”.

В заключение секретарят Рембие Ереджебова, каза че за постъпилите предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще бъде приложен, като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му от кмета Неждет Шабан за разглеждане от общинския съвет.