ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОМУРТАГ ИЗБРА ВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЯВАЩ ДЛЪЖНОСТТА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА “МБАЛ–ОМУРТАГ“ЕАД

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОМУРТАГ ИЗБРА ВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЯВАЩ ДЛЪЖНОСТТА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА “МБАЛ–ОМУРТАГ“ЕАД,

гр. ОМУРТАГ

На проведеното на 19 юни 2017 г. двадесет и девето извънредно заседание  Общински съвет – гр.Омуртаг, по предложение на Председателя на Общински съвет – Омуртаг Д-р Метин Исмаил, във връзка с изложена писмена оставка на Изпълнителния директор на дружеството – Зюлбие Исмаилова Мустафова от 13.06.2017 година, Общински съвет - Омуртаг избра за временно изпълняващ длъжността „Изпълнителен Директор” на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ОМУРТАГ”ЕАД, гр. Омуртаг - Д-р Йошенка Ненчева Желязкова-Русева, която е с образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина със специалност Акушерство и гинекология.

Кметът на община Омуртаг инж. Ешреф Ешрефов в изказването си подчерта, че:  „Трябва да положим всички усилия, за да запазим болницата, тъй като пациенто-потока към нашата болница е много голям и ако има актуализация на пътеки и промяна на стандартите, то тогава нашата болница няма да има финансови проблеми. Редно е да се знае, че по статистически данни на НСОБ, 80 % и повече от Общинските болници са пред фалит, като причините затова според експерти в областта на здравеопазването са комплексни:

  1. Високите изисквания в медицинските стандарти и клиничните пътеки.
  2. Лимитите за болниците и над лимитната дейност не се финансират.

От тук става ясно, че трябва да бъде променено законодателството.”

Кметът на община Омуртаг инж. Ешреф Ешрефов твърдо заяви, че „заедно  всички - Общинска администрация и Общинските съветници, ще положим всички усилия в рамките на закона и според възможностите ни да запазим „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ОМУРТАГ”ЕАД, гр. Омуртаг.”

Предложението бе прието единодушно от всички присъстващи общински съветници.

Пожелаха на новоизбрания Изпълнителен Директор Д-р Йошенка Ненчева Желязкова-Русева успех, съвместна работа и взаимна подкрепа.

По втора точка от дневния ред бяха избрани и новите членове на Съвета на Директорите на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ОМУРТАГ”ЕАД, гр. Омуртаг.”

Вижте ГАЛЕРИЯ тук