БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ОМУРТАГ 2018 г.

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ОМУРТАГ 2018 г.

 

На 30.01.2018 г. на редовно заседание на Общински съвет  - Омуртаг бе разгледан и приет бюджета на община Омуртаг за 2018г.

В него са заложени приходи общо 16 314 753 лв., в т.ч.: собствени приходи в размер на 3 481 281 лв., обща изравнителна субсидия 1 573 100 лв., обща субсидия за делегирани държавни дейност 7 660 837 лв., преходен остатък от 2017г. 2 146 995 лв.

Размерът на предвидените разходи е 16 214 753 лв., в т.ч.: държавни дейности 8 229 801 лв., общински дейности 7 804 952 лв. и дофинансиране на държавни дейности с местни приходи – 280 000 лв.

Приетата инвестиционна програма за 2018г., която е на стойност 6 188 268 лв.

Общинските съветници одобриха, капиталова програма на общината в размер на 6 188 268 лв., ето и приоритетите по нея от кмета на общината инж. Ешреф Ешрефов.

Предвидените капиталови разходи на община Омуртаг възлизат на над 6 мил.лв.

При разпределението на тези средства се ръководихме от следните основни цели.

  1. 1. На първо място поставихме подобряване на водоснабдяването на град Омуртаг и населените места с нарушено водоснабдяване.

  • Основен проблем на водоснабдяването на гр. Омуртаг е изключително лошото техническо състояние на вътрешната водопроводна мрежа на града. Загубите са над 75-80 %, което води до недостиг на питейна вода. Причините се дължат на скрити аварии, които възникват поради амортизирани тръби и високо налягане на определени места. При такива големи загуби не е възможно непрекъснато водоподаване 24 ч/денонощие.

 

С оглед свеждане до минимум загубите и подобряване на водоподаването с оптимално налягане се направиха необходимите проучвания за зониране на града и реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа. Изготвени са технически проекти за поетапна цялостна реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на гр. Омуртаг, както следва:

 

Става ясно, че за цялостна реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на гр. Омуртаг са необходими финансови средства в размер на 15 млн.лв. с ДДС за строително-монтажните дейности и около 500-600 хил.лв. за други дейности, като  съгласуване на проектите, строителен надзор, авторски надзор, временна организация на движение, приемателни комисии и др.разходи или общо необходимите средства са около 15 мл.лв.

При цялостната реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на града ще бъдат подменени около 28 хил. м. съществуващи тръби с тръби PEHD – полиетилен висока плътност тип 100 и около 15 хил. метра тръбни сградни отклонения или общо 43 000 метра.

Видно от по-горе изложеното, изготвените проекти са на стойност около 16 млн. лв. Това е непосилна сума за общинския бюджет. За реализирането им е необходима помощ от страна на Държавата, в лицето на институциите управляващи водните ресурси в страната. Тук е момента да се обединят усилията на всички политически партии в града, за да бъдат насочени в посока осигуряване на финансови средства. По този начин ще покажем съпричастността си към решаване на половинвековния проблем с водоснабдяването град Омуртаг.

 

По отношение на водоподаването по селата :

 

ü За подобряване на водоподаването в с.Камбурово е изготвен инвестиционен проект за рехабилитация на цялата вътрешна водопроводна мрежа. Проектът предвижда реконструкция на водопроводната мрежа с дължина 12 738 метра и подмяна на старите и амортизирани тръби, с тръби от полиетилен висока плътност, а така също и подмяна на сградните водопроводни отклонения. Проектът е на стойност близо 2,2 млн. лв. Реализацията му не е включена в капиталовата програма на общината за 2018г., но търсим алтернативни източници за финансиране.

 

-         През 2017г. се изработи инвестиционен проект за реконструкция на довеждащия водопровод на с.Могилец. През настоящата година е планирано изпълнение на ремонтните дейности по него, с което ще се намалят загубите на питейна вода за селото;

-         През предходната година се възложиха необходимите проучвателни дейности и подготовка на документи за водоползване чрез разкриване на нови водоизточници за селата Чернокапци и Кестеняво. Същите ще продължат и през настоящата година.

 

 

2. Второ - Подобряване на условията за спорт и игра на деца и младежи

 

В тази насока продължават започнатите идеи за подобряване на условията за безопасна игра на децата. Изготвени са необходимите проекти и сега предстои изпълнението им. Ще се извърши обновяване на детската площадка в ЦДГ „Радост” гр. Омуртаг, намираща се на ул. Аспарух 12. Също така ще се изградят и нови детски площадки в селата Долно Козарево, Церовище, Звездица, Илийно, Г.Хубавка, и Кестеняво.

Полагат се грижи и за подобряване на условията за спорт. В тази връзка е планувано изготвяне на инвестиционни проекти за изграждане на нова спортна площадка на открито към Стадиона на града, както и изработване на проект за обновяване на съществуващата спортна зала.

 

3. На трето място си поставихме за цел да подобрим условията в детските градини и училища.

 

С цел подобряване на материалната база в сферата на образованието детската градина, намираща се на ул. Аспарух в гр. Омуртаг (бившата Ценка и Цветанка) ще възложи изготвяне на инвестиционен проект за цялостно обновяване на сградния фонд. Идеята е с подготвената техническа документация да се търси външно финансиране.

Също така предлагаме заделяне на средства за цялостна реконструкция на покрива на бившето училище в с. Церовище, което по настоящем се ползва за детска градина; както и проектиране на допълнителни класни стаи в ОУ с. Плъстина и др.

По модул „Оптимизиране на училищната мрежа” предстоят ремонтни дейности по сградата на общежитие към ОУ „Н. Вапцаров”, с. Врани кон.

 

4.ПОДОБРЯВАНЕ НА ПЪТНАТА И УЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА

 

През 2018 г. продължаваме да се стремим към подобряване на безопасността и комфорта на движение по улиците в общината. Получаваме редица жалби и молби от граждани за ремонтиране на улици, които не са поддържани от 30-40 години. За тази цел предвиждаме подобряване на пътните и тротоарни настилки. Насочваме средства за изпълнение на строително-ремонтни работи по улици „Н.Вапцаров” и „Ц.Церковски” в гр.Омуртаг. Населени места, по които ще се извършват ремонтни дейности по улици, са: Зелена морава, Пъдарино, Станец, Първан, Веренци, Висок, Българаново, П.Хитово, Горно Козарево, Долно Козарево, Кестеняво, Врани кон и Обител.

 

Успоредно с това ще се подготвят и инвестиционни проекти за рехабилитация на други улици, както в града така и по населени места.

 

През 2016г. Община Омуртаг подготви и внесе проект за рехабилитация на пътната и тротоарна настилка на ул. Цар Освободител. Към края на годината същият получи одобрение и е сключен договор с Държавен фонд Земеделие на стойност над 1,8 млн.лв. Започнати са процедури по изпълнение на проекта. Очакваме ремонтните работи да стартират през второто полугодие на тази година.

5. ПОДОБРЯВАНЕ НА СГРАДИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ

Важен приоритет за нас е поддържането и на обществените сгради. Предстои основен ремонт на покрива на Читалището в с.Врани кон, възстановяване на покрива на Комбинираната сграда (кметство и читалище) в с.Г.Хубавка, на която конструкцията е силно повредена. Също така предстоят текущи ремонти и в административните сгради на Общината, реконструкция на читалищната сграда в с.П.Хитово, текущ ремонт на Кметство с.Долно Козарево, частичен ремонт на Комбинирана сграда (кметство) с.Великденче, читалище Врани кон ще се ремонтира покрива и ще се направи основен ремонт в читалището в  с.Горна Хубавка и др.

6. ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

Тук е момента да благодаря на всички Общински съветници за това ,че за пръв път през моя мандат заделихме средства за болницата, като за миналата година средствата бяха 210 хил.лв., като основната ни цел е запазването на болницата. И тази година сме заделили близо 250 хил.лв. Трябва всички да обединим усилия без значение на политическата принадлежност, за да спасим болницата, но това трябва да стане не само на теория и на думи , а трябва да действаме, както виждате сме заделили пак повтарям 250 хил.лв. Разбира се очакваме и помощ от държавата, тъй като стана ясно, че общинските болници трудно могат да оцелеят без държавна помощ.

Уважаеми Общински съветници в заключение искам да кажа, че така представения бюджет за 2018 година е един добре балансиран засягащ почти всички сфери в общината и почти всички населени места в общината, основната идея,  по която сме се ръководили е обществения интерес и за това мисля, че ще го подкрепите, за което предварително Ви благодаря!

ФОТОГАЛЕРИЯ