Кметът на Община Омуртаг инж. Ешреф Ешрефов, символично даде старт на първия проект, който ще се реализира по време на неговия мандат

На 27 ноември 2015 г. /петък/, в Заседателната зала на Общинска администрация – Омуртаг, бе представен проект "Помощ за независим живот" по ОП „ Развитие на човешките ресурси”  финансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Пресконференцията, бе открита от градоначалника на Омуртаг Ешреф Ешрефов. Приветствайки присъстващите граждани, представители на медиите, служителите на общинска администрация и екипа на проекта, той каза:

”С реализацията на този проект се надявам да се подобри значително живота на една група хора, които са поставени в голяма степен в изолация от обществения живот.Това са лица със значими здравни и социални проблеми, инвалиди, възрастни хора над 65 години, които трудно се обслужват сами в къщи,  много често живеещи сами, а някои от тях и без близки и роднини. В същото време,  когато назначим от началото на януари 2016 година домашните санитари, социални работници и лични асистенти, които ще се грижат за тях,  ще дадем възможност на техните  близки, да започнат отново работа и те също да излязат от излозацията в къщи. Надявам се, че  макар и с малко ще намалим безработицата в общината”.

Продължителността на представения проект ще бъде 27 месеца, а стойността му е 499 960 лв.   По него се предвижда от месец януари 2016 г. да бъдат назначени 8 домашни санитари, по 2 социални работници и лични асистенти, които са част от Звеното за услуги в домашна среда, създадено по проект ”Помощ в дома”, реализиран преди две години в Омуртаг. Така се получава приемственост и се надгражда вече създадена структура за оказване на помощ на социално изолирани групи от населението. В същото време през месец март, когато приключи схема "Нови алтернативи",изпълнявана в момента в община Омуртаг,  ще бъдат назначени още  5 броя домашни помощници, 2 броя социални асистенти и 26 броя лични асистенти.