СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АНТОНОВО – ОМУРТАГ”

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  АНТОНОВО – ОМУРТАГ”

 ГР. АНТОНОВО, БУЛ. „ТУЗЛУШКИ ГЕРОЙ” № 53 

О Б Я В А 

            Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Антоново – Омуртаг”, на основание чл. 28, ал. 1 от Устава си,СВИКВА  Общо събрание на 14април 2016 год., което ще се проведе от 10.00 часа в Заседателната зала на Община Омуртаг, при следния 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

  1. Промeни в Устава на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Антоново – Омуртаг”.
  2. Разни. 

         УС на СНЦ „МИГ Антоново – Омуртаг” 

11.03.2016 год.

 

дата на публикуване 11.03.2016