15.01.2015 г.

На проведеното извънредно заседание днес Общински съвет – Омуртаг  одобри предложенията на кмета Неждет Шабан, които бяха във връзка с публикувана обява на Министерството на труда и социалната политика за набирането на проекти за реализация през 2015 година по Проект „Красива България”.

По Мярка 01 Подобряване на обществената среда в населените места, Общинският съвет одобри намерението на Община Омуртаг да кандидатства с два обекта, на които се предвижда изграждането на две детски площадки за ползватели до 3 години и от три до 12 години. Те ще бъдат в град Омуртаг, като едната ще бъде между имота на бившият Дом за деца лишени от родителски грижи и блок № 103 на ул.”Волга”, а другата на ул.”Витоша” /пред градинката на ресторанта, който се намира там/.

По Мярка 02 Подобряване на социалната инфраструктура общинските съветници приеха кандидатстването на общината с обект „Многофункционална спортна площадка”, в двора на Основно училище „Н.Й.Вапцаров” с. Врани кон. Според одобрените решения ОбС – Омуртаг възлага на Кмета на Община Омуртаг да предприеме всички действия, свързани с подготовката и кандидатстването по Мярка 01 и 02.

ОбС – Омуртаг се ангажира да осигури съфинансирането от страна на общината в размер на 50 % от стойността на проектите.