03.02.2015 г. /Вторник/

 

ПРОВЕДЕ СЕ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ОМУРТАГ ЗА 2015 ГОДИНА

 

Днес от 14 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Омуртаг се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на общината за 2015 г. На обсъждането присъстваха ръководството на общината, общински съветници, кметове на населени места, представители на институции и граждани. Проектобюджетът за  2015 г. бе представен от директора на дирекция „Финансово-счетоводни дейности” Фахри Ниязи. От изложената информация стана ясно, че общият размер на финансовата рамка на прогнозния бюджет за тази година е 10 285 258 лв., от които 6 175 190 лв. са от държавна субсидия и 4 159 968 лв. от собствени приходи.

Кметът Неждет Шабан анализирайки прогнозния бюджет за 2015 г. отчете, че годината ще бъде трудна, защото в сравнение с предходната тази година макрорамката е намалена и няма ръст на средствата за капиталови разходи. Г-н Шабан каза, че общината ще разчита основно на собствените си приходи, от където се очаква да постъпят 2 194 058 лв. и на фонд приватизация, от където се предвижда да се съберат 500 хил.лв. Кметът отбеляза, че при постъпленията от централния бюджет по-значителен ръст има на субсидията за читалищата, детските заведения и здравеопазването. Като основни приоритети при сформирането на бюджет 2015 градоначалникът посочи приключването на недовършените проекти и не разплатените разходи от 2014 г., както и разрешаването на проблеми с водоснабдяването и пътната инфраструктура.

 

По време на публичното обсъждане разбрахме, че предварително са били проведени индивидуални срещи с кметовете и кметските наместници от общината, които са представили своите предложения за включване в новия бюджетен период. Техните искания са били за асфалтиране на пътища, изграждане на детски площадки, ремонт на обществени чешми, кладенци и др.

Интересни предложения постъпиха от страна на общинските съветници, които касаеха общинската болница. Според едно от тях  се иска планиране на средства в размер на 21 хил.лв. за стипендии на студенти по медицина, които желаят да сключат договор с общината, според който след завършване на образованието си ще работят в Многопрофилната болница за активно лечение – Омуртаг за срок от три до пет години. Според второто предложение се иска да бъдат заделени средства за обследване и проектиране на тяло „А” на болницата, след което да се извърши саниране.

Други предложения, които постъпиха са за бетониране на крайната алея на гробищния парк в гр.Омуртаг и на ул.”Македонска”, която също е в общинския център.