04.04.2014 г.

ОБЕКТ: “Рехабилитация на обществени зелени площи

Парк в местността “Парка” гр.Омуртаг

Възложител : Община Омуртаг

Изпълнител:”Антора “ЕАД

Договор : от 07.08.2013 год.


В процес на реализация е Проект «Рехабилитация на обществени зелени площи – парк в местността „Парка”, гр. Омуртаг» по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони”. Фирмата изпълнител е “АНТОРА” ЕАД, гр.Разград, строителният надзор се осъществява от  „СИ ВИ ЕМ Консулт” ООД, гр.Търговище, а авторският надзор от  „ЯНКУЛА АРХ” ЕООД, гр.София.

Договорът е на стойност 1 072 929,60 лв. с ДДС.Община Омуртаг влага собствени средства в размер на близо 110 000,00 лв.

Към момента продължава изпълнението на строително-монтажните работи по проекта.

Рехабилитацията се изразява в реконструкция на старата алейна мрежа и изграждане на нова такава, изграждане на масивна стоманобетонна ограда с ажурни пана, изграждане на нова ел. инсталация за парково осветление и нова водопроводна мрежа за сезонно измиване на алейната мрежа, изграждане на обслужваща сграда, на система за видеонаблюдение, озеленяване, паркоустрояване, парково обзавеждане на алеите, места за отдих и детски площадки.

ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА

За обслужване на парка и охраната му се изгражда нова едноетажна обслужваща сграда, със санитарни възли, помещения за видеонаблюдение, склад за градински инструменти и инвентар. Тя се намира в югозападната част на парка. Конструкцията на сградата е монолитна, гредова с носещи стоманобетонови елементи, от тухли с външна топлоизолация. Вътрешните стени и таваните са облицовани с гипсокартон.

Покривната конструкция е от дървен материал и битомни керемиди, която към момента е изпълнена. Сградата се изгражда с обслужваща цел.

СМР/строително-монтажните работи/ , ВиК и ел.инсталации са изпълнени по сградата, остават да се изпълнят довършителни работи като:

Зареждане с тоалетни умивалници, клозети с ниско разполажени порцеланови казанчета, писоари, електрически радиатори, ел.зареждане, Предстои изгражданене на инсталацията за видеонаблюдение, оборудвана с ротационни камери, които ще обхващат ключови зони от парка. Камерите ще се монтират на стълбовете за осветление и ще се управляват от залата за охрана и видеонаблюдение.

Канализацията на сграда се зауства в новопроектираната изгребна яма - 9м3,която  е изградена.

 

АЛЕЙНА МРЕЖА

Всички съществуващи алеи, както и новопроектираните - продължението на околовръстната алея и две по-къси алеи са възстановени за доизграждането им. По-голямата част от  алеите са изпълнени и  завършват с настилка от неформован естествен камък – „гнайс”, който е с високи естетически качества и издръжливост.

 

ВИК МРЕЖИ

Водопреносната система на парка, която се изгражда с цел сезонно измиване на алейната мрежа и по изключение за поливане на зелените площи е изпълнена. Изградени са десет броя градински  хидранти 1 ¼”. В централната част се изгражда фонтан.

 

ОГРАДА

Предвидено е изпълнение на ограда на парка по периферията му с височина 2.20 м над съществуващия терен. Оградата  е с плътно масивна част и ажурни пана от ковано желязо. Изпълнена е  плътно масивната част и са монтирани паната на оградата 98%..

Предвижда се изграждане на три броя порти, от които двете са изпълнени. Плътната част на оградата се облицова с естествен камък „гнайс”, която в момента се изпълнява.Предстои в горната част на оградата да се монтират шапки.

 

ПАРКОВО ОСВЕТЛЕНИЕ

Отстранени са всички стари надземни ел. съоръжения и мрежи и се изгради изцяло нова ел. инсталация за парково алейно осветление с предвидено разполагане на фенери по ограда през 15 м. Предвидено е всички осветителни тела да са оборудвани с енергоспестяващи лампи. Работи се по парковото осветление.


ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ

Обособяват се и се изграждат две детски площадки. Предвидени са всички елементи, характерни за тяхното – пейки, кошчета, информационни табели,  пясъчници/с дебелина 40 см. с фин каменен материал до 8 мм./, съоръжения за игра, отговарящи на условията за безопасност и др. Детските площадки са отпочнати.


ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

Дейностите по озеленяването (затревяване и засаждане на дървесна и храстовидна растителност, цветни лехи и други подобни) - се извършват съгласно указанията дадени в проекта – част дендрология.

Проекта предвижда реконструкция и дообогатяване на парковите пространства. Изграждане на дървесно–храстови групи, които допълват съществуващите насаждения и внасят разнообразие в парковите композиции. Засаждането на новопроектираната растителност е към своя край.