Бюджет на Община Омуртаг 2017

На 30 януари 2017 г. общинските съветници приеха бюджета на Община Омуртаг

За тази година той е в размер на 13 млн.343 хил.лв.  7 297 298 лв. са държавна субсидия и 6 045 702 лв. собствени приходи. В сравнение с миналогодишния бюджет има ръст от 735 930 лв. или 5,84%. Целевата субсидия за капиталови разходи е също по-голяма в сравнение с миналата година -1 019 600 лв.

Общинските съветници одобриха, амбициозната капиталова програма на общината в размер на 4 496 648 лв., като допълнителните средства по нея ще бъдат осигурени от собствени приходи в размер на 1 217 073 лв. и останалите от външни източници, от национални и европейски фондове. Ето и приоритетите по нея защитени от кмета на общината инж. Ешреф Ешрефов.

През 2017 година насоката на работа на Община Омуртаг ще бъде към подобряване качеството на живот на жителите. Основните ни цели са:

  1. 1. ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ПО ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

Общинска администрация насочва своите усилия към подобряване на материалната база в сферата на образованието. В тази връзка започваме подготовка на необходимата документация за кандидатстване за финансиране на цялостно обновяване на две от сградите, ползвани за детски градини – така наречената „Ценка и Цветанка“ в гр.Омуртаг и детската градина в с.Камбурово. За тях ще се възложи техническо и енергийно обследване на сградите, за да се определи състоянието и необходимите ремонтни работи, които следва да се проектират. Освен сградата е необходимо и облагородяване на терените, които се ползват за площадки за игра. С оглед осигуряване на безопасна игра на децата от детските градини ще се извърши възлагане на инвестиционни проекти за детски площадки за двете детски градини. Подготвената техническа документация ще ни даде възможност да търсим външно финансиране.

Също така предлагаме заделяне на средства за цялостна реконструкция на  покрива на бившето училище в с.Церовище, което по настоящем се ползва за детска градина; ремонт на котела в детска ясла-Омуртаг; проектиране на допълнителни класни стаи в ОУ с.Плъстина и др.

 

  1. 2. ПОДОБРЯВАНЕ ВОДОСНАБДЯВАНЕТО НА ГР.ОМУРТАГ И НАСЕЛЕНИ МЕСТА С ПОСТОЯНEН РЕЖИМ НА ВОДОПОДАВАНЕ
  • Основен проблем на водоснабдяването на гр.Омуртаг е изключително лошото техническо състояние на вътрешната водопроводна мрежа на града. Загубите са над 70%, което води до недостиг на питейна вода. Причините се дължат на скрити аварии, които възникват поради амортизирани тръби и високо налягане на определени места.

С оглед свеждане до минимум загубите и подобряване на водоподаването с оптимално налягане се направиха необходимите хидравлични проучвания за зониране на града и реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа. Изготвен е технически проект за цялостна реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на гр.Омуртаг. Предстоят съгласувателни процедури и издаване на разрешение за строеж. При стабилизиране на политическата обстановка в страната ще се направят постъпки за национално финансиране на реконструкция на водопроводната мрежа на града. През този програмен период за европейско финансиране във водния сектор не може да разчитаме.

През 2016г. Община Омуртаг подготви и внесе проект за рехабилитация на пътната и тротоарна настилка на ул.Цар Освободител. Същият е с много добра оценка и очакваме до месец Април да бъде одобрен. За да се гарантира не нарушаване на пътната настилка, тази година ще започнат строително-монтажни работи по реконструкция на водопроводната мрежа по ул. Цар Освободител от кръстовището с второкласния път до кръстовището с ул.Хан Аспарух.

  • Допълнително водоснабдяване на села с постоянен режим на водоподаване – През 2016г. извършихме дейности за разкриване на допълнителни водоизточници за питейно водоснабдяване на селата Чернокапци, Кестеняво, Могилец и Презвитер Козма. През  тази година ще продължим започнатата работа, като извършване на хидрогеоложки проучвания, изготвяне на проекти за допълнителни водохващания, санитарно-охранителни зони и съгласувателни процедури с Министерството на околната среда и водите за селата Чернокапци, Кестеняво и Презвитер Козма, а за Могилец ще се изготви инвестиционен проект за реконструкция на довеждащия водопровод, с оглед до края на годината и през следващата да започне изграждането му.
  1. 3. ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА ЗА СПОРТ И ИГРА ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ

Важно е да обръщаме внимание на децата и младежите и възможността за здравословен начин на живот и забавление. По този приоритет също ще продължим започнатите през 2016 проекти: ще се довърши Многофункционалната спортна площадка в с.Врани кон, ще се довърши детската площадка в центъра на града и ще се изградят нови такива в двора на детската градина в с.Долно Козарево и в близост до кметството в с.Горна Хубавка;

Също така ще се  подготви и проект за изграждане на спортна площадка на открито в гр.Омуртаг.

Важен обект за спортни занимания на закрито е спортната сграда в Стадиона, която не се използва толкова активно поради не добрите условия. За нея предвиждаме техническо и енергийно обследване, на база на което да се изготви техническа документация за кандидатстване за цялостен ремонт и реконструкция. `

  1. 4. ПОДОБРЯВАНЕ НА ПЪТНАТА И УЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА

През 2017 г. ще се стремим към подобряване на безопасността и комфорта на движение по пътищата и улиците в общината. За тази цел предвиждаме подобряване на пътните и тротоарни настилки. Насочваме средства за изпълнение на строително-ремонтни работи по улици в гр.Омуртаг, а именно: ул.Дунав, ул.Отец Паисий, ул.Оборище, ул.Лисец, ул.Пирин и Радецки.

Населени места, по които ще се извършват ремонтни дейности по улици, са: Горно Новково, Долно Козарево, Горно Козарево, Могилец, Врани кон, Голямо Църквище, Българаново, Обител, Чернокапци и Панайот Хитово.

Успоредно с това се подготвят и инвестиционни проекти за рехабилитация на други улици, както в града така и по населени места.

Ще се изпълнят текущи ремонти и по настилката на пътища и улици водещи до гробищни паркове, моста за с.Бостан и др.

 

  1. ПОДОБРЯВАНЕ НА СГРАДИ И ТЕРЕНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ

Важен приоритет за нас е поддържането на обществените сгради. Сключени са необходимите договори и са започнати строително–ремонтните работи по Обредния дом в гр.Омуртаг. Същите ще приключат през тази година. Това ще подобри облика на централната част на града и атмосферата при провеждане на ритуалите. С изпълнение на предвидените дейности ще се съхрани тази важна за нас сграда, като ще се изпълнят и мерки за енергийна ефективност;

Друга важна сграда е административната сграда на Община Омуртаг, в която се помещава и Районния съд. През тази година ще се извърши цялостна реконструкция на покрива, като се изпълни и топлоизолация на таванската плоча.

Ще се извърши реконструкция и на читалищната сграда в с.Панайот Хитово, където е необходим ремонт на покрива и смяна на дограмата. Предвидени са ремонтни дейности в Кметството на с.Рътлина и домашния патронаж в гр.Омуртаг.

През тази година ще се работи за разширение на Гробищния парк в гр.Омуртаг –в момента се изготвя подробен устройствен план, след което ще се възложи проектиране.

  1. 6. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

 

Със значителен обществен интерес е Националната програма за енергийна ефективност на Многофамилни жилищни сгради. В  процес на изпълнение е сграда на ул.Дунав 31 в гр.Омуртаг, провежда се обществена поръчка за избор на изпълнител за сграда на ул. Искър 17. Одобрени за участие в програмата са още три Сдружения на собствениците на сгради: Здравец 14, Здравец 16 и Генералска 73, вх.А. Подадени са заявления за подписване на тристранни договори за финансиране – между мен, като представляващ собствениците, Областния управител и Българска банка за развитие АД. При осигурено финансиране, ще се пристъпи към процедури по избор на изпълнители.

На критиките отправени към кмета на Община Омуртаг  от опозицията, че бюджетът е нереалистичен, той отговори, че с общи усилия ще бъде изпълнено всичко заложено за 2017 г. За усилията на общината да изпълни оздравителната програма приета през миналата година, показателно е писмото получено от Министерство на финансите със положително становище.

Вижте снимки тук