17.12.2013 г.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „КОМПЕТЕНТНА И ЕФЕКТИВНА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ОМУРТАГ”

В Заседателната зала на община Омуртаг днес от 11,00 часа Рембие Ереджебова, представи Проект „Компетентна и ефективна общинска администрация”. Госпожа Ереджебова, която е секретар на община Омуртаг е и ръководител на проекта, който се финансира от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. На 21.05.2013 г. е подписан  Договор за безвъзмездна финансова помощ  № А 12-22-135-/21.05.2013 г. на общата стойност 86 805,20 лева. Община Омуртаг е бенефициент. Продължителността на проекта е 12 месеца и трябва да приключи на 21.05.2014 г. Общата цел е да допринесе за повишаване на квалификацията на служителите в администрацията, чрез провеждане на обучения в страната. Целевите групи на проекта са общинска администрация Омуртаг и кметове на кметства и кметски наместници. Специфичните цели са да се подобри професионалната компетентност на служителите в общинска администрация Омуртаг за по-ефективно изпълнение на задълженията и да се подобри организацията на работа в Община Омуртаг, чрез провеждане на обучения за служителите в общинска администрация Омуртаг и кметовете на населени места и кметските наместници, съобразно техните компетенции и нужди от обучение.

Очакваните резултати след финала  на проекта са повишена квалификация на служителите в общинска администрация Омуртаг, в резултат на проведените обучения.

  • Подобрена професионална компетентност на служителите в общинска администрация Омуртаг, за по-ефективно изпълнение на задълженията.
  • Подобрена организация на работа в Община Омуртаг, чрез провежданите обучения за служителите от администрацията, съобразно техните компетенции и нужди от обучение.