ОБЩИНА ОМУРТАГ, ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
гр.Омуртаг- 7900, ул.”Ал.Стамболийски” № 2 А, тел.0605/6 23 11. факсб 35 02
На основание чл.21 ,ал.1,т.10 от ЗМСАМА и чл. 13 и чл.17, ал.1 от Закона за общинския дълг, и Решение №87 на Общински съвет гр.Омуртаг
ОБЯВЯВА
На 26 април от 14.00 часа в Заседателната зала на Община Омуртаг ще се проведе обсъждане на проект за поемане на Общински дълг от Община Омуртаг
Предназначение на дълга - изграждане на инфраструктурни обекти от капиталовата програма на Община Омуртаг за 2013 г,- “Допълнително водоснабдяване на гр.Омуртаг от яз.Ястребино -II етап
1. Приема да бъде поет общински дълг с максимален размер до 250 000 лева;
2. Утвърждава предложените параметри на общинския дълг:
2.1. Валута на дълга - български лева;
2.2. Вид на дълга - дългосрочен, целеви, инвестиционен, поет с договор за общински заем:
2.2. Начин на обезпечаване - залог по реда на 303 върху бюджетната сметка на Община Омуртаг, по която постъпват собствените приходи по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за общинските бюджети на Община Омуртаг;
2.3. Условия за погасяване:
срок за погасяване на кредита - до 60 месеца;
гратисен период за погасяване на главницата до края на срока за усвояване - 12 месеца
2.5. Начин на погасяване:
- на главницата на равни месечни вноски след изтичане на гратисния период, с възможност за предсрочно погасяване на част или на целия дълг, със собствени средства, без такси и неустойки.
- на лихвата - всеки месец, считано от датата на подписване на договора за кредит.
2.6. Размери на плащанията по кредита:
- годишният лихвен процент за редовен дълг - не може да бъде по-висок от 7 %.
- комисионна за управление и обработка на предоставения кредит, дължима ежегодно върху размера на усвоената и непогасена част от главницата - не по-висока от 2 % годишно.
- без такси за предсрочно погасяване;
- без комисионна за ангажимент.
Кметът на Община Омуртаг Неждет Шабан отправя покана за присъствие на обсъждането към представителите на общинска администрация, държавни и обществени организации, към обществеността и всички заинтересовани физически и юридически лица.


На основание чл.21 ,ал.1,т.10 от ЗМСАМА и чл. 13 и чл.17, ал.1 от Закона за общинския дълг, и Решение №87 на Общински съвет гр.Омуртаг


ОБЯВЯВА


На 26 април от 14.00 часа в Заседателната зала на Община Омуртаг ще се проведе обсъждане на проект за поемане на Общински дълг от Община Омуртаг

 


Предназначение на дълга - изграждане на инфраструктурни обекти от капиталовата програма на Община Омуртаг за 2013 г,- “Допълнително водоснабдяване на гр.Омуртаг от яз.Ястребино -II етап
1. Приема да бъде поет общински дълг с максимален размер до 250 000 лева;
2. Утвърждава предложените параметри на общинския дълг:
2.1. Валута на дълга - български лева;
2.2. Вид на дълга - дългосрочен, целеви, инвестиционен, поет с договор за общински заем:
2.2. Начин на обезпечаване - залог по реда на 303 върху бюджетната сметка на Община Омуртаг, по която постъпват собствените приходи по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за общинските бюджети на Община Омуртаг;
2.3. Условия за погасяване:
срок за погасяване на кредита - до 60 месеца;
гратисен период за погасяване на главницата до края на срока за усвояване - 12 месеца
2.5. Начин на погасяване:
- на главницата на равни месечни вноски след изтичане на гратисния период, с възможност за предсрочно погасяване на част или на целия дълг, със собствени средства, без такси и неустойки.
- на лихвата - всеки месец, считано от датата на подписване на договора за кредит.
2.6. Размери на плащанията по кредита:
- годишният лихвен процент за редовен дълг - не може да бъде по-висок от 7 %.
- комисионна за управление и обработка на предоставения кредит, дължима ежегодно върху размера на усвоената и непогасена част от главницата - не по-висока от 2 % годишно.
- без такси за предсрочно погасяване;
- без комисионна за ангажимент.
Кметът на Община Омуртаг Неждет Шабан отправя покана за присъствие на обсъждането към представителите на общинска администрация, държавни и обществени организации, към обществеността и всички заинтересовани физически и юридически лица.

 

 Допълнителна информация можете да изтеглите оттук